Key competences for lifelong learning

U ovom dokumentu Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije definišu se osam klјučnih kompetencija i opisuju suštinska znanja, veštine i stavovi u vezi sa svakom od njih. Ovih osam kompetencija su: komuniciranje na maternjem jeziku, komuniciranje na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji, digitalna kompetencija, kompetencija za učenje, socijalne i grtađanske kompetencije, smisao za incijativu i preduzetništvo i kulturna osvešćenost i ekspresija.

KLJUČNE REČI: Evropa, celoživotno učenje, komptencije

IZVOR:  Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Preporuke

 

Dokument je dostupan ovde

Lifelong Learning Programme 2007-2013

Program celoživotnog učenja 2007-2013 obuhvata sve evropske programe u oblasti celoživotnog učenja. Cilј ovog programa je da u periodu 2007-2013 razvije i podrži razmenu, saradnju i mobilnost, tako da, u skladu sa Lisabonskom strategijom, evropski obrazovni sistemi postanu sinonim za najviši kvalitet obrazovanja. Ovaj akcioni program podelјen je na 6 potprograma: Komenius, Erazmus. Leonardo da Vinči, Gruntvig, Transverzalni program i program Žan Mone.

KLJUČNE REČI: Evropa, celoživotno učenje, akcioni program

IZVOR: Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Program

 

Dokument je dostupan ovde

Education Indicators in focus: What Are Tertiary Students Choosing to Study?

Izveštaj prikazuje podatke o tome koja zanimanja su najpopularnija među učenicima u različitim OECD zemljama. Razmatra se i povezanost izbora obrazovnog profila i pola.

 

KLJUČNE REČI:                visoko obrazovanje, obrazovna statistika

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:          Istraživački izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway

Publikacija predstavlja koristan okvir za izgrađivanje efikasnih obrazovnih politika koje omogućavaju razvoj relevantnih veština stanovnika i njihovo efikasno korišćenje. U izveštaju se razmatraju zajedničke karakteristike zemalja koje najuspešnije podstiču izgradnju i efikasno korišćenje veština. Izveštaj osvetljava 12 izazova u vezi sa izgrađivanjem ovih veština u Norveškoj, osvrćući se na rezultate PIAAC studije. Takođe, publikacija nudi i primere iz kojih se vidi na koji način se druge zemlje suočavaju sa sličnim izazovima.

 

KLJUČNE REČI:           PIAAK, Norveška, razvoj veština, obrazovne politike

IZVOR:                                                      OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA:               2014

TIP DOKUMENTA:                               Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde