Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
  Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
  Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

Dr Gordana Miščević Kadijević, Učiteljski fakultet, Beograd, vanredni profesor

Biografija

Gordana Miščević Kadijević je rođena 1974. godine. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1997. godine, magistrirala 2004. godine i 2008. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Uticaj kooperativne nastave poznavanja prirode na metakognitivne aktivnosti učenika«. Na Učiteljskom fakultetu je zaposlena od 1998. godine najpre kao istraživač na naučno-istraživačkim projektima, a od 2015. godine u zvanju vanrednog profesora. Predaje Metodiku upoznavanja okoline I, Metodiku upoznavanja okoline II na osnovnim akademskim studijama, kao i Savremene metodičke pravce u upoznavanju okoline na master studijama. Učestvuje u realizaciji nastave na doktorskim studijama u okviru modula Metodika nastave prirode i društva i predmeta Integrativna nastava prirode i društva. Objavila je dve naučne monografije, praktikum i preko 50 naučnih i stručnih radova Boravila je dva meseca na Univerzitetu Fridrih Šiler u Nemačkoj, 2002. godine, posredstvom Coimbra stipendije, a zatim je 2004. godine bila u Finskoj posredstvom Serbian teacher education development programme, na Univerzitetu u Helsinkiju.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Promene u osnovnoškolskom obrazovanju: problemi, ciljevi, strategije 149055 (2006-2010) Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Koncepcije strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja 179020 (2011-2017) Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Bibliografija

Miscevic-Kadijevic, G. (2015). TIMMS 2011: Relationship between self-confidence and cognitive achievement for Serbia and Slovenia. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 17(3), 109-115.

Miščević-Kadijević, G. (2014). Prilozi inovativnom pristupu sadržajima prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet.

Miscevic-Kadijevic, G. (2014). An instrument for testing preschool teachers’ attitudes towards the use of computers. Procedia - Social and Behavioral Sciences-special issue, 152, 1121-1123. Published by Elsevier Ltd.

Miščević-Kadijević, G. (2011). Kooperativna nastava prirode i društva i kvalitet znanja učenika. Beograd: Učiteljski fakultet

Miščević-Kadijević, G. (2009). Konstrukcija testa deklarativnog i proceduralnog znanja. Psihologija, 42(4), 535-547.

dr Marijana Zeljić, Učiteljski fakultet u Beogradu, docent

Biografija

Radi kao docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima: Metodika nastave matematike I,  Metodika nastave matematike II, Problemski zadaci u početnoj nastavi matematike, Savremeni metodički pravci u nastavi matematike (master studije). U svom istraživačkom radu bavila se sledećim temama: učenje i poučavanje algebre; sagledavanje različitih procesa u nastavi koji određuju razumevanje matematičkih pojmova od strane učenika (strukturisanje sadržaja, načini razumevanja matematičkih pojmova, nastavni programi, reprezentacije, razvoj matematičkog jezika i dr.); metode i strategije rešavanja problemskih zadataka; obrazovanje učitelja, istorijski razvoj metodike nastave matematike u Srbiji.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Zeljić, M. (2014). Metodički aspekti rane algebre, Učiteljski fakultet,  Beograd.

Zeljić, M., Dabić, M. (2014). Odnos proceduralnog i konceptualnog znanja učenika u procesu ovladavanja postupcima računanja u početnoj nastavi matematike. Nastava i vaspitanje, 63(4), 653–668.

Vujisić-Živković, N., Zeljić, M., Antonijević R. (2014). Počeci metodičke konceptualizacije i praktične realizacije nastave računice u osnovnim školama u Kneževini Srbiji. Nastava i vaspitanje, 63 (1), 45–57.

Zeljić, M. (2015). Modelling the Relationships Between Quantities: Meaning in Literal Expressions. Eurasia journal of mathematics, science and technology education, 11(2), 431–442.

Zeljić M., Dabić, M. (2014). Iconic Representation as Student’s Success Factor in Algebraic Generalisations. Journal Plus Education, 10(1), 173–184.

Doc. dr Irena Golubović-Ilić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Irena Golubović-Ilić rođena je 1974. godine u Požarevcu. Na Učiteljskom fakultetu u Jagodini diplomirala je 1998. godine kao student generacije i izbrana u zvanje asistent-pripravnik za predmet Metodika nastave prirode i društva. Od te godine do danas, zaposlena je, na tada Učiteljskom, danas Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Akademski naziv magistar metodike nastave prirode i društva stekla je 2006. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Individualizacija nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti“. Doktorske studije, smer metodika nastave, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalan istraživački rad u nastavi prirode i društva“.

Na Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju docenta realizuje nastavu iz predmeta u oblasti Metodike nastave prirode i društva na osnovnim i master studijama. Njena interesovanja usmerena su na proučavanje didaktičko-metodičkih specifičnosti, mogućnosti inoviranja i intenziviranja vaspitno-obrazovnog procesa dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, posebno u oblasti prirodnih nauka. Autor je monografije Individualizacija nastave prirode i društva (2008), jedan od autora udžbeničkog kompleta Svet oko nas za prvi razred osnovne škole (2014) izdavačke kuce Klett i autor i jedan od realizatora programa za stručno usavršavanje nastavnika u školskoj 2014/15. godini – Mogućnosti inoviranja i osavremenjavanja nastave Sveta oko nas/Prirode i društva (ZUOV- kataloški br. 600).

Istraživačko-razvojni projekti

 • EU-FP7-FIBONACCI – saradnik na projektu br. 244684 i koordinator za diseminaciju IBSE (inquiry-based) metode u Pomoravskom okrugu (2011- 2012),
 • Programi za popularizaciju nauke „Podsticanje radoznalosti za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera“ (2011) i „Ambijentalno učenje – otkrivanje naučnih tajni“ (2012), Centar za promociju nauke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS – autor i koordinator,
 • COMENIUS multilateral projects: Improving educational effectiveness of Primary schools (IEEPS), 538992-LLP-1-2013-1- RS - COMENIUS-CMP (od 2013. godine)

Bibliografija

Golubović-Ilić, I. (2011). Kvalitet i trajnost znanja učenika o neživoj prirodi, Inovacije u nastavi, 24, 3, 86-95

Ristanović, D, Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2012): Kulturni diverzitet kao komponenta kurikuluma prirode i društva, Nastava i vaspitanje, 61, 3, 416-431

Golubović-Ilić, I. (2012). Didaktičko-metodičke specifičnosti primene laboratorijsko-eksperimentalne metode I istraživačkog pristupa u nastavi Prirode I društva, Metodički vidici, 3, 341-362

Cekić-Jovanović, O., Golubović-Ilić, I. (2014). Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, vol.68, 1, 82-96

Golubović-Ilić, I., Ćirković-Miladinović, I. (2015). Mišljenje učitelja o istraživačkim aktivnostima u nastavi prirode i društva, Učenje i nastava, Klett društvo za razvoj obrazovanja, god. I, br.4, 741-754

MA Ljiljana Grujić, profesor razredne nastave

Biografija

Završila Pedagošku akademiju „Želimir Željo Đurić“ 1992. godine i diplomirala na Učiteljskom fakultetu 1999. godine u Užicu. Master akademske studije Obrazovne politike, razvijenog u okviru TEMPUS projekta Obrazovne politike u Srbiji i Crnoj Gori (Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro, TEMPUS EPSP JP 159074-2009), upisala 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu. U okviru programa akademske mobilnosti oktobra 2013. godine učestvovala u studijskoj poseti partnerskoj instituciji na projektu, Univerzitetu Arhus u Kopenhagenu. Master rad na temu efikasnosti stručnog usavršavanja nastavnika odbranila 2014. godine i time stekla zvanje master obrazovne politike. Zaposlena kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević“ u Gornjem Milanovcu.

Angažovana je kao stručni spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i kao trener za obuku nastavnika u okviru projekta Razvionica (Support Human Capital Development & Research – General Education & Human Capital Development).

Ima bogato iskustvo stečeno radom u više osnovnih škola (najpre u kombinovanom odeljenju, u razrednoj nastavi, predmetnoj nastavi likovne kulture i muzičke kulture, u školskoj biblioteci, produženom boravku i celodnevnoj nastavi). Autorka je radova objavljenih u stručnim časopisima. Izlaže radove i aktivno učestvuje u radu naučnih skupova, konferencija i simpozijuma. Objavljeni radovi su pretežno vezani za stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje nastavnika. Sa visokim procentom uspešnosti završila obuke putem učenja na daljinu na kursevima: Menadžment ljudskih resursa, Advanced HR Management, Socijalno uključivanje i Rodna ravnopravnost. Voljna za dalje učenje, usavršavanje i napredovanje.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Grujić, Lj. (2014). Zadržavanje nastavnika u profesiji, XVII naučna konferencija “Pedagoška istraživanja i školska praksa” Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelja, Zbornik rezimea, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Učiteljski fakultet, 96-97.

Grujić, Lj. (2013). (Ne)jednakosti u obrazovanju i obrazovne politike, Nacionalni naučni skup Januarski susreti pedagoga „Pedagog između teorije i prakse“, Zbornik radova [Elektronski izvor], Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta: Institut za pedagogiju i andragogiju, 80-83.

Grujić, Lj. (2011). Škola kao institucionalni kontekst planiranja individualnog usavršavanja nastavnika, Međunarodni naučni skup „Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost“, Posebna  izdanja – Naučni  skupovi,  vol. 2  knj. 14, Jagodina: Pedagoški  fakultet, 221-228.

Grujić, Lj. (2011). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Pedagogija, 66(2), 215-223.

Grujić, Lj. (2011). Nastavnik i profesionalno usavršavanje, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i savremeni univerzitet“, Obrazovanje i savremeni univerzitet: tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 94-103.

dr Olivera Đokić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent

Biografija

Zaposlena kao docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2014). Anagažovana je na osnovnim akademskim studijama na predmetima Metodika nastave ma­tematike II i Udžbenik matematike – osnovna knjiga za učenje i na master akademskim studijama na predmetu Savremeni pravci metodike nastave matematike. Magistrirala je (2005) i doktorirala (2013) na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti Metodike nastave matematike. Izvršni je urednik i član redakcije naučnog časopisa Inovacije u nastavi u izdanju Učiteljskog fakulteta (2013- ), a ranije i zamenik odgovornog urednika i član redakcije časopisa Metodička praksa (2008-2013). Sekretar je Katedre za matematiku i metodiku nastave matematike na Učiteljskom fakultetu. Član je užeg tima za akreditaciju i samoevaluaciju svih pet programa na tri nivoa obrazovanja učitelja i vaspitača na Učiteljskom  fakultetu (2008, 2013). Koautor je više udžbeničkih kompleta (Zavod za udžbenike 2006, Kreativni centar 2006. i 2012, više izdanja). Za komplet Škola na vidiku au­torskom timu Zavoda za udžbenike dodeljena je nagrada „Zlatna tabla“ na 37. međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu (2006). Redovni je predavač na tribinama i seminarima za učitelje u organizaciji Matema­tičkog društva „Arhimedes“ iz Beograda. Boravila je, u okviru studijskog putovanja, na TeacherTrainingSchool, HelsinginIInormaalikoulu(Helsinki, Findland, 2003) sa idejom upoznavanja modela škola-vežbaonica. Ima iskustvo rada u OŠ Sutjeska u Zemunu (1999-2000). Bila je stipendista više fondacija: WUSAustriaBelgradeOffice, Zadužbine „Studenica“ Kongresa Srpskog Ujedinjenja, Centra za srpske studije u Beogradu iFonda za otvoreno društvo. Govori engleski jezik.

 

Istraživačko-razvojni projekti

Međunarodni projekat HAMOC – Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, No.516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR. Trajanje projekta: Oktobar 15, 2011 – Oktobar 14, 2014. Ustanova: četiri državna univerziteta u Srbiji u saradnji sa 6 neakademskih partnera i 4 EU univerziteta sa iskustvom u obrazovanju učitelja. Pozicija istraživača.http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/797/49/

Bibliografija

Izvršni urednik naučnog časopisa "Inovacije u nastavi", Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu (2013- ). www.inovacijeunastavi.rs

Đokić, O. (2014). RMEas a teaching approach – a case study of elementary geometry in Serbian innovative 4th-grade textbook. In: International Conference on Mathematics Textbook Research and Development 2014(ICMT-2014), University of Southampton, UK, 29-31 July 2014. (in press)

Đokić, O. (2014). Realno okruženje u početnoj nastavi geometrije. Inovacije u nastavi, 27 (2), 7-21.

Đokić, O. (2013). Mathematical exercises as a basis for pupils’ mathematical thinking development. In: Radovanović, I., & Zaclona, Z. (Eds.), Theoretical and methodological basis of quality education. Belgrade / Nowy Sacz: University of Belgrade, Teachers` Training Faculty / State Higher Vocational SchoolNowy Sacz. (in press)

Milinković, J., & Đokić O. (2009). Kriterijumi evaluacije praktične nastave studenata. In: Jovanović, V. (Eds.),Proceedings of the International ConferencePromoting Teacher Education from Intake System to Teaching Practice(Tom II, Vol. II, Special Issue No. 8/2, pp. 251-261). Jagodina: Faculty of Education.

Milinković, J., Đokić O., & Dejić, M. (2008). Model udžbenika kao osnove aktivnog učenja, Inovacije u nastavi, 21 (1), 70-79.

Đokić, O. (2007). Pojam linije u početnoj nastavi geometrije. Beograd: Učiteljski fakultet.