Prezentacije Dijalozi u obrazovanju 2016

Teacher Competencies for Inclusive Education
Judith Hollenweger

Znanje u službi obrazovne politike – perspektiva UNICEF-a
Tanja Ranković

Percepcija javnosti o stanju u obrazovanju u Srbiji
Irena Latinović

Kvalitet i dostupnost obrazovanja kao osnova procesa modernizacije Srbije
Emilija Lazarević, Nikoleta Gutvajn, Dušica Malinić, Nada Ševa

Nezaposlenost između moći i nemoći obrazovanja
Violeta Orlović Lovren, Aleksandra Pejatović

Unapređivanje sistema spolјašnjeg vrednovanja rada škola kroz razvoj horizontalnog učenja između škola
Dejan Stanković, Gordana Čaprić, Tanja Ranković

Efekti i iskustva u procesu ogledne primene pristupa „Trolist“ u osnovnoj školi
Jasmina Šefer

Rodna komponenta preventivnog programa „Škola bez nasilјa“
Sonja Banjac, Zoran Pavlović

Mladi i internet: Šta im je zabavno i korisno, a šta ih uznemirava?
Dobrinka Kuzmanović, Zoran Pavlović, Dragan Popadić

Inkluzivno obrazovanje u Srbiji: Mehanizmi za unapređivanje obrazovne prakse
Eben Fridman, Dragica Pavlović Babić, Nataša Simić

Praćenje i evaluacija stanja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Tinde Kovač Cerović, Dragica Pavlović Babić, Tijana Jokić, Vitomir Jovanović, Olјa Jovanović

Kako nastavnici procenjuju vlastitu pripremlјenost za rad sa decom s smetnjama u razvoju
Vera Spasenović, Nataša Matović

Osipanje učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije: analiza faktora rizika i mera prevencije
Ksenija Krstić, Nataša Simić, Marina Videnović, Ivana Stepanović Ilić, Ljilјana Lazarević

Efektivnost modela za prevenciju osipanja iz obrazovnog sistema
Vitomir Jovanović, Jasminka Čekić Marković, Tijana Jokić