Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
  Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
  Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

Zorica Sorak

Biografija

Rođena 11. 11. 1969. u Belom Brdu na Kopaoniku. Diplomirala na katedri  za jugoslovenske književnosti i srpski jezik (1995) i te godine počinje da radi u osnovnoj školi kao nastavnica srpskog jezika. Posle dve seoske škole i kojima je bila pred izazovima u radu u „patuljastim“ odeljenjima i sa đacima pešacima i putnicima, nastavlja karijeru 1998. u velikoj gradskoj školi u Kragujevcu. Bila je uključena i u stvaranje prvog strateškog plana  škole u kojoj radi.

Jedan je od prvih nastavnika koji je prošao obuku za realizaciju programa „Projekat Građanin“ (Građansko vaspitanje) i počinje da predaje i ovaj predmet odmah po uvođenju u drugi ciklus (2005). Iz interesovanja za ovaj predmet prošla je sve razredne obuke i Specijalistički program za nastavnike i nastavnice Građanskog vaspitanja u osnovnoj školi (Beograd, 2009, Fakultet političkih nauka i Građanske inicijative) na kome je kasnije i radila kao mentorka kolegama i koleginicama iz nastave. Akreditovla je program Savremena nastava građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija (2016).

Aktivno je podržala uvođenje inkluzivnog obrazovanja, koordinirala je školskim projektom „ Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje DILS“ kao i stručnim timom za IO. Bila opštinska mentorka na projektu „Obrazovna inkluzija Roma DILS-REF“ za opštine Ljig, Lajkovac i Ub. Kao aktivistkinja NVO Ramanipen iz Kragujevca, bila je uključena u lokalne projekte obrazovne inkluzije romske dece. Master rad na programu Obrazovne politike (Beograd, 2014, Filozofski fakultet) odbranila na temi „Uticaj hraniteljske porodice na obrazovna postignuća dece na porodičnom smeštaju“.  Akreditovala program „Kako do boljih obrazovnih postignuća i veće socijalne uključenosti dece bez roditeljskog staranja na porodičnom smeštaju“ (2014). Izabrana  2015. u stručni tim za podršku učešća Republike Srbije u tematskim grupama EU Otvorenog modela koordinacije (OMK) u oblasti obrazovanja i obuke, tematska grupa Politika škola sa fokusom na osipanje dece iz obrazovnog sistema.

Radila je i kao stručna saradnica školska bibliotekarka gde biblioteku vidi kao centralno mesto školskog života, a bibliotekara kao lidera. Organizatorka je Živih biblioteka i živa knjiga u Katalogu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Usvojiteljka/Hraniteljka. Akreditovala je program „Školake biblioteke u 21. veku“ (2014), a 2015. nagrađena nacionalnom nagradom –diplomom Mina Karadžić kao najbolji školski bibliotekar.

Aktivna u školskom životu kao koordinatorka i članica više stručnih timova (Stručni aktiv za razvojno planiranje, Tim za stručno usavršavanje, Stručni tim za IO, Tim za zaštitu dece od zanemarivanja i nasilja). Iz ovog iskustva je akreditovala program „Efikasan rad školskih timova“ (2018) i „ Preventivne aktivnosti u školi-stop diskriminaciji“ (2018). Realizuje dopunsku nastavu i pripreme za takmičenja, promoviše čitalačku kulturu, vodila Klub UN osnovnoj školi, novinarsku, bibliotečku i recitatorsku sekciju.  Jedna od 2000 digitalnih nastavnika koji od septembra 2018. počinju sa primenom digitalnih udžbenika. Radi u elektronskoj učionici na platformi Edmodo, često koristi Kahoot platformu u nastavi i realizatorka je na programu „Multimedija u nastavi i učenju u osnovnoj školi“, kao i IT trenerica Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Daje doprinos promociji korišćenja novih tehnologija i Interneta višegodišnjim učešćem u  kampanji „Onlajn nedelja“.

Napredovala je u struci dobijanjem zvanja pedagoškog savetnika 2012. a potom je imenovana u komisiju za polaganje ispita za licencu za deo ispita koji se sastoji iz provere osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. Nagrađena Svetosavskom nagradom (2016). Bila je moderatorka na projektu Razvionica i trenerica na obuci za nastavnike srpskog jezika Obuka nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja. Akreditovala program „ Piramida ishoda u planiranju i realizaciji nastave“ (2018).

Na doktorskim studijama srpskog jezika radi na tezi iz oblasti lingvistike teksta.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Kontrola kvaliteta ocenjivanja na završnom ispitu – nacionalno istraživanje, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Beograd, 2016.
 • Obrazovne metode i prakse (analiza zakonodavnog okvira sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;mapiranje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta; PEST analiza (politički faktori, ekonomski faktori, socio-kulturološki faktori, tehnološki faktori) institucija odgovornih za sprovođenje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta), Labris, Beograd, 2017.

Bibliografija

Zorica Sorak i Miljana Milojević: Uključenost (participacija) roditelja etničkih manjinskih grupa  u rad  srednjih škola, Školski bibliotekar, Beograd, broj 4, 2013.

Zorica Sorak, Uticaj obrazovanja na formiranje kulturnih potreba mladih, Školski bibliotekar, Beograd, broj 3, 2012.

Zorica Sorak, Edmodo u nastavi srpskog jezika u drugom ciklusu osnovne škole u , međunarodni naučni skup  „Nauka bez granica“, K. Mitrovica 2017.

Prof. dr Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, redovni profesor

Biografija

Blanka Bogunović je doktorirala psihologiju na Univerzitetu u Beogradu i diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (flauta), ima zvanje višeg naučnog saradnika (Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu)  i sertifikat transakcionog analitičara (CTA) (San Francisko, SAD). Ona je redovni profesor za uže naučne oblasti Psihologija i Pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i predaje Psihologiju, Psihologiju muzike, Psihologiju muzičkog izvođenja, Psihologiju muzičke darovitosti i Pedagogiju, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Na Filozofskom fakulteru u Beogradu, Odeljenje za psihologiju drži kurs Psihologija muzike na doktorskim studijama. Ima raznorodno profesionalno iskustvo: kao univerzitetski nastavnik i istraživač, stručni saradnik - psiholog u muzičkoj školi, psihoterapeut, kao nastavnik muzike i kamerni muzičar. Njena istraživačka interesovanja su: psihološki aspekti darovitosti u muzici i obrazovanje darovitih, psihologija muzike, razvoj veština muzičkog izvođenja, emocionalni i kreativni procesi u stvaranju i izvođenju muzike i interdisciplinarna istraživanja u muzici. Dr Blanka Bogunović je autor knjige Muzički talenat i uspešnost (2008/2010) koja je dobila nacionalnu nagradu „Dr Borislav Stevanović“ za doprinos psihologiji u Srbiji (2009), ko-autor monografije Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) i ko-priređivač knjige Saradnja škole i porodice (2007). Objavljuje ekstenzivno u nacionalnim i internacionalnim časopisima i zbornicima i prezentuje radove na konferencijama u Srbiji i u inostranstvu. Član je Uredništva časopisa Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, Accelerando i Artefakt i recenzent za naučne časopise i  knjige u oblasti psihologije i umetnosti i darovitosti. Dr Bogunović je predsednik Sekcije za psihologiju muzike Društva psihologa Srbije koja je dobila nagradu „LJuba Stojić“ za doprinos razvoju psihološke profesije (2012).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (rukovodilac teme: Darovitost u umetnostima), Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, br. 179018., 2011-2017, viši naučni saradnik.
 • Obrazovanje za društvo znanja, Institut za pedagoška istraživanja, Ministarstvo za nauku i zaštitu sredine Republike Srbije, br. 149001., 2006 – 2010, naučni saradnik.
 • Uspešnost u učenju muzike – predvidjanje uspešnosti učenja muzike na osnovnoškolskom uzrastu i Sredinski činioci muzičke uspešnosti, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1996-2004., istraživač saradnik.

Bibliografija

Nogaj, A. & Bogunović, B. (2015). Developmental phases of musically gifted: Outcomes of professional music education. Journal of the Institute of Educational Research, 47, 1, 153-174.

Bogunović, B. i Mirović, T. (2014). Visoko obrazovanje muzički darovitih: studentske procene kompetencija nastavnika. Primenjena psihologija, 7, 3, 469-491.

Bogunović, B. & Vujović, I. (2012). Metacognitive strategies in learning sight-singing. Psihološka istraživanja, 15,2, 115-133.

Bogunović, B., Dubljević, J. i Buden. N. (2012). Muzičko obrazovanje i muzičari: Očekivanja, tok i ishodi, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 44, 2, 402-423.

Bogunović, B., Dubljević, J., Dubljević, Lj. i Mirović, T. (2012). Vrednosne orijentacije mladih muzičara, Nastava i vaspitanje, 61, 2, 317-332.

Bogunović, B., Popović Mlađenović, T. & Perković, I. (2014). From paper to screen: From the score to the theatrical body movements in Berio’s Sequenza VI, in M. Veselinović Hofman, V. Mikić, T. Popović Mlađenović & I. Perković (Eds.): Music identities on paper and screen (204-221). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade.

dr Marijana Zeljić, Učiteljski fakultet u Beogradu, docent

Biografija

Radi kao docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima: Metodika nastave matematike I,  Metodika nastave matematike II, Problemski zadaci u početnoj nastavi matematike, Savremeni metodički pravci u nastavi matematike (master studije). U svom istraživačkom radu bavila se sledećim temama: učenje i poučavanje algebre; sagledavanje različitih procesa u nastavi koji određuju razumevanje matematičkih pojmova od strane učenika (strukturisanje sadržaja, načini razumevanja matematičkih pojmova, nastavni programi, reprezentacije, razvoj matematičkog jezika i dr.); metode i strategije rešavanja problemskih zadataka; obrazovanje učitelja, istorijski razvoj metodike nastave matematike u Srbiji.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Zeljić, M. (2014). Metodički aspekti rane algebre, Učiteljski fakultet,  Beograd.

Zeljić, M., Dabić, M. (2014). Odnos proceduralnog i konceptualnog znanja učenika u procesu ovladavanja postupcima računanja u početnoj nastavi matematike. Nastava i vaspitanje, 63(4), 653–668.

Vujisić-Živković, N., Zeljić, M., Antonijević R. (2014). Počeci metodičke konceptualizacije i praktične realizacije nastave računice u osnovnim školama u Kneževini Srbiji. Nastava i vaspitanje, 63 (1), 45–57.

Zeljić, M. (2015). Modelling the Relationships Between Quantities: Meaning in Literal Expressions. Eurasia journal of mathematics, science and technology education, 11(2), 431–442.

Zeljić M., Dabić, M. (2014). Iconic Representation as Student’s Success Factor in Algebraic Generalisations. Journal Plus Education, 10(1), 173–184.

Prof. dr Dragana Bjekić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Dragana Bjekić radi na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao nastavnik predmeta iz oblasti psiholoških i pedagoških nauka relevantnih za obrazovanje nastavnika.

Rođena je kao Dragana Petrović 1965. godine u Čačku u kome i živi. Sve nivoe visokog obrazovanja stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu: dipl. školski psiholog-pedagog, dipl. psiholog kliničkog usmerenja (1988), magistar psihologije (1993), doktor psiholoških nauka (1999) odbranivši disertaciju „Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika“. Zaposlena je od 1989. godine u saradničkim, a od 1999. godine u nastavničkim zvanjima na TF/FTN u Čačku. Realizuje nastavu na studijskim programima za obrazovanje nastavnika, inženjera i menadžera. Pored tradicionalnih disciplina u obrazovanju nastavnika, razvijala je nove nastavne predmete (Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju, Dokimologija, Komunikologija, Komunikacione veštine u nastavi, Metode istraživanja i naučne komunikacije) i e-kurseve kao podršku svim predmetima koje realizuje. Kreator je integrisanih i master studijskih programa za obrazovanje nastavnika. Šef je Katedre za pedagoško-tehničke nauke.

Saradnik je Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u više projekata, član stručnih komisija ZUOV i MPNTR.

Pored članstva u DIOS, član je Društva psihologa Srbije – Sekcije unverzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja, Association of Teacher Education in Europe, učesnik aktivnosti Teacher Education Policy in Europe network.

Osnovne oblasti naučnog i stručnog rada: psihologija nastavnika i obrazovanje nastavnika, psihologija komunikacije i pedagoška komunikologija, psihologija obrazovanja i e-obrazovanja, dokimologija.

Pored dve monografije i više od 150 radova u časopisima i tematskim i konferencijskim zbornicima, objavila je i 4 univerzitetska udžbenika i više priručnika za buduće i aktivne nastavnike (potpunije http://www.ftn.kg.ac.rs/dragana.bjekic)

Istraživačko-razvojni projekti

 • Nastava i učenje – problemi, ciljevi i perspektive, OI 179026, Učiteljski fakultet u Užicu, 2011–2016, istraživač;
 • TEPMUS projekat "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro", SINC@HE, 516758-TEMPUS-1-2011, koordinator projekta University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2011–2014, učestvovala kao subkontraktor (instruktor ekspert izvan zemalja učesnica projekta), http://sinche.uom.gr and http://sinche.uom.gr/sites/default/files/training_evaluation_report_final.pdf
 • Istraživač i/ili nastavnik na više međunarodnih projekata (TEMPUS DL@WEB 2011-2014, TEMPUS INCOMING 2012–2015, CARDS project VET 2004–2005, WUS MSDP project Master in Remote Control 2009–2010), i nacionalnih projekata.

Bibliografija

Zlatić, L. i Bjekić, D. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Užice: Učiteljski fakultet.

Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation in the Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584

Bjekić, D., & Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia. In Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (Eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession. (pp. 474-494). Athens: Atropos Edition. http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502

Bjekić, D., Krneta, R., & Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, dostupno na http://www.tojet.net/articles/9122.pdf

Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika, Edicija „Pedagoške staze“, Užice: Učiteljski fakultet.

Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059702093P.pdf

Doc. dr Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Od 2012. godine radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Predaje na osnovnim i master akademskim studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače, na master akademskim studijama za profesore predmetne nastave, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike, zajedničkom programu Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Od školske 2016/2017. godine predavaće i na novoakreditovanom master programu namenjenom direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova, MAS Liderstvo u obrazovanju. Predaje sledeće predmete: Stvaranje obrazovnih politika, Obrazovna efektivnost i poboljšanje škola, Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment, Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, Upravljanje obrazovnim institucijama, Upravljanje podacima i projektima, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi.

Od 2008. do 2012. godine bila je istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a od 2005. do 2006. godine obrazovni analitičar u kompaniji Westat u Rokvilu, S.A.D.

Osnovne studije iz ljudske biologije je završila na Stenford univerzitetu, S.A.D. (1992-1996), magistarske studije iz mikrobiologije i imunologije na UCLA univerzitetu, S.A.D. (1998-2001), a doktorske studije iz obrazovne administracije i politike na Džordž Vašington univerzitetu, S.A.D. (2001-2006).

U svojoj karijeri radila je na više projekata za Svetsku banku, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, Nacionalni centar za obrazovnu statistiku S.A.D. i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Rukovodilac TEMPUS projekta Evropske komisije Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2013-2016, http://edlead.edu.rs/
 • Rukovodilac Komenijus projekta Evropske komisije Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP), 2013-2016, http://ieeps.edu.rs/
 • Učesnik u TEMPUS projektu Evropske komisije Obrazovne politike (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2009-2012

Bibliografija

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59.

Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (First online: 14 June 2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x.

Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, Vol. 38(1), str. 89-110.

Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improvement, vol. 22, br. 2, str. 215-236.

docent dr Predrag Živković, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Predrag Živković rođen je 1970.godine u Jagodini. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirao je 1996.godine. Magistrirao je temom Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika 2007.godine, a  doktorsku disertaciju Profesionalni identitet nastavnika i kvalitet rada u nastavi odbranio je 2011.godine. Kao stručni saradnik, školski pedagog u školama na teritoriji šumadijsko-pomoravskog regiona, radio je od 1994. do 2001. godine. Od 2000. do 2007.godine radio je kao nastavnik na Višoj medicinskoj školi u Ćupriji, gde je bio angažovan kao predavač i ispitivač na predmetu Pedagogija i andragogija. Od 2002.godine do 2014.godine radio je na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, na kome je biran u zvanja asistent-pripravnik, asistent i docent.

Od 2014.godine radi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevca, na kome je izabran u zvanje docent. Predmetni je nastavnik za predmete Metodologija pedagoških istraživanja  i Akademsko pisanje.

Autor je monografija Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika ( Kairos, 2008 ) i Profesionalni identitet nastavnika ( Kairos, 2012 ).

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Живковић, П. ( 2012 ). Професионални идентитет наставника и самопроцена квалитета рада. Јагодина: Каирос.

Živković, P., & Ranđelović, D. (2013). Korelati profesionalnog identiteta nastavnika. Teme, 37(2), 647-666.

Živković, P. (2013). Professional Development And Teachers Professional Identity: Self-Assessment In Republic Of Serbia. Journal Of Educational And Instructional Studies In The World February, 3(1), pp.150-159.

Živković, P. (2013). Tacitno znanje nastavnika - prolegomenski pristup. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (43-2), 41-62.

Živković, P. (2015). Prekaritet i nastavnici na određeno vreme: pogled sa zapadne strane. Teme, 39(3), 801-821.

Doc. dr Irena Golubović-Ilić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Irena Golubović-Ilić rođena je 1974. godine u Požarevcu. Na Učiteljskom fakultetu u Jagodini diplomirala je 1998. godine kao student generacije i izbrana u zvanje asistent-pripravnik za predmet Metodika nastave prirode i društva. Od te godine do danas, zaposlena je, na tada Učiteljskom, danas Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Akademski naziv magistar metodike nastave prirode i društva stekla je 2006. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Individualizacija nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti“. Doktorske studije, smer metodika nastave, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalan istraživački rad u nastavi prirode i društva“.

Na Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju docenta realizuje nastavu iz predmeta u oblasti Metodike nastave prirode i društva na osnovnim i master studijama. Njena interesovanja usmerena su na proučavanje didaktičko-metodičkih specifičnosti, mogućnosti inoviranja i intenziviranja vaspitno-obrazovnog procesa dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, posebno u oblasti prirodnih nauka. Autor je monografije Individualizacija nastave prirode i društva (2008), jedan od autora udžbeničkog kompleta Svet oko nas za prvi razred osnovne škole (2014) izdavačke kuce Klett i autor i jedan od realizatora programa za stručno usavršavanje nastavnika u školskoj 2014/15. godini – Mogućnosti inoviranja i osavremenjavanja nastave Sveta oko nas/Prirode i društva (ZUOV- kataloški br. 600).

Istraživačko-razvojni projekti

 • EU-FP7-FIBONACCI – saradnik na projektu br. 244684 i koordinator za diseminaciju IBSE (inquiry-based) metode u Pomoravskom okrugu (2011- 2012),
 • Programi za popularizaciju nauke „Podsticanje radoznalosti za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera“ (2011) i „Ambijentalno učenje – otkrivanje naučnih tajni“ (2012), Centar za promociju nauke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS – autor i koordinator,
 • COMENIUS multilateral projects: Improving educational effectiveness of Primary schools (IEEPS), 538992-LLP-1-2013-1- RS - COMENIUS-CMP (od 2013. godine)

Bibliografija

Golubović-Ilić, I. (2011). Kvalitet i trajnost znanja učenika o neživoj prirodi, Inovacije u nastavi, 24, 3, 86-95

Ristanović, D, Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2012): Kulturni diverzitet kao komponenta kurikuluma prirode i društva, Nastava i vaspitanje, 61, 3, 416-431

Golubović-Ilić, I. (2012). Didaktičko-metodičke specifičnosti primene laboratorijsko-eksperimentalne metode I istraživačkog pristupa u nastavi Prirode I društva, Metodički vidici, 3, 341-362

Cekić-Jovanović, O., Golubović-Ilić, I. (2014). Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, vol.68, 1, 82-96

Golubović-Ilić, I., Ćirković-Miladinović, I. (2015). Mišljenje učitelja o istraživačkim aktivnostima u nastavi prirode i društva, Učenje i nastava, Klett društvo za razvoj obrazovanja, god. I, br.4, 741-754

MA Biljana Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, saradnik u nastavi

Biografija

Bilјana Kuzmanović je rođena 1990. godine u Čačku u kome je završila Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“, a potom i Mašinsko–saobraćajnu školu – obrazovni profil: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Živi i radi u Čačku.

Prvu godinu petogodišnjih Integrisanih akademskih studija tehnika i informatika upisala je školske 2009/2010. godine na Tehničkom fakultetu (Fakultetu tehničkih nauka u Čačku), Univerziteta u Kragujevcu. Studije je završila 4. jula 2014. godine odbranivši sa ocenom 10 (deset) master rad iz predmeta Dokimologija na temu „Samoregulacija učenja i školska uspešnost“, čime je stekla zvanje master profesor tehnike i informatike. U toku studija je ostvarila prosečnu ocenu 8,84 (osam i 84/100).

Školske 2014/2015. godine upisala je Master akademske studije tehnika i informatika za elektronsko učenje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Pored znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija koje je razvijala u okviru studija, koristi softver za statističku obradu podataka SPSS.

Posebna profesionalna interesovanja: obrazovna tehnologija, inkluzivno obrazovanje, dokimologija.

Strani jezici: engleski jezik.

Od oktobra meseca 2014. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  kao stručni saradnik na Katedri za pedagoško-tehničke nauke, a od februara 2015. kao saradnik u nastavi.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Jelena Nedeljković, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove

Biografija

Diplomirani psiholog (2004), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalista strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, programsko područje menadžment ljudskih resursa – proffesional master (2009), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalistički strukovni rad „Razvoj kompetencija zaposlenih – na primeru školskih psihologa“

Sertifikat Primarnog kursa iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, Beograd

U periodu od 2004. do 2005. godine radila sam kao školski psiholog-stručni saradnik u srednjoj stručnoj školi. Od 2005. godine zaposlena sam u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na mestu savetnika-koordinatora za statističke i analitičke poslove (Odeljenje za metodologiju istraživanja, statističku obradu i analizu, Centar za vrednovanje i istraživanja). Poslovi kojima se bavim odnose se na: razvoj i primenu istraživačko-analitičkih i statističkih procedura, razvoj metodologije za analizu rezultata obrazovnih merenja, kreiranje nacrta istraživanja, primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, konstrukciju mernih instrumenata, izbor odgovarajuće metode uzorkovanja i uzorkovanje, osmišljavanje plana sprovođenja istraživanja i učešće u organizaciji i koordinaciji istraživanja, predlaganje statističkih metoda i procedura za obradu podataka, primenu kvantitativnih metoda obrade podataka i interpretaciju istraživačkih podataka, izveštavanje i predstavljanje rezultata.

Učestvovala sam u projektima nacionalnih testiranja, izrade obrazovnih standarda za osnovnu, srednju školu i obrazovanje odraslih, završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škola.

Učestvovala sam u obukama za analizu podataka u okviru klasične testne teorije i teorije stavskog odgovora od strane međunarodnih konsultanata ETS-a (2006).

Posedujem sertifikat za pohađanje osnovnog modula “Psihometrijske osnove evaluacije obrazovanja” i naprednog modula “Prikupljanje i obrada podataka u evaluaciji obrazovanja”, predavač prof. dr Stanislav Fajgelj (2008).

Sertifikovani sam spoljni evaluator za vrednovanje rada škola – sertifikat Holandskog inspektorata za obrazovanje u saradnji sa stalnom međunarodnom konferencijom inspektorata, Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010).

Pohađala sam trening za dizajniranje impakt evaluacije i različite modele analize podataka, World Bank, MoESTD i Institut za psihologiju (2015).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Čаprić, G., Vukmirоvić, Ј., Nајdаnоvić-Тоmić, Ј., Тоdоrоvić, О., Stаnić, А., Pејić, А., Pаntić, Ј., Nikоlić, Ј., Džidа, B., Glаmоčаk, S. i Gоlubоvić-Таsеvskа, М. (2007). Nаciоnаlnо tеstirаnjе učеnikа 4. rаzrеdа оsnоvnе škоlе. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/NacionalnoTestiranjeIV.pdf) - angažovana kao deo grupe za statistiku i psihometriju na izradi metodološkog okvira, pripremi uzorka, statističkoj obradi i analizi podataka, pripremi izveštaja (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа. (2010). Оbrаzоvni stаndаrdi zа krај оbаvеznоg оbrаzоvаnjа. Bеоgrаd: Мinistаrstvо prоsvеtе Rеpublikе Srbiје i Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/publikacije/2-uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju) – angažovana kao deo grupe za statistiku (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа (2011, 2012, 2103, 2014). Izvеštајi о rеаlizаciјi i rеzultаtimа zаvršnоg ispitа nа krајu оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа zа škоlskе 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. gоdinu. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/novost/30-izvestaj-o-realizaciji-i-rezultatima-zavrsnog-istpita) – angažovana na poslovima statističke obrade i analize podataka, pripremi nacionalnog izveštaja (od jula do oktobra)

Bibliografija

Pејić, А., Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј. i Nikоlić, Ј. (2009). Теоriјskо-mеtоdоlоški оkvir mеrеnjа kоmpеtеnciја učеnikа 4. rаzrеdа u оblаsti Čitаnjе u Zbоrniku rаdоvа  nа XII mеđunаrоdnој nаučnој kоnfеrеnciјi „Pеdаgоškа istrаživаnjа i škоlskа prаksа Kvаlitеt i еfikаsnоst nаstаvе u društvu kоје uči“ (str. 73-88). Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа i Vоlgоgrаdski držаvni pеdаgоški univеrzitеt iz Vоlgоgrаdа (Rusiја)

Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј., Pејić, А. i Nikоlić, Ј. (2010). Меrеnjе kоmpеtеnciја učеnikа zа prоnаlаžеnjе infоrmаciја u tеkstu, Nаstаvа i vаspitаnjе, 1, 24-38.