Olja Jovanović, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu, istraživač-saradnik

Biografija

Olja Jovanović je student doktorskih studija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Nebojše Petrovića. Od 2015. godine angažovana je kao istraživač saradnik na Institutu za psihologiju. Njena istraživačka delatnost je prvenstveno usmerena na ispitivanje psiho-socijalnih barijera društvenom uključivanju osoba iz marginalizovanih grupa, sa posebnim interesovanjem za obrazovnu inkluziju. Učestvovala je u većem broju nacionalnih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata iz oblasti obrazovanja i socijalne psihologije u svojstvu istraživača i stručnog konsultanta.

Istraživačko-razvojni projekti

  • Izrada desk studije za potrebe projekta „Analiza kvaliteta obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama i odeljenjima u Republici Srbiji“ (novembar 2015. do februar 2016.)
  • Istraživač na projektu „Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima: Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu“, Filozofski fakultet, RRPP, SDC (septembar 2014 – maj 2016.)
  • Istraživač na projektu „Razvoj Okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji“, Institut za psihologiju, SIPRU, UNICEF i Fond za otvoreno društvo (mart 2013 – mart 2014.)

Bibliografija

Kovač Cerović, T., Jovanović, O., Pavlović Babić, D. (2016). Individual educational plan as an agent of inclusiveness of the educational system in Serbia: Different perspectives, achievements and new dilemmas. Psihologija, 49(4), 431-445.

Kovač Cerović, T., Pavlović Babić, D., Jokić, T., Jovanović, O., Jovanović, V. (2016). First comprehensive monitoring of inclusive education in Serbia: Selected findings. In Gutvajn,N. & M., Vujačić (Eds.), Challenges and perspectives of inclusive education (15-30). Belgrade: Institute for Educational Research & Teacher Training Faculty, University of Belgrade.

Velić, M., Jovanović,Jovanovic, O., Simic, N., Rajovic, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2), 220-236.

Rajović, V., Jovanović, O. (2014). Medijacija u inkluzivnom obrazovanju. U T. Džamonja-Ignjatović (ur.), Medijacija – principi, proces, primena (423443). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Rajović, V., Jovanović, O. (2013). The Barriers to Inclusive Education: Mapping 10 Years of Serbian Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education. Journal of Special Education and Rehabilitation, Vol. 14, 3-4, 78-97.