dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

  • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
  1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
  2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
  3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
  • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

dr Dragica Pavlović Babić, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, viši naučni saradnik

Biografija

Dragica Pavlović Babić je, kao istraživač, zaposlena na Institutu za psihologijuFilozofskogfakultetau Beogradu  (projekti iz oblasti Psihologije obrazovanja), akao predavač na Odeljenju za psihologiju gde drži nastavu na dodiplomskim i master kursevima iz psihologije obrazovanja, na akademskom master programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu (kurs Istraživanja i obrazovne politike) i na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kurs Psihologija za studente matematike nastavničkog smera).  Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za psihologiju) sa temom "Evaluativna istraživanja obrazovnih postignuća: konceptualne i metodološke mogućnosti i ograničenja u interpretaciji rezultata". Od 2011. je upravnica Instituta za psihologiju, vodeće nacionalne institucije za istraživanja u oblasti psihologije. Od 2001. godine do danas je na položaju nacionalnog koordinatora za Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA) koji se, u organizaciji OECD-a  sprovodi od 2000. godine.

Kao vodeći konsultant u Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, od 2003. godine je angažovana na projektima nacionalnih testiranja i izrade obrazovnih standarda za osnovnu i srednju školu.  Konsultant  je  Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član ekspertskih grupa koje angažuje Ministarstvo za razvijanje pojedinih aspekata u oblasti sistema obrazovanja (npr. sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju, podzakonska akta o ocenjivanju i sl).  Konsultant  je UNICEF-a, kancelarija u Beogradu, u projektu Capacity building of the National Education Council za prevenciju ranog napuštanja škole.

U programskom je odboru naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, kojim je i predsedavala u periodu 2007-2009.  Predsednik je Programskog odbora 63. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (Sabor psihologa).

Istraživačko-razvojni projekti

  • 2012. -               Koordinator projekta Razvijanje okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Institut za psihologiju, SIPRU tim Vlade Republike Srbije i Unicef
  • 2012. -                U autorskom timu projekta Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, Institut za psihologiju i Unicef, kancelarija u Beogradu
  • 2011-2013        Koordinator evaluacione komponente regionalnog projekta ADULT LIFE ENTRY NETWORK (ALEN) – Empowerment and Activationof YoungPeopleinDisadvantagedSituations, EUProgressproject

Bibliografija

Pavlović Babić, D. (2013). Procena veštine čitanja u školskom kontekstu. u: Lalović, D. (ur.), Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja, (145-177) Beograd: Institut za psihologiju i Akademska misao.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else?, CEPS Journal, 2011,1 (3), 31-52.

Anić, I., & Pavlović Babić, D. (2011). Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu – kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća, Nastava i vaspitanje, 60(2), 193-205.

Krnjaić, Z., Stepanović, I. & Pavlović Babić, D. (2011). Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 266-282.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2010). Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja, Psihološka istraživanja, 13(2), Beograd: Institut za psihologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, 241-260.