MA Milica Grahovac, Centar za obrazovne politike

Biografija

Od 2011. godine koordinatorka istraživanja i istraživačica u Centru za obrazovne politike, gde je na poslovima koordinacije, administracije i istraživanja bila angažovana u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja i nastavničke profesije. Po sticanju diplome na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na istom fakultetu je stekla zvanje mastera komunikologije. Pohađala kurseve Diplomatske akademije u Beču, Londonske škole za odnose sa javnošću, program 1000 mladih lidera Narodne kancelarije Predsednika Republike Srbije i Fonda dr Zoran Đinđić, kao i različite obuke o transformaciji konflikata, veštinama komunikacije i pisanju projekata. Pored članstva u DIOS-u, članica je Evropske asocijacije za istraživanja komunikacija i obrazovanje (ECREA). Oblasti interesovanja: obrazovanje nastavnika, obrazovne politike zasnovane na podacima, informaciono-komunikacione tehnologije, medijska pismenost.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (Fondacija za otvoreno društvo – Program podrške obrazovanju, USA), 2011-2013.
 • Nastavnici – refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse (Fondacija za otvoreno društvo, Srbija), 2015-2017.
 • Podrška profesionalnom razvoju nastavnika srednjih stručnih škola kroz e-portfolio (Evropska fondacija za obuku ETF/NEPC) 2017.

Bibliografija

Jovanović, V., Grahovac, M. (Ur.) (2016). Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse. Beograd: Centar za obrazovne politike.

Rangelov Jusovic R., Vizek V., Grahovac M. (2013). Okvir nastavničkih kompetencije - ATEPIE pristup in Nastavnička profesija za 21. vek. Beograd: Centar za obrazovne politike

docent dr Miloš Papić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Miloš Papić je rođen 20. juna 1986. godine u Čačku. Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,50, na smeru Industrijski menadžment kao student generacije tog smera za tu školsku godinu i stiče zvanje diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta za proizvodno-informatički menadžment. Diplomski rad pod nazivom „Baze podataka kao podrška industrijskom menadžmentu“, je odbranio 7.7.2009. godine sa ocenom 10. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije u trajanju od godinu dana na istom fakultetu, na smeru Tehnika i informatika. Završni master rad pod nazivom „Primena testova znanja u predmetu Računarstvo i informatika“, je odbranio 27.9.2010. godine sa ocenom 10 (prosečna ocena u toku studija 9,43) čime stiče zvanje master profesor tehnike i informatike. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, na smeru Inženjerski menadžment. Tokom studija ostvaruje prosečnu ocenu 9,90. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Višekriterijumska analiza kvaliteta zemljišta čačanske kotline“ je odbranio 14.1.2015. godine (sa ocenom 10) čime stiče zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Autor je preko 30 naučno-istraživačka rada iz oblasti informacionih tehnologija, informacionih sistema i baza podataka, obrazovanja, ekološkog menadžmenta, menadžmenta znanja, marketinga i preduzetništva.

Tokom završne godine osnovnih studija biva angažovan kao student demonstrator. Nakon toga je, tokom master studija, radio kao saradnik na katedri za Preduzetnički menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. U zvanje asistenta prvi put biva izabran 19.5.2011. godine, a reizabran 20.5.2014. godine. U zvanje docenta je izabran 11.6.2015. godine.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

 1. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 2. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. Educational System in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 22-28, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 3. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. Development of Occupational Standards in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 17-21, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 4. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 5. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banja Luka, Republika Srpska

Jelena Nedeljković, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove

Biografija

Diplomirani psiholog (2004), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalista strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, programsko područje menadžment ljudskih resursa – proffesional master (2009), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalistički strukovni rad „Razvoj kompetencija zaposlenih – na primeru školskih psihologa“

Sertifikat Primarnog kursa iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, Beograd

U periodu od 2004. do 2005. godine radila sam kao školski psiholog-stručni saradnik u srednjoj stručnoj školi. Od 2005. godine zaposlena sam u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na mestu savetnika-koordinatora za statističke i analitičke poslove (Odeljenje za metodologiju istraživanja, statističku obradu i analizu, Centar za vrednovanje i istraživanja). Poslovi kojima se bavim odnose se na: razvoj i primenu istraživačko-analitičkih i statističkih procedura, razvoj metodologije za analizu rezultata obrazovnih merenja, kreiranje nacrta istraživanja, primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, konstrukciju mernih instrumenata, izbor odgovarajuće metode uzorkovanja i uzorkovanje, osmišljavanje plana sprovođenja istraživanja i učešće u organizaciji i koordinaciji istraživanja, predlaganje statističkih metoda i procedura za obradu podataka, primenu kvantitativnih metoda obrade podataka i interpretaciju istraživačkih podataka, izveštavanje i predstavljanje rezultata.

Učestvovala sam u projektima nacionalnih testiranja, izrade obrazovnih standarda za osnovnu, srednju školu i obrazovanje odraslih, završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škola.

Učestvovala sam u obukama za analizu podataka u okviru klasične testne teorije i teorije stavskog odgovora od strane međunarodnih konsultanata ETS-a (2006).

Posedujem sertifikat za pohađanje osnovnog modula “Psihometrijske osnove evaluacije obrazovanja” i naprednog modula “Prikupljanje i obrada podataka u evaluaciji obrazovanja”, predavač prof. dr Stanislav Fajgelj (2008).

Sertifikovani sam spoljni evaluator za vrednovanje rada škola – sertifikat Holandskog inspektorata za obrazovanje u saradnji sa stalnom međunarodnom konferencijom inspektorata, Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010).

Pohađala sam trening za dizajniranje impakt evaluacije i različite modele analize podataka, World Bank, MoESTD i Institut za psihologiju (2015).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Čаprić, G., Vukmirоvić, Ј., Nајdаnоvić-Тоmić, Ј., Тоdоrоvić, О., Stаnić, А., Pејić, А., Pаntić, Ј., Nikоlić, Ј., Džidа, B., Glаmоčаk, S. i Gоlubоvić-Таsеvskа, М. (2007). Nаciоnаlnо tеstirаnjе učеnikа 4. rаzrеdа оsnоvnе škоlе. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/NacionalnoTestiranjeIV.pdf) - angažovana kao deo grupe za statistiku i psihometriju na izradi metodološkog okvira, pripremi uzorka, statističkoj obradi i analizi podataka, pripremi izveštaja (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа. (2010). Оbrаzоvni stаndаrdi zа krај оbаvеznоg оbrаzоvаnjа. Bеоgrаd: Мinistаrstvо prоsvеtе Rеpublikе Srbiје i Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/publikacije/2-uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju) – angažovana kao deo grupe za statistiku (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа (2011, 2012, 2103, 2014). Izvеštајi о rеаlizаciјi i rеzultаtimа zаvršnоg ispitа nа krајu оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа zа škоlskе 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. gоdinu. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/novost/30-izvestaj-o-realizaciji-i-rezultatima-zavrsnog-istpita) – angažovana na poslovima statističke obrade i analize podataka, pripremi nacionalnog izveštaja (od jula do oktobra)

Bibliografija

Pејić, А., Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј. i Nikоlić, Ј. (2009). Теоriјskо-mеtоdоlоški оkvir mеrеnjа kоmpеtеnciја učеnikа 4. rаzrеdа u оblаsti Čitаnjе u Zbоrniku rаdоvа  nа XII mеđunаrоdnој nаučnој kоnfеrеnciјi „Pеdаgоškа istrаživаnjа i škоlskа prаksа Kvаlitеt i еfikаsnоst nаstаvе u društvu kоје uči“ (str. 73-88). Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа i Vоlgоgrаdski držаvni pеdаgоški univеrzitеt iz Vоlgоgrаdа (Rusiја)

Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј., Pејić, А. i Nikоlić, Ј. (2010). Меrеnjе kоmpеtеnciја učеnikа zа prоnаlаžеnjе infоrmаciја u tеkstu, Nаstаvа i vаspitаnjе, 1, 24-38.

M.Sc. Veljko Aleksić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, asistent

Biografija

Diplomirao na Теhničkom fаkultеtu u Čаčku 2010. gоdinе sа prоsеčnоm оcеnоm 9,59 i timе stekao zvаnjе Prоfеsоr tеhnikе i infоrmаtikе. Zаvršni rаd urađen је iz prеdmеtа Меtоdikа infоrmаtikе pоd nаzivоm "Primеnа hipеrmеdiја u infоrmаtičkоm оbrаzоvаnju". Prоglаšеn је zа nајbоlјеg studеntа gеnеrаciје i kао nајbоlјi diplоmirаni studеnt u škоlskој 2009/2010. gоdini dоbitnik је nаgrаdе iz fоndаciје "dr Мilivоје Urоšеvić". Маstеr studiје nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku je diplomirao 2011. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i time stekao zvanje Master profesor tehnike i informatike. Master rad urađen je iz predmeta Dokimologija pod nazivom "Evaluacija standarda u Tehničkom i informatičkom obrazovanju". Doktorand je Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Autor je 20 stručnih i naučnih članaka u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova. Koautor je dva univerzitetska udžbenika, jednog univerzitetskog priručnika i jednog priručnika za nastavnike.

Istraživačko-razvojni projekti

 • (2011-2012) Člаn stručnоg timа zа prеdmеt Теhničkо i infоrmаtičkо оbrаzоvаnjе nа prојеktu „Rаzviјаnjе оbrаzоvnih stаndаrdа zа krај оsnоvnоg, оpštеg srеdnjеg i srеdnjе stručnоg оbrаzоvаnjа“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2012) Stručni saradnik za Digitalnu pismenost na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2013-2014) Član stručnog tima za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje na projektu "Revizija standarda za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja" - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

Bibliografija

Aleksić, V., Damnjanović, Đ. (2012). Knowledge management through blended learning. Metalurgia international, vol. 17, no. 7, str. 194-197.

Najdanović Tomić, J., Aleksić, V., Verbić, S., Papić, Ž. (2012). Standardi za tehničko i informatičko obrazovanje. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 18-23.

Bjekić, D., Aleksić, V., Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 66-75.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2013). Blended Learning in Tertiary Education: A Case Study. 6th Balkan Conference in Informatics BCI-2013, Thessaloniki, Greece, septembar 2013, str. 96-103.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2014). Digital Didactic Games in Elementary School. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2014, Zrenjanin, Serbia, jun 2014, str. 121-123.

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Post-doktorand Rada Jančić Mogliacci, Centre for International Teacher Education, Cape Peninsula University of Technology, Kejptaun, Južnoafrička Republika

Biografija

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine. Tokom studija dobila je jednokratnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“ koju dodeljuje Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Od 2003. do 2004. godine radila je kao asistent stručnjaka za obrazovanje učitelja u okviru projekta finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji (STEP – Serbian Teacher Education Development Programme). Od 2005. do 2006. godine na istom projektu obavlja funkciju lokalnog koordinatora na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Radila je kao nastavnik u osnovnoj školi od 2007. do 2010. godine. A potom i kao saradnik za međunarodnu saradnju na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 2010. godine dobija stipendiju istraživačke škole Education and Capabilities za doktorske studije na Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) a sa fokusom na capability approach u obrazovanju. Tokom studija prezentovala je radove na više međunarodnih konferencija. Učestvovala je na letnjoj školi o pisanju akademskih radova u organizaciji Evropske asocijacije za istraživanje obrazovanja koje je održano u Švedskoj. Provela je mesec dana kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Helsinkiju, pod mentorstvom dr Auli Toom. 2013. godine, dobila je sredstva od Norveškog istraživačkog saveta da sprovede istraživački projekat u saradnji sa dr Marit H. Hoveid na Odeljenju za obrazovne nauke, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu (Norveška) gde je provela 9 meseci. Aprila 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bilefeldu pod nazivom Teachers’ Capability-Related Subjective Theories in Teaching and Learning Relations sa ocenom summa cum laude.

Sertifikovani je predavač Atlas.ti softvera (softver za kvalitativnu obradu podataka).

Januara 2016. godine se priključila Cape Peninsula University of Technology gde učestvuje kao istraživač na dva projekta: Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa, i Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Razvoj Obrazovanja Nastavnika u Srbiji (2003 – 2006)– asistent a potom i koordinator program finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji a koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu i Jagodini.
 • Boosting Digital Literacy of Pre-service and In-Service Teachers (2007) – autor INTERREG programa koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru.
 • Applying Ricoeurian Concepts of Recognition in Classroom Interaction Research (2013 – 2014) – istraživač i koautor projekta koji je finansirao Research Council of Norway (broj projekta 227495/F11) a koji je realizovan na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije u Trondhajmu, Norveška.
 • Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa (2016 - ) – član istraživačkog tima; projekat Centra za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR
 • Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa (2016 - ) – koordinator projekta pri Centru za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR

Bibliografija

Hoveid, M. H., Hoveid, H. and Jancic Mogliacci, R. (u pripremi). A Framework for Interpretation of Meaningful Action in Teaching and Learning.

Jancic Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld.

Jancic (2014) “Intersubjectivity and Recognition in Serbian Primary Schools: The Contribution of Paul Ricoeur to the Capability Approach”. In H.-U. Otto & S. Schäfer (Ed.) New Approaches Towards the “Good Life”. Applications and Transformations of the Capability Approach. Barbara Budrich Publichers, Opladen/Berlin/Toronto, pp. 17-32

dr Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet u Beogradu, vanredni professor

Biografija

Radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima Razvojna psihologija i Evaluacija obrazovnih postignuća. U svom istraživačkom radu bavio se sledećim temama: kako deca i mladi razvijaju nove kompetencije kroz interakciju sa vršnjacima i sa odraslim; koje karakteristike učenika, nastavnika i škola utiču na obrazovna postignuća učenika; procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnog sistema (nacionalna testiranja i sekundarne analize PISA rezultata); položaj dece iz romske zajednice u obrazovanju i kvalitet njihovog obrazovanja; školsko ocenjivanje; nastavnička uverenja i prakse i njihov uticaj na učenje učenika; motivacija za školsko učenje; anksioznost učenika u vezi sa učenjem matematike; značaj predškolskog obrazovanja za kasnija obrazovna postignuća učenika; analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje itd.

Od 2001. do 2004. bio uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda. Bio je član Veća za obrazovnu reformu, Nacionalnog foruma za obrazovanje za sve (UNESCO), i komisije za razvoj školskog programa. U periodu 2003-2004 bio je osnivač i direktor Centra za evaluaciju (sadašnji Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja).

Od 2001. godine radi i kao međunarodni konsultant za više međunarodnih organizacija: UNICEF, OEBS, Save the Children, Open Society Institute, European Commission i Svetska banka. Kao konsultant bio je angažovan je na projektima unapređivanja školskog ocenjivanja, razvoja eksternih ispita, razvoja nacionalnih testiranja, analizi efekata i razvoju obrazovne politike, razvoju nacionalnih kurikuluma. U poslednjih 10 godine intenzivno je angažovan na praćenju i unapređivanju pravednosti obrazovanja, a posebno na unapređivanju kvaliteta obrazovanja za romsku decu kao jednu od najosetljivih i najugroženijih grupa dece.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2003, 2006, 2009, 2012, od 2003. godine, član projektnog tima http://www.pisaserbia.org/
 • Nacionalno testiranje učenika trećeg razreda osnovne škole, 2002-2004, rukovodilac tima
 • Analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje, 2011-2012, član projektnog tima

Bibliografija

Baucal, A. (2012). Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Beograd: Institut za psihologiju. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823373_Kljune_kompetencije_mladih_u_Srbiji_u_PISA_2009_ogledalu/file/9fcfd50be7410a4682.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2006). Development of mathematical and language literacy among Roma students. Psihologija, 39(2), 207-227. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233822654_DEVELOPMENT_OF_MATHEMATICAL_AND_LANGUAGE_LITERACY_AMONG_ROMA_STUDENTS/file/79e4150be6c339326e.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2012). Uticaj socio-ekonomskog statusa učenika na obrazovna postignuća: direktni i indirektni uticaji. Primenjena psihologija, 5(1), str. 5-24 https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823406_UTICAJ_SOCIO-EKONOMSKOG_STATUSA_UENIKA_NA_OBRAZOVNA_POSTIGNUA_DIREKTNI_I_INDIREKTNI_UTICAJI/file/79e4150be75a632c7b.pdf?origin=publication_detail

Pavlović Babić, D. & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else? CEPS Journal. 1(3), 53-74. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823412_The_Big_Improvement_in_PISA_2009_Reading_Achievements_in_Serbia_Improvement_of_the_Quality_of_Education_or_Something_Else/file/d912f50be761084576.pdf?origin=publication_detail

Vujić, S., Baronijan, H., & Baucal, A. (2012). Investing in Early Childhood Education in Serbia – Costing Models for Universal Coverage of Preschool Education (UNICEF Working papers). Belgrade: UNICEF. https://si3.rgstatic.net/publication/256838200_Investing_in_Early_Childhood_Education_in_Serbia__Costing_Models_for_Universal_Coverage_of_Preschool_Education_(UNICEF_Working_papers)_-_full_report/fulltexts/72e7e523d31e49eaa2.pdf/preview.png