MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
 • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Doc. dr Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Od 2012. godine radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Predaje na osnovnim i master akademskim studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače, na master akademskim studijama za profesore predmetne nastave, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike, zajedničkom programu Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Od školske 2016/2017. godine predavaće i na novoakreditovanom master programu namenjenom direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova, MAS Liderstvo u obrazovanju. Predaje sledeće predmete: Stvaranje obrazovnih politika, Obrazovna efektivnost i poboljšanje škola, Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment, Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, Upravljanje obrazovnim institucijama, Upravljanje podacima i projektima, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi.

Od 2008. do 2012. godine bila je istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a od 2005. do 2006. godine obrazovni analitičar u kompaniji Westat u Rokvilu, S.A.D.

Osnovne studije iz ljudske biologije je završila na Stenford univerzitetu, S.A.D. (1992-1996), magistarske studije iz mikrobiologije i imunologije na UCLA univerzitetu, S.A.D. (1998-2001), a doktorske studije iz obrazovne administracije i politike na Džordž Vašington univerzitetu, S.A.D. (2001-2006).

U svojoj karijeri radila je na više projekata za Svetsku banku, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, Nacionalni centar za obrazovnu statistiku S.A.D. i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Rukovodilac TEMPUS projekta Evropske komisije Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2013-2016, http://edlead.edu.rs/
 • Rukovodilac Komenijus projekta Evropske komisije Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP), 2013-2016, http://ieeps.edu.rs/
 • Učesnik u TEMPUS projektu Evropske komisije Obrazovne politike (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2009-2012

Bibliografija

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59.

Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (First online: 14 June 2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x.

Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, Vol. 38(1), str. 89-110.

Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improvement, vol. 22, br. 2, str. 215-236.

Anita Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Biografija

Anita Janković je diplomirani filolog-master. Rođena 1978. godine u Vranju gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Prištini. Od 2016. godine je student na doktorskim studijskom programu Jezik i književnost. Na Univerzitetu radi od aprila 2002. godine; izabrana je u zvanje lektora 2009. godine. Na Katedri za engleski jzik i književnost drži lektorske vežbe engleskog jezika studentima od prve do četvrte godine. Takođe drži besplatne kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika za studente Univerziteta u okviru Centra za treninge i razvoj u Kosovskoj Mitrovici. Pored nastave, radi kao lektor i član redakcije Zbornika radova Filozofskog fakulteta. Član je Društva primenje lingvistike Srbije (DLPS), Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA) i Sekcije centara za učenje stranih jezika pri Privrednoj komori Srbije. Takođe je visoko-obrazovni ekspert, HERE predstavnik Univerziteta pri Evropskoj komisiji. Glavni fokus njenog naučno-stručnog rada je upotreba digitalne tehnologije u nastavi stranog jezika. Više informacija o radovima, projektima i akivnostima možete naći na http://anitajankovic.theclever.me/

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus SEEPALS - South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)
 • EU Lifelong Learning programme - aPLaNet - The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)

Bibliografija

Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082

Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Project. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556

Janković, A. and Zečević, S. (2015).Value of Student Self-Evaluation for Formative Assessment in Higher Education. [Conference proceedings] Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era - Issues and Developments,volume 1, pgs 109-131. Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-398-6

Zečević, S. i Janković, A. (2015). Društveni mediji i učenje engleskog jezika. Međunarodni tematski zbornik: Susreti naroda i kultura, str. 541-561. Filozofski fakultet Uiverziteta u Prištini. ISBN 978-86-6349-039-0

Janković, A. and Spasić, D. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2

Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

MA Ljiljana Grujić, profesor razredne nastave

Biografija

Završila Pedagošku akademiju „Želimir Željo Đurić“ 1992. godine i diplomirala na Učiteljskom fakultetu 1999. godine u Užicu. Master akademske studije Obrazovne politike, razvijenog u okviru TEMPUS projekta Obrazovne politike u Srbiji i Crnoj Gori (Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro, TEMPUS EPSP JP 159074-2009), upisala 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu. U okviru programa akademske mobilnosti oktobra 2013. godine učestvovala u studijskoj poseti partnerskoj instituciji na projektu, Univerzitetu Arhus u Kopenhagenu. Master rad na temu efikasnosti stručnog usavršavanja nastavnika odbranila 2014. godine i time stekla zvanje master obrazovne politike. Zaposlena kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević“ u Gornjem Milanovcu.

Angažovana je kao stručni spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i kao trener za obuku nastavnika u okviru projekta Razvionica (Support Human Capital Development & Research – General Education & Human Capital Development).

Ima bogato iskustvo stečeno radom u više osnovnih škola (najpre u kombinovanom odeljenju, u razrednoj nastavi, predmetnoj nastavi likovne kulture i muzičke kulture, u školskoj biblioteci, produženom boravku i celodnevnoj nastavi). Autorka je radova objavljenih u stručnim časopisima. Izlaže radove i aktivno učestvuje u radu naučnih skupova, konferencija i simpozijuma. Objavljeni radovi su pretežno vezani za stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje nastavnika. Sa visokim procentom uspešnosti završila obuke putem učenja na daljinu na kursevima: Menadžment ljudskih resursa, Advanced HR Management, Socijalno uključivanje i Rodna ravnopravnost. Voljna za dalje učenje, usavršavanje i napredovanje.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Grujić, Lj. (2014). Zadržavanje nastavnika u profesiji, XVII naučna konferencija “Pedagoška istraživanja i školska praksa” Izazovi savremenog obrazovanja: nove uloge nastavnika, učenika i roditelja, Zbornik rezimea, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Učiteljski fakultet, 96-97.

Grujić, Lj. (2013). (Ne)jednakosti u obrazovanju i obrazovne politike, Nacionalni naučni skup Januarski susreti pedagoga „Pedagog između teorije i prakse“, Zbornik radova [Elektronski izvor], Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta: Institut za pedagogiju i andragogiju, 80-83.

Grujić, Lj. (2011). Škola kao institucionalni kontekst planiranja individualnog usavršavanja nastavnika, Međunarodni naučni skup „Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost“, Posebna  izdanja – Naučni  skupovi,  vol. 2  knj. 14, Jagodina: Pedagoški  fakultet, 221-228.

Grujić, Lj. (2011). Profesionalno sagorevanje nastavnika, Pedagogija, 66(2), 215-223.

Grujić, Lj. (2011). Nastavnik i profesionalno usavršavanje, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i savremeni univerzitet“, Obrazovanje i savremeni univerzitet: tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 94-103.

Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji

Dokument predstavlja obuhvatan pregled pravaca razvoja u domenu obrazovanja odraslih u Srbiji

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, socijalni partneri, obrazovna politika

IZVOR:  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Strategija

 

Dokument je dostupan ovde

 

dr Nataša Simić, istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Biografija

Nataša Simić je 2009. godine završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a septembra 2014. odbranila doktorsku tezu pod nazivom Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Od avgusta do novembra 2009. godine radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić“ u Beogradu. Maja 2010. godine zaposlila se kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata, između ostalog – na Tempus projektima MASTS 511170-2010, STREW 511355-2010 i EQUI-ED 516851-2011, Comenius projektu eSchool4S, na projektu Sekundarna obrada PISA podataka, podržanog od strane Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i projektu Images of intercultural education and their implications for teacher training, koji je realizovan u saradnji Instituta za psihologiju i Više pedagoške škole iz Cuga, Švajcarska. Od školske 2010/11 angažovana je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na predmetima: Psihologija za nastavnike, Metodika nastave psihologije i Metodika praćenja i ocenjivanja nastavnog rada, a od školske 2013/14 godine i na predmetima: Psihologija razvoja i učenja, Osnove pedagoškog obrazovanja nastavnika, Planiranje i evaluacija u nastavi i Nastavnik kao istraživač, na master programu za obrazovanje nastavnika predmetne nastave. Nataša je, zahvaljujući stipendijama organizacija WUS Austria i DAAD, namenjenih podsticanju naučno-istraživačkog rada doktoranata, bila na jednomesečnim studijskim putovanjima u Gracu 2013. godine i Hajdelbergu 2014. godine. Pored toga, od 2006. godine član je Udruženja konstruktivista Srbije, u okviru kog je obavljala edukaciju za psihoterapeuta, a od 2011. godine počinje da radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Od oktobra 2010 do oktobra 2014 – Master program “Obazovanje nastavnika predmetne nastave” (Tempus IV MASTS 511170) – angažovana kao istraživač, u poslovima kreiranja kurikuluma, planiranja, realizacije i evaluacije nastave.
 • Od decembra 2012 do oktobra 2014 – „Jednak pristup za sve“ – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja (Tempus EQUI-ED SM 516851-2011) – angažovana kao kreator i realizator programa podrške učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fakultet
 • Od februara 2013 do februara 2014 – Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, podržan od strane Unicef-a – angažovana kao istraživač i kreator preporuka za donosioce odluka.

Bibliografija

Jovanović, O., Simić, N. & Rajović, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2),  220-236

Simić, N., Bachmann, G. & Stančić, M. (2013). Comparison of Teacher Education Reforms in Serbia and Austria, in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh (Eds.) Contemporary issues of education quality, Institut za pedagogiju i andragogiju, 393-408.

Stančić, M., Jovanović, O. & Simić, N. (2013). Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, I, 131-146

Simić, N., Savanović, Lj. & Jokić, T. (2012). Relationship between epistemological beliefs and motivational orientation among high school students. Psihologija, 45(4), 451-465.

Simić, N. & Stančić, M. (2012). Ko su lideri u školi? O novim ulogama nastavnika u kontekstu zahteva prosvetne politike i etičkih normi profesije. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Institut za pedagogiju i andragogiju, 271-288

Post-doktorand Rada Jančić Mogliacci, Centre for International Teacher Education, Cape Peninsula University of Technology, Kejptaun, Južnoafrička Republika

Biografija

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine. Tokom studija dobila je jednokratnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“ koju dodeljuje Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Od 2003. do 2004. godine radila je kao asistent stručnjaka za obrazovanje učitelja u okviru projekta finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji (STEP – Serbian Teacher Education Development Programme). Od 2005. do 2006. godine na istom projektu obavlja funkciju lokalnog koordinatora na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Radila je kao nastavnik u osnovnoj školi od 2007. do 2010. godine. A potom i kao saradnik za međunarodnu saradnju na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 2010. godine dobija stipendiju istraživačke škole Education and Capabilities za doktorske studije na Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) a sa fokusom na capability approach u obrazovanju. Tokom studija prezentovala je radove na više međunarodnih konferencija. Učestvovala je na letnjoj školi o pisanju akademskih radova u organizaciji Evropske asocijacije za istraživanje obrazovanja koje je održano u Švedskoj. Provela je mesec dana kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Helsinkiju, pod mentorstvom dr Auli Toom. 2013. godine, dobila je sredstva od Norveškog istraživačkog saveta da sprovede istraživački projekat u saradnji sa dr Marit H. Hoveid na Odeljenju za obrazovne nauke, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu (Norveška) gde je provela 9 meseci. Aprila 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bilefeldu pod nazivom Teachers’ Capability-Related Subjective Theories in Teaching and Learning Relations sa ocenom summa cum laude.

Sertifikovani je predavač Atlas.ti softvera (softver za kvalitativnu obradu podataka).

Januara 2016. godine se priključila Cape Peninsula University of Technology gde učestvuje kao istraživač na dva projekta: Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa, i Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Razvoj Obrazovanja Nastavnika u Srbiji (2003 – 2006)– asistent a potom i koordinator program finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji a koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu i Jagodini.
 • Boosting Digital Literacy of Pre-service and In-Service Teachers (2007) – autor INTERREG programa koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru.
 • Applying Ricoeurian Concepts of Recognition in Classroom Interaction Research (2013 – 2014) – istraživač i koautor projekta koji je finansirao Research Council of Norway (broj projekta 227495/F11) a koji je realizovan na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije u Trondhajmu, Norveška.
 • Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa (2016 - ) – član istraživačkog tima; projekat Centra za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR
 • Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa (2016 - ) – koordinator projekta pri Centru za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR

Bibliografija

Hoveid, M. H., Hoveid, H. and Jancic Mogliacci, R. (u pripremi). A Framework for Interpretation of Meaningful Action in Teaching and Learning.

Jancic Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld.

Jancic (2014) “Intersubjectivity and Recognition in Serbian Primary Schools: The Contribution of Paul Ricoeur to the Capability Approach”. In H.-U. Otto & S. Schäfer (Ed.) New Approaches Towards the “Good Life”. Applications and Transformations of the Capability Approach. Barbara Budrich Publichers, Opladen/Berlin/Toronto, pp. 17-32

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).

dr Dragica Pavlović Babić, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, viši naučni saradnik

Biografija

Dragica Pavlović Babić je, kao istraživač, zaposlena na Institutu za psihologijuFilozofskogfakultetau Beogradu  (projekti iz oblasti Psihologije obrazovanja), akao predavač na Odeljenju za psihologiju gde drži nastavu na dodiplomskim i master kursevima iz psihologije obrazovanja, na akademskom master programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu (kurs Istraživanja i obrazovne politike) i na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kurs Psihologija za studente matematike nastavničkog smera).  Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za psihologiju) sa temom "Evaluativna istraživanja obrazovnih postignuća: konceptualne i metodološke mogućnosti i ograničenja u interpretaciji rezultata". Od 2011. je upravnica Instituta za psihologiju, vodeće nacionalne institucije za istraživanja u oblasti psihologije. Od 2001. godine do danas je na položaju nacionalnog koordinatora za Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA) koji se, u organizaciji OECD-a  sprovodi od 2000. godine.

Kao vodeći konsultant u Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, od 2003. godine je angažovana na projektima nacionalnih testiranja i izrade obrazovnih standarda za osnovnu i srednju školu.  Konsultant  je  Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član ekspertskih grupa koje angažuje Ministarstvo za razvijanje pojedinih aspekata u oblasti sistema obrazovanja (npr. sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju, podzakonska akta o ocenjivanju i sl).  Konsultant  je UNICEF-a, kancelarija u Beogradu, u projektu Capacity building of the National Education Council za prevenciju ranog napuštanja škole.

U programskom je odboru naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, kojim je i predsedavala u periodu 2007-2009.  Predsednik je Programskog odbora 63. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije (Sabor psihologa).

Istraživačko-razvojni projekti

 • 2012. -               Koordinator projekta Razvijanje okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Institut za psihologiju, SIPRU tim Vlade Republike Srbije i Unicef
 • 2012. -                U autorskom timu projekta Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, Institut za psihologiju i Unicef, kancelarija u Beogradu
 • 2011-2013        Koordinator evaluacione komponente regionalnog projekta ADULT LIFE ENTRY NETWORK (ALEN) – Empowerment and Activationof YoungPeopleinDisadvantagedSituations, EUProgressproject

Bibliografija

Pavlović Babić, D. (2013). Procena veštine čitanja u školskom kontekstu. u: Lalović, D. (ur.), Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja, (145-177) Beograd: Institut za psihologiju i Akademska misao.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else?, CEPS Journal, 2011,1 (3), 31-52.

Anić, I., & Pavlović Babić, D. (2011). Rešavanje matematičkih problema u realnom kontekstu – kvalitativna i kvantitativna analiza postignuća, Nastava i vaspitanje, 60(2), 193-205.

Krnjaić, Z., Stepanović, I. & Pavlović Babić, D. (2011). Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 266-282.

Pavlović Babić, D., & Baucal, A. (2010). Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja, Psihološka istraživanja, 13(2), Beograd: Institut za psihologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, 241-260.