MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
 • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Prof. dr Dragana Bjekić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Dragana Bjekić radi na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao nastavnik predmeta iz oblasti psiholoških i pedagoških nauka relevantnih za obrazovanje nastavnika.

Rođena je kao Dragana Petrović 1965. godine u Čačku u kome i živi. Sve nivoe visokog obrazovanja stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu: dipl. školski psiholog-pedagog, dipl. psiholog kliničkog usmerenja (1988), magistar psihologije (1993), doktor psiholoških nauka (1999) odbranivši disertaciju „Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika“. Zaposlena je od 1989. godine u saradničkim, a od 1999. godine u nastavničkim zvanjima na TF/FTN u Čačku. Realizuje nastavu na studijskim programima za obrazovanje nastavnika, inženjera i menadžera. Pored tradicionalnih disciplina u obrazovanju nastavnika, razvijala je nove nastavne predmete (Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju, Dokimologija, Komunikologija, Komunikacione veštine u nastavi, Metode istraživanja i naučne komunikacije) i e-kurseve kao podršku svim predmetima koje realizuje. Kreator je integrisanih i master studijskih programa za obrazovanje nastavnika. Šef je Katedre za pedagoško-tehničke nauke.

Saradnik je Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u više projekata, član stručnih komisija ZUOV i MPNTR.

Pored članstva u DIOS, član je Društva psihologa Srbije – Sekcije unverzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja, Association of Teacher Education in Europe, učesnik aktivnosti Teacher Education Policy in Europe network.

Osnovne oblasti naučnog i stručnog rada: psihologija nastavnika i obrazovanje nastavnika, psihologija komunikacije i pedagoška komunikologija, psihologija obrazovanja i e-obrazovanja, dokimologija.

Pored dve monografije i više od 150 radova u časopisima i tematskim i konferencijskim zbornicima, objavila je i 4 univerzitetska udžbenika i više priručnika za buduće i aktivne nastavnike (potpunije http://www.ftn.kg.ac.rs/dragana.bjekic)

Istraživačko-razvojni projekti

 • Nastava i učenje – problemi, ciljevi i perspektive, OI 179026, Učiteljski fakultet u Užicu, 2011–2016, istraživač;
 • TEPMUS projekat "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro", SINC@HE, 516758-TEMPUS-1-2011, koordinator projekta University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2011–2014, učestvovala kao subkontraktor (instruktor ekspert izvan zemalja učesnica projekta), http://sinche.uom.gr and http://sinche.uom.gr/sites/default/files/training_evaluation_report_final.pdf
 • Istraživač i/ili nastavnik na više međunarodnih projekata (TEMPUS DL@WEB 2011-2014, TEMPUS INCOMING 2012–2015, CARDS project VET 2004–2005, WUS MSDP project Master in Remote Control 2009–2010), i nacionalnih projekata.

Bibliografija

Zlatić, L. i Bjekić, D. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Užice: Učiteljski fakultet.

Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation in the Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584

Bjekić, D., & Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia. In Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (Eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession. (pp. 474-494). Athens: Atropos Edition. http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502

Bjekić, D., Krneta, R., & Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, dostupno na http://www.tojet.net/articles/9122.pdf

Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika, Edicija „Pedagoške staze“, Užice: Učiteljski fakultet.

Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059702093P.pdf

Doc. dr Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Od 2012. godine radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Predaje na osnovnim i master akademskim studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače, na master akademskim studijama za profesore predmetne nastave, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike, zajedničkom programu Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Od školske 2016/2017. godine predavaće i na novoakreditovanom master programu namenjenom direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova, MAS Liderstvo u obrazovanju. Predaje sledeće predmete: Stvaranje obrazovnih politika, Obrazovna efektivnost i poboljšanje škola, Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment, Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, Upravljanje obrazovnim institucijama, Upravljanje podacima i projektima, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi.

Od 2008. do 2012. godine bila je istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a od 2005. do 2006. godine obrazovni analitičar u kompaniji Westat u Rokvilu, S.A.D.

Osnovne studije iz ljudske biologije je završila na Stenford univerzitetu, S.A.D. (1992-1996), magistarske studije iz mikrobiologije i imunologije na UCLA univerzitetu, S.A.D. (1998-2001), a doktorske studije iz obrazovne administracije i politike na Džordž Vašington univerzitetu, S.A.D. (2001-2006).

U svojoj karijeri radila je na više projekata za Svetsku banku, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, Nacionalni centar za obrazovnu statistiku S.A.D. i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Rukovodilac TEMPUS projekta Evropske komisije Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2013-2016, http://edlead.edu.rs/
 • Rukovodilac Komenijus projekta Evropske komisije Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP), 2013-2016, http://ieeps.edu.rs/
 • Učesnik u TEMPUS projektu Evropske komisije Obrazovne politike (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2009-2012

Bibliografija

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59.

Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (First online: 14 June 2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x.

Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, Vol. 38(1), str. 89-110.

Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improvement, vol. 22, br. 2, str. 215-236.

Anita Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Biografija

Anita Janković je diplomirani filolog-master. Rođena 1978. godine u Vranju gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Prištini. Od 2016. godine je student na doktorskim studijskom programu Jezik i književnost. Na Univerzitetu radi od aprila 2002. godine; izabrana je u zvanje lektora 2009. godine. Na Katedri za engleski jzik i književnost drži lektorske vežbe engleskog jezika studentima od prve do četvrte godine. Takođe drži besplatne kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika za studente Univerziteta u okviru Centra za treninge i razvoj u Kosovskoj Mitrovici. Pored nastave, radi kao lektor i član redakcije Zbornika radova Filozofskog fakulteta. Član je Društva primenje lingvistike Srbije (DLPS), Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA) i Sekcije centara za učenje stranih jezika pri Privrednoj komori Srbije. Takođe je visoko-obrazovni ekspert, HERE predstavnik Univerziteta pri Evropskoj komisiji. Glavni fokus njenog naučno-stručnog rada je upotreba digitalne tehnologije u nastavi stranog jezika. Više informacija o radovima, projektima i akivnostima možete naći na http://anitajankovic.theclever.me/

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus SEEPALS - South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)
 • EU Lifelong Learning programme - aPLaNet - The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)

Bibliografija

Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082

Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Project. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556

Janković, A. and Zečević, S. (2015).Value of Student Self-Evaluation for Formative Assessment in Higher Education. [Conference proceedings] Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era - Issues and Developments,volume 1, pgs 109-131. Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-398-6

Zečević, S. i Janković, A. (2015). Društveni mediji i učenje engleskog jezika. Međunarodni tematski zbornik: Susreti naroda i kultura, str. 541-561. Filozofski fakultet Uiverziteta u Prištini. ISBN 978-86-6349-039-0

Janković, A. and Spasić, D. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2

Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Doktor pedagoških nauka, redovni profesor

Biografija

Olivera Gajić rođena je 1960. godine u Subotici. Trenutno je u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija. Predaje predmete: Teorije i metodike nastave, Metodički sistemi i aplikacije i Pedagogija umetnosti na osnovnim akademskim studijama; zatim Metodika socijalno-pedagoškog rada, Strategije efikasnog obrazovanja na osnovnim diplomskim studijama - master. Na doktorskim studijama Pedagogije predaje predmet: Metodičko modelovanje obrazovnih strategija, a na doktorskim studijama Metodike nastave predmet Odabrana poglavlja metodike vaspitno-obrazovnog rada.Koordinator akreditovanih doktorskih studija – Metodike nastave na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (od šk. 2008/09- 2012/13. godine). Akademski koordinator na studijskom programu Pedagogija za studente na razmeni u okviru različitih programa mobilnosti (JOIN EU-SEE, Basileus, Campus Europae) od šk.2007/08-2013/14. godine. Pod njenim mentorstvom odbranjeno je do sada osam doktorskih disertacija, četrdesetak master radova, stotinak diplomskih radova. Do danas je objavila deset monografija (četiri u koautorstvu), jednu priređenu monografiju, uredila sedam tematskih zbornika, i publikovala stotinak radova: studija, poglavlja u knjigama, radova u časopisima, zbornicima i godišnjacima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Svojim saopštenjima, stručnim i naučnim radovima  učestvovala je na desetinama  skupova  od međunarodnog i nacionalnog značaja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se služi engleskim i mađarskim jezikom. Dodatno obrazovanje, studijske posete i boravci u inostranstvu: University of Jönköping, (Sweden); University of Ljubljana (Slovenia); University of Zagreb (Croatia); University of Debrecen (Hungaria); University of Helsinki (Finland); University of Roehampton, London (UK); University of Bologna (Italy); University of Tirana (Albania); University of Miskolc (Hungaria); University of Aveiro (Portugal); University of Riga (Latvia); University of Podgorica, (Montenegro). Član je Pedagoškog društva Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Istraživač na projektu: 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR Introduction and implementation of academic program of Community Youth Work (CYW) through enhancing inter-regional cooperation in the countries of Western Balcans (2008-2012). http://www.communityyouthwork.com/
 • Rukovodilac projekta „KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI – (KOSSEP), br. 179010 (za period 2011-2015. godine), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
 • Koordinator projekta (na Univerzitetu u Novom Sadu) za Tempus projekat Developing Human Rights at the Heart of Higher Education (DHRHHE) EACEA-TEMPUS PROJECT – 517319 (za period 2011-2015) http://www.humanrightsteaching.org/

Bibliografija

Gajić, O. (2014). Problem Based Learning As A Literature Teaching Strategy. Literary Abilities – Critical Attitude – Creative Thinking. (pp. 110) (Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin) Saarbrücken: Scholar’ Press, OmniScriptum GmbH & Co.KG,

Gajić, O. & Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education. European Journal of Science and Theology, 9(4), 61-76.

Gajić, O., Markov, S., Radulović, B. & Stojanović, M. (2012). The Analysis of Students' Opinions on the Role of Knowledge Tests in Higher Education. The New Educational Review, 30(4), 114-125.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2011). Museums as Learning Centers: Pluralism of Theoretical-Methodical Paradigm. The New Educational Review, 25(3), 290-300.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2010). Intercultural Dialogue in Education. Critical Reflection in the Museum Context/Interkulturalni dijalog u obrazovanju – kritička refleksija u muzejskom kontekstu. Odgojne znanosti/Educational Sciences,12(1), 151 -165.

dr Dragica Pavlović Babić, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, viši naučni saradnik

Biografija

Dragica Pavlović Babić je, kao istraživač, zaposlena na Institutu za psihologijuFilozofskogfakultetau Beogradu  (projekti iz oblasti Psihologije obrazovanja), akao predavač na Odeljenju za psihologiju gde drži nastavu na dodiplomskim i master kursevima iz psihologije obrazovanja, na akademskom master programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu (kurs Istraživanja i obrazovne politike) i na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kurs Psihologija za studente matematike nastavničkog smera).  Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za psihologiju) sa temom "Evaluativna istraživanja obrazovnih postignuća: konceptualne i metodološke mogućnosti i ograničenja u interpretaciji rezultata". Od 2011. je upravnica Instituta za psihologiju, vodeće nacionalne institucije za istraživanja u oblasti psihologije. Od 2001. godine do danas je na položaju nacionalnog koordinatora za Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA) koji se, u organizaciji OECD-a  sprovodi od 2000. godine.

Kao vodeći konsultant u Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, od 2003. godine je angažovana na projektima nacionalnih testiranja i izrade obrazovnih standarda za osnovnu i srednju školu.  Konsultant  je  Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član ekspertskih grupa koje angažuje Ministarstvo za razvijanje pojedinih aspekata u oblasti sistema obrazovanja (npr. sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju, podzakonska akta o ocenjivanju i sl).  Konsultant  je UNICEF-a, kancelarija u Beogradu, u projektu Capacity building of the National Education Council za prevenciju ranog napuštanja škole.

U programskom je odboru naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, kojim je i predsedavala u periodu 2007-2009.  Predsednik je Programskog odbora 63. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (Sabor psihologa).

Istraživačko-razvojni projekti

 • 2012. -               Koordinator projekta Razvijanje okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Institut za psihologiju, SIPRU tim Vlade Republike Srbije i Unicef
 • 2012. -                U autorskom timu projekta Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, Institut za psihologiju i Unicef, kancelarija u Beogradu
 • 2011-2013        Koordinator evaluacione komponente regionalnog projekta ADULT LIFE ENTRY NETWORK (ALEN) – Empowerment and Activationof YoungPeopleinDisadvantagedSituations, EUProgressproject

Bibliografija

Pavlović Babić, D. (2013). Procena veštine čitanja u školskom kontekstu. u: Lalović, D. (ur.), Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja, (145-177) Beograd: Institut za psihologiju i Akademska misao.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else?, CEPS Journal, 2011,1 (3), 31-52.

Anić, I., & Pavlović Babić, D. (2011). Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu – kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća, Nastava i vaspitanje, 60(2), 193-205.

Krnjaić, Z., Stepanović, I. & Pavlović Babić, D. (2011). Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 266-282.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2010). Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja, Psihološka istraživanja, 13(2), Beograd: Institut za psihologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, 241-260.

mr Dejan Stanković, Centar za obrazovne politike, istraživač / koordinator istraživanja

Biografija

Radi kao istraživač / kooridnator istraživanja u Centru za obrazovne politike od 2015. godine. Pre toga je radio kao istraživač saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. U periodu 2001-2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu prosvete Republike Srbije u Sektoru za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju, gde je radio na većem broju nacionalnih razvojnih projekata. Diplomirao je i magistrirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je iz oblasti pedagoške psihologije na temu uloge nastavnika u razvoju škole. Od dodatnog stručnog usavršavanja izdvajaju se: učešće u Erasmus/Socrates program ’Doctorate in Teaching and Teacher Education’ (2004-2005); stažiranje u Nacionalnom institutu za javno obrazovanje u Budimpešti (2004); fellowship pri Education Support Program Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta Advancing educational inclusion and quality in South-East Europe (2009); učešće u Programu za razvoj obuka za liderstvo u obrazovanju Holandske škole za menadžment u obrazovanju (2011-2013); učešće u obukama za analizu podataka iz velikih međunarodnih studija (IEA, 2011) i korišćenje HLM i IRT-Rasch model (Comenius, 2014). Oblasti njegovog istraživačkog interesovanja su obrazovne promene, profesionalni razvoj nastavnika, obrazovna efektivnost, razvoj škola i školsko liderstvo. Posebno interesovanje tiče se povezivanja rezultata akademskih istraživanja sa razvojem i implementacijom obrazovnih politika. Učestvovao je u većem broju nacionalnih i internacionalnih istraživačkih i razvojnih projekata u svojstvu istraživača, koordinatora istraživanja i stručnog konsultanta (npr. TIMSS, TEMPUS, COMENIUS, RRPP, GDN, ESP OSI, IPA). Učestvuje redovno na nacionalnim i internacionalnim naučnim konferencijama i objavljuje svoje radove u naučnim časopisima i monografijama.

Istraživačko-razvojni projekti

 • TIMSS 2011 (Trends in international mathematics and science study), 2009-2013, data menadžer i zamenik nacionalnog rukovodioca istraživanja u Srbiji. http://www.ipisr.org.rs/timss/TIMSS
 • Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti, 2010-2012, član projektnog tima. http://www.ipisr.org.rs/page/POPS1_I_2
 • Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije, 2011-2014, zamenik rukovodioca projekta i rukovodilac potprojekta Profesionalni razvoj nastavnika.

Bibliografija

Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G. i Toma, S. (2004). Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije.

Vujаčić, M., Pаvlović, J., Stаnković, D., Džinović, V. i Đerić, I. (ur.) (2011). Predstаve o obrаzovnim promenаmа u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. Beogrаd: Institut zа pedаgoškа istrаživаnjа.

Stаnković, D. (2010). Mesto kompetencijа u profesionаlnom rаzvoju nаstаvnikа. U Polovinа, N. i Pаvlović, J. (ur.), Teorijа i prаksа profesionаlnog rаzvojа nаstаvnikа (63-84). Beogrаd: Institut zа pedаgoškа istrаživаnjа.

Gašić-Pavišić, S. & Stanković, D. (2012). Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011, Zbornik Instituta za pedagoška istraživnja, 44(2), 243-265

Stаnković, D. (2009). Uključivаnje nаstаvnikа u rаzvoj škole, Zbornik Institutа zа pedаgoškа istrаživаnjа, 41(2), 315-330.

mr Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, samostalni savetnik

Biografija

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 12 godina iskustva u analizi i pripremanju strateških, projektnih i drugih dokumenata kojima se nastoji unaprediti sistem obrazovanja ili pojedini njegovi segmenti.

Radila je kao projektni menadžer na projektima ERCU (Education Reform Coordination Unit) i Projektni centar (Project Centre), kroz program SDC (Swiss Development Cooperation).

Rukovodila je Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori (eLearning Program) i segmentom Elektronsko učenje u okviru Programa razvoja master studija (MSDP) za Srbiju, WUS Austria.

Magistarski rad na temu “Elektronski mediji u funkciji otvorenog učenja i obrazovanja na daljinu i model Nacionalnog centra za razvoj obrazovanja na daljinu“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu dramskih umetnosti, filma, radija i televizije, Univerziteta umetnosti u Beogradu i time stekla akademski naziv magistra nauka o dramskim umetnostima iz oblasti produkcija filma i televizije. Član je Radne grupe za on-line i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus project: Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society, CaSA (2013-2016), http://casa.polj.uns.ac.rs/casa/.
 • Tempus project: Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions, University of Kragujevac (2010-2013), www.dlweb.kg.ac.rs

Bibliografija

Šćepanović D. & ETF (2012). The embedding of the web 2.0 technologies in the process of education policy development in Vocational Education and Training in ETF Yearbook 2012 Evaluation And Monitoring Of Vocational Education And Training Systems And The Role Of Evidence-Based Policy In Their Reforms, (pp. 103-112 ), European Training Foundation.

Stefanović D., Drapšin M., Nikolić J., Šćepanović D., Rađo I., & Drid P. (2011). Empirical study of student satisfaction in e-learning system environment. Technics technologies education management, 6(4), 1152-1164.

Lazarević, B., Šćepanović, D., & Wassenmiller, A. (2010). Cognitive assumptions of designing an audio enhanced slide presentation. Proceedings from 6th International Conference on Education. (pp.115-122) Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Wassenmiller, A., Lazarević, B., & Šćepanović, D. (2010). Internet Use Among Children And Adolescents: Threats and Safeguards. Proceedings from 6th International Conference on Education, (pp.123-123). Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Lazarevic, B., Šćepanović, D. (2010). Unrevealed potential in delivering distance courses: The instructional value of audio. eLearning and Software for Education Journal, Proceedings from: 6th International Scientific Conference eLSE - eLearning and Software for Education, (pp. 293-300). Bucharest, Romania.

dr Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet u Beogradu, vanredni professor

Biografija

Radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima Razvojna psihologija i Evaluacija obrazovnih postignuća. U svom istraživačkom radu bavio se sledećim temama: kako deca i mladi razvijaju nove kompetencije kroz interakciju sa vršnjacima i sa odraslim; koje karakteristike učenika, nastavnika i škola utiču na obrazovna postignuća učenika; procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnog sistema (nacionalna testiranja i sekundarne analize PISA rezultata); položaj dece iz romske zajednice u obrazovanju i kvalitet njihovog obrazovanja; školsko ocenjivanje; nastavnička uverenja i prakse i njihov uticaj na učenje učenika; motivacija za školsko učenje; anksioznost učenika u vezi sa učenjem matematike; značaj predškolskog obrazovanja za kasnija obrazovna postignuća učenika; analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje itd.

Od 2001. do 2004. bio uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda. Bio je član Veća za obrazovnu reformu, Nacionalnog foruma za obrazovanje za sve (UNESCO), i komisije za razvoj školskog programa. U periodu 2003-2004 bio je osnivač i direktor Centra za evaluaciju (sadašnji Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja).

Od 2001. godine radi i kao međunarodni konsultant za više međunarodnih organizacija: UNICEF, OEBS, Save the Children, Open Society Institute, European Commission i Svetska banka. Kao konsultant bio je angažovan je na projektima unapređivanja školskog ocenjivanja, razvoja eksternih ispita, razvoja nacionalnih testiranja, analizi efekata i razvoju obrazovne politike, razvoju nacionalnih kurikuluma. U poslednjih 10 godine intenzivno je angažovan na praćenju i unapređivanju pravednosti obrazovanja, a posebno na unapređivanju kvaliteta obrazovanja za romsku decu kao jednu od najosetljivih i najugroženijih grupa dece.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2003, 2006, 2009, 2012, od 2003. godine, član projektnog tima http://www.pisaserbia.org/
 • Nacionalno testiranje učenika trećeg razreda osnovne škole, 2002-2004, rukovodilac tima
 • Analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje, 2011-2012, član projektnog tima

Bibliografija

Baucal, A. (2012). Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Beograd: Institut za psihologiju. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823373_Kljune_kompetencije_mladih_u_Srbiji_u_PISA_2009_ogledalu/file/9fcfd50be7410a4682.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2006). Development of mathematical and language literacy among Roma students. Psihologija, 39(2), 207-227. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233822654_DEVELOPMENT_OF_MATHEMATICAL_AND_LANGUAGE_LITERACY_AMONG_ROMA_STUDENTS/file/79e4150be6c339326e.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2012). Uticaj socio-ekonomskog statusa učenika na obrazovna postignuća: direktni i indirektni uticaji. Primenjena psihologija, 5(1), str. 5-24 https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823406_UTICAJ_SOCIO-EKONOMSKOG_STATUSA_UENIKA_NA_OBRAZOVNA_POSTIGNUA_DIREKTNI_I_INDIREKTNI_UTICAJI/file/79e4150be75a632c7b.pdf?origin=publication_detail

Pavlović Babić, D. & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else? CEPS Journal. 1(3), 53-74. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823412_The_Big_Improvement_in_PISA_2009_Reading_Achievements_in_Serbia_Improvement_of_the_Quality_of_Education_or_Something_Else/file/d912f50be761084576.pdf?origin=publication_detail

Vujić, S., Baronijan, H., & Baucal, A. (2012). Investing in Early Childhood Education in Serbia – Costing Models for Universal Coverage of Preschool Education (UNICEF Working papers). Belgrade: UNICEF. https://si3.rgstatic.net/publication/256838200_Investing_in_Early_Childhood_Education_in_Serbia__Costing_Models_for_Universal_Coverage_of_Preschool_Education_(UNICEF_Working_papers)_-_full_report/fulltexts/72e7e523d31e49eaa2.pdf/preview.png