Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
  Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
  Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
 2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
 3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
 • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

docent dr Predrag Živković, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Predrag Živković rođen je 1970.godine u Jagodini. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirao je 1996.godine. Magistrirao je temom Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika 2007.godine, a  doktorsku disertaciju Profesionalni identitet nastavnika i kvalitet rada u nastavi odbranio je 2011.godine. Kao stručni saradnik, školski pedagog u školama na teritoriji šumadijsko-pomoravskog regiona, radio je od 1994. do 2001. godine. Od 2000. do 2007.godine radio je kao nastavnik na Višoj medicinskoj školi u Ćupriji, gde je bio angažovan kao predavač i ispitivač na predmetu Pedagogija i andragogija. Od 2002.godine do 2014.godine radio je na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, na kome je biran u zvanja asistent-pripravnik, asistent i docent.

Od 2014.godine radi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevca, na kome je izabran u zvanje docent. Predmetni je nastavnik za predmete Metodologija pedagoških istraživanja  i Akademsko pisanje.

Autor je monografija Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika ( Kairos, 2008 ) i Profesionalni identitet nastavnika ( Kairos, 2012 ).

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Живковић, П. ( 2012 ). Професионални идентитет наставника и самопроцена квалитета рада. Јагодина: Каирос.

Živković, P., & Ranđelović, D. (2013). Korelati profesionalnog identiteta nastavnika. Teme, 37(2), 647-666.

Živković, P. (2013). Professional Development And Teachers Professional Identity: Self-Assessment In Republic Of Serbia. Journal Of Educational And Instructional Studies In The World February, 3(1), pp.150-159.

Živković, P. (2013). Tacitno znanje nastavnika - prolegomenski pristup. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (43-2), 41-62.

Živković, P. (2015). Prekaritet i nastavnici na određeno vreme: pogled sa zapadne strane. Teme, 39(3), 801-821.

MA Biljana Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, saradnik u nastavi

Biografija

Bilјana Kuzmanović je rođena 1990. godine u Čačku u kome je završila Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“, a potom i Mašinsko–saobraćajnu školu – obrazovni profil: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Živi i radi u Čačku.

Prvu godinu petogodišnjih Integrisanih akademskih studija tehnika i informatika upisala je školske 2009/2010. godine na Tehničkom fakultetu (Fakultetu tehničkih nauka u Čačku), Univerziteta u Kragujevcu. Studije je završila 4. jula 2014. godine odbranivši sa ocenom 10 (deset) master rad iz predmeta Dokimologija na temu „Samoregulacija učenja i školska uspešnost“, čime je stekla zvanje master profesor tehnike i informatike. U toku studija je ostvarila prosečnu ocenu 8,84 (osam i 84/100).

Školske 2014/2015. godine upisala je Master akademske studije tehnika i informatika za elektronsko učenje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Pored znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija koje je razvijala u okviru studija, koristi softver za statističku obradu podataka SPSS.

Posebna profesionalna interesovanja: obrazovna tehnologija, inkluzivno obrazovanje, dokimologija.

Strani jezici: engleski jezik.

Od oktobra meseca 2014. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  kao stručni saradnik na Katedri za pedagoško-tehničke nauke, a od februara 2015. kao saradnik u nastavi.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

MA Ivana M. Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, istraživač saradnik

Biografija

Ivana M. Jakšić radi kao istraživač saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Diplomirala je i masterirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Istraživački modul na Odeljenju za psihologiju), gde trenutno pohađa i doktorske studije socijalne psihologije.

U periodu između 2008. i 2011. godine bila je članica Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu, kao i demonstratorka na nekoliko kurseva na osnovnim studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2001. godine bila je polaznica i saradnica na različitim programima u Istraživačkoj stanici Petnica, gde od 2011. godine radi kao stručna saradnica i predavačica na seminaru psihologije.

Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Kao članica istraživačkog tima učestovala je u više međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata u oblasti obrazovanja. U okviru Comenius projekta 2014. godine pohađala je obuku za hijerarhijsko linearno modelovanju u softveru MLwiN.

Radila je i kao volonterka NVO ,,Grupa 484'' i NVO ,,Zdravo da ste'' na nekoliko projekata. Aktivno se bavila popularizacijom psihološke nauke kao saradnica na psihološkim i psihofizičkim postavkama na III, IV i V ,,Festivalu nauke'', VIII ,,Noći muzeja'', ,,Danima fizike'' i kao učesnica u ciklusu naučno popularnih tribina Centra za promociju nauke.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2012 (http://www.pisaserbia.org/)
 • Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS), Comenius multilateral project (2013-2016)  (http://ieeps.edu.rs)
 • Obrazovanje i tranzicija ka odraslosti u vizijama budućnosti mladih Srbije i Slovenije (2014-2016)

Bibliografija

Žeželj Iris, Jakšić Ivana, & Jošić Smiljana (2014). How contact shapes implicit and explicit preferences: Attitudes towards Roma children in inclusive and non-inclusive environment. Journal of Applied Social Psychology. ISSN- 1559-1816; DOI: 10.1111/jasp.12293

Bodroža Bojana i Jakšić Ivana (2014). Stereotip o učenicima sa izraženom akademskom orijentacijom: Ko su ,,štreberi'' i zašto ih ne volimo? Primenjena psihologija, 7(3), 429-448.

Jošić Smiljana, Džinović Vladimir, & Jakšić (Ćirović) Ivana (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), 231-247.


Jakšić (Ćirović) Ivana
i Malinić Dušica (2013). Akademski rodni stereotipi budućih nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(2), 322-341.

 

Jakšić (Ćirović) Ivana, Jošić Smiljana, i Žeželj Iris (2011). Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece. Suvremena psihologija, 14(2), 171-128.

MA Ljiljana Grujić, profesor razredne nastave

Biografija

Završila Pedagošku akademiju „Želimir Željo Đurić“ 1992. godine i diplomirala na Učiteljskom fakultetu 1999. godine u Užicu. Master akademske studije Obrazovne politike, razvijenog u okviru TEMPUS projekta Obrazovne politike u Srbiji i Crnoj Gori (Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro, TEMPUS EPSP JP 159074-2009), upisala 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu. U okviru programa akademske mobilnosti oktobra 2013. godine učestvovala u studijskoj poseti partnerskoj instituciji na projektu, Univerzitetu Arhus u Kopenhagenu. Master rad na temu efikasnosti stručnog usavršavanja nastavnika odbranila 2014. godine i time stekla zvanje master obrazovne politike. Zaposlena kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević“ u Gornjem Milanovcu.

Angažovana je kao stručni spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i kao trener za obuku nastavnika u okviru projekta Razvionica (Support Human Capital Development & Research – General Education & Human Capital Development).

Ima bogato iskustvo stečeno radom u više osnovnih škola (najpre u kombinovanom odeljenju, u razrednoj nastavi, predmetnoj nastavi likovne kulture i muzičke kulture, u školskoj biblioteci, produženom boravku i celodnevnoj nastavi). Autorka je radova objavljenih u stručnim časopisima. Izlaže radove i aktivno učestvuje u radu naučnih skupova, konferencija i simpozijuma. Objavljeni radovi su pretežno vezani za stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje nastavnika. Sa visokim procentom uspešnosti završila obuke putem učenja na daljinu na kursevima: Menadžment ljudskih resursa, Advanced HR Management, Socijalno uključivanje i Rodna ravnopravnost. Voljna za dalje učenje, usavršavanje i napredovanje.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Grujić, Lj. (2014). Zadržavanje nastavnika u profesiji, XVII naučna konferencija “Pedagoška istraživanja i školska praksa” Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelja, Zbornik rezimea, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Učiteljski fakultet, 96-97.

Grujić, Lj. (2013). (Ne)jednakosti u obrazovanju i obrazovne politike, Nacionalni naučni skup Januarski susreti pedagoga „Pedagog između teorije i prakse“, Zbornik radova [Elektronski izvor], Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta: Institut za pedagogiju i andragogiju, 80-83.

Grujić, Lj. (2011). Škola kao institucionalni kontekst planiranja individualnog usavršavanja nastavnika, Međunarodni naučni skup „Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost“, Posebna  izdanja – Naučni  skupovi,  vol. 2  knj. 14, Jagodina: Pedagoški  fakultet, 221-228.

Grujić, Lj. (2011). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Pedagogija, 66(2), 215-223.

Grujić, Lj. (2011). Nastavnik i profesionalno usavršavanje, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i savremeni univerzitet“, Obrazovanje i savremeni univerzitet: tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 94-103.

dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Doktor pedagoških nauka, redovni profesor

Biografija

Olivera Gajić rođena je 1960. godine u Subotici. Trenutno je u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija. Predaje predmete: Teorije i metodike nastave, Metodički sistemi i aplikacije i Pedagogija umetnosti na osnovnim akademskim studijama; zatim Metodika socijalno-pedagoškog rada, Strategije efikasnog obrazovanja na osnovnim diplomskim studijama - master. Na doktorskim studijama Pedagogije predaje predmet: Metodičko modelovanje obrazovnih strategija, a na doktorskim studijama Metodike nastave predmet Odabrana poglavlja metodike vaspitno-obrazovnog rada.Koordinator akreditovanih doktorskih studija – Metodike nastave na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (od šk. 2008/09- 2012/13. godine). Akademski koordinator na studijskom programu Pedagogija za studente na razmeni u okviru različitih programa mobilnosti (JOIN EU-SEE, Basileus, Campus Europae) od šk.2007/08-2013/14. godine. Pod njenim mentorstvom odbranjeno je do sada osam doktorskih disertacija, četrdesetak master radova, stotinak diplomskih radova. Do danas je objavila deset monografija (četiri u koautorstvu), jednu priređenu monografiju, uredila sedam tematskih zbornika, i publikovala stotinak radova: studija, poglavlja u knjigama, radova u časopisima, zbornicima i godišnjacima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Svojim saopštenjima, stručnim i naučnim radovima  učestvovala je na desetinama  skupova  od međunarodnog i nacionalnog značaja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se služi engleskim i mađarskim jezikom. Dodatno obrazovanje, studijske posete i boravci u inostranstvu: University of Jönköping, (Sweden); University of Ljubljana (Slovenia); University of Zagreb (Croatia); University of Debrecen (Hungaria); University of Helsinki (Finland); University of Roehampton, London (UK); University of Bologna (Italy); University of Tirana (Albania); University of Miskolc (Hungaria); University of Aveiro (Portugal); University of Riga (Latvia); University of Podgorica, (Montenegro). Član je Pedagoškog društva Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Istraživač na projektu: 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR Introduction and implementation of academic program of Community Youth Work (CYW) through enhancing inter-regional cooperation in the countries of Western Balcans (2008-2012). http://www.communityyouthwork.com/
 • Rukovodilac projekta „KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI – (KOSSEP), br. 179010 (za period 2011-2015. godine), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
 • Koordinator projekta (na Univerzitetu u Novom Sadu) za Tempus projekat Developing Human Rights at the Heart of Higher Education (DHRHHE) EACEA-TEMPUS PROJECT – 517319 (za period 2011-2015) http://www.humanrightsteaching.org/

Bibliografija

Gajić, O. (2014). Problem Based Learning As A Literature Teaching Strategy. Literary Abilities – Critical Attitude – Creative Thinking. (pp. 110) (Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin) Saarbrücken: Scholar’ Press, OmniScriptum GmbH & Co.KG,

Gajić, O. & Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education. European Journal of Science and Theology, 9(4), 61-76.

Gajić, O., Markov, S., Radulović, B. & Stojanović, M. (2012). The Analysis of Students' Opinions on the Role of Knowledge Tests in Higher Education. The New Educational Review, 30(4), 114-125.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2011). Museums as Learning Centers: Pluralism of Theoretical-Methodical Paradigm. The New Educational Review, 25(3), 290-300.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2010). Intercultural Dialogue in Education. Critical Reflection in the Museum Context/Interkulturalni dijalog u obrazovanju – kritička refleksija u muzejskom kontekstu. Odgojne znanosti/Educational Sciences,12(1), 151 -165.

dr Nataša Simić, istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Biografija

Nataša Simić je 2009. godine završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a septembra 2014. odbranila doktorsku tezu pod nazivom Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Od avgusta do novembra 2009. godine radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić“ u Beogradu. Maja 2010. godine zaposlila se kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata, između ostalog – na Tempus projektima MASTS 511170-2010, STREW 511355-2010 i EQUI-ED 516851-2011, Comenius projektu eSchool4S, na projektu Sekundarna obrada PISA podataka, podržanog od strane Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i projektu Images of intercultural education and their implications for teacher training, koji je realizovan u saradnji Instituta za psihologiju i Više pedagoške škole iz Cuga, Švajcarska. Od školske 2010/11 angažovana je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na predmetima: Psihologija za nastavnike, Metodika nastave psihologije i Metodika praćenja i ocenjivanja nastavnog rada, a od školske 2013/14 godine i na predmetima: Psihologija razvoja i učenja, Osnove pedagoškog obrazovanja nastavnika, Planiranje i evaluacija u nastavi i Nastavnik kao istraživač, na master programu za obrazovanje nastavnika predmetne nastave. Nataša je, zahvaljujući stipendijama organizacija WUS Austria i DAAD, namenjenih podsticanju naučno-istraživačkog rada doktoranata, bila na jednomesečnim studijskim putovanjima u Gracu 2013. godine i Hajdelbergu 2014. godine. Pored toga, od 2006. godine član je Udruženja konstruktivista Srbije, u okviru kog je obavljala edukaciju za psihoterapeuta, a od 2011. godine počinje da radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Od oktobra 2010 do oktobra 2014 – Master program “Obazovanje nastavnika predmetne nastave” (Tempus IV MASTS 511170) – angažovana kao istraživač, u poslovima kreiranja kurikuluma, planiranja, realizacije i evaluacije nastave.
 • Od decembra 2012 do oktobra 2014 – „Jednak pristup za sve“ – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja (Tempus EQUI-ED SM 516851-2011) – angažovana kao kreator i realizator programa podrške učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fakultet
 • Od februara 2013 do februara 2014 – Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, podržan od strane Unicef-a – angažovana kao istraživač i kreator preporuka za donosioce odluka.

Bibliografija

Jovanović, O., Simić, N. & Rajović, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2),  220-236

Simić, N., Bachmann, G. & Stančić, M. (2013). Comparison of Teacher Education Reforms in Serbia and Austria, in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh (Eds.) Contemporary issues of education quality, Institut za pedagogiju i andragogiju, 393-408.

Stančić, M., Jovanović, O. & Simić, N. (2013). Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, I, 131-146

Simić, N., Savanović, Lj. & Jokić, T. (2012). Relationship between epistemological beliefs and motivational orientation among high school students. Psihologija, 45(4), 451-465.

Simić, N. & Stančić, M. (2012). Ko su lideri u školi? O novim ulogama nastavnika u kontekstu zahteva prosvetne politike i etičkih normi profesije. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Institut za pedagogiju i andragogiju, 271-288

Post-doktorand Rada Jančić Mogliacci, Centre for International Teacher Education, Cape Peninsula University of Technology, Kejptaun, Južnoafrička Republika

Biografija

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine. Tokom studija dobila je jednokratnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“ koju dodeljuje Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Od 2003. do 2004. godine radila je kao asistent stručnjaka za obrazovanje učitelja u okviru projekta finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji (STEP – Serbian Teacher Education Development Programme). Od 2005. do 2006. godine na istom projektu obavlja funkciju lokalnog koordinatora na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Radila je kao nastavnik u osnovnoj školi od 2007. do 2010. godine. A potom i kao saradnik za međunarodnu saradnju na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 2010. godine dobija stipendiju istraživačke škole Education and Capabilities za doktorske studije na Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) a sa fokusom na capability approach u obrazovanju. Tokom studija prezentovala je radove na više međunarodnih konferencija. Učestvovala je na letnjoj školi o pisanju akademskih radova u organizaciji Evropske asocijacije za istraživanje obrazovanja koje je održano u Švedskoj. Provela je mesec dana kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Helsinkiju, pod mentorstvom dr Auli Toom. 2013. godine, dobila je sredstva od Norveškog istraživačkog saveta da sprovede istraživački projekat u saradnji sa dr Marit H. Hoveid na Odeljenju za obrazovne nauke, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu (Norveška) gde je provela 9 meseci. Aprila 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bilefeldu pod nazivom Teachers’ Capability-Related Subjective Theories in Teaching and Learning Relations sa ocenom summa cum laude.

Sertifikovani je predavač Atlas.ti softvera (softver za kvalitativnu obradu podataka).

Januara 2016. godine se priključila Cape Peninsula University of Technology gde učestvuje kao istraživač na dva projekta: Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa, i Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Razvoj Obrazovanja Nastavnika u Srbiji (2003 – 2006)– asistent a potom i koordinator program finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji a koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu i Jagodini.
 • Boosting Digital Literacy of Pre-service and In-Service Teachers (2007) – autor INTERREG programa koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru.
 • Applying Ricoeurian Concepts of Recognition in Classroom Interaction Research (2013 – 2014) – istraživač i koautor projekta koji je finansirao Research Council of Norway (broj projekta 227495/F11) a koji je realizovan na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije u Trondhajmu, Norveška.
 • Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa (2016 - ) – član istraživačkog tima; projekat Centra za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR
 • Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa (2016 - ) – koordinator projekta pri Centru za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR

Bibliografija

Hoveid, M. H., Hoveid, H. and Jancic Mogliacci, R. (u pripremi). A Framework for Interpretation of Meaningful Action in Teaching and Learning.

Jancic Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld.

Jancic (2014) “Intersubjectivity and Recognition in Serbian Primary Schools: The Contribution of Paul Ricoeur to the Capability Approach”. In H.-U. Otto & S. Schäfer (Ed.) New Approaches Towards the “Good Life”. Applications and Transformations of the Capability Approach. Barbara Budrich Publichers, Opladen/Berlin/Toronto, pp. 17-32

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).