dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
 2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
 3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
 • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

Prof. dr Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, redovni profesor

Biografija

Blanka Bogunović je doktorirala psihologiju na Univerzitetu u Beogradu i diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (flauta), ima zvanje višeg naučnog saradnika (Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu)  i sertifikat transakcionog analitičara (CTA) (San Francisko, SAD). Ona je redovni profesor za uže naučne oblasti Psihologija i Pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i predaje Psihologiju, Psihologiju muzike, Psihologiju muzičkog izvođenja, Psihologiju muzičke darovitosti i Pedagogiju, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Na Filozofskom fakulteru u Beogradu, Odeljenje za psihologiju drži kurs Psihologija muzike na doktorskim studijama. Ima raznorodno profesionalno iskustvo: kao univerzitetski nastavnik i istraživač, stručni saradnik - psiholog u muzičkoj školi, psihoterapeut, kao nastavnik muzike i kamerni muzičar. Njena istraživačka interesovanja su: psihološki aspekti darovitosti u muzici i obrazovanje darovitih, psihologija muzike, razvoj veština muzičkog izvođenja, emocionalni i kreativni procesi u stvaranju i izvođenju muzike i interdisciplinarna istraživanja u muzici. Dr Blanka Bogunović je autor knjige Muzički talenat i uspešnost (2008/2010) koja je dobila nacionalnu nagradu „Dr Borislav Stevanović“ za doprinos psihologiji u Srbiji (2009), ko-autor monografije Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) i ko-priređivač knjige Saradnja škole i porodice (2007). Objavljuje ekstenzivno u nacionalnim i internacionalnim časopisima i zbornicima i prezentuje radove na konferencijama u Srbiji i u inostranstvu. Član je Uredništva časopisa Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, Accelerando i Artefakt i recenzent za naučne časopise i  knjige u oblasti psihologije i umetnosti i darovitosti. Dr Bogunović je predsednik Sekcije za psihologiju muzike Društva psihologa Srbije koja je dobila nagradu „LJuba Stojić“ za doprinos razvoju psihološke profesije (2012).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (rukovodilac teme: Darovitost u umetnostima), Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, br. 179018., 2011-2017, viši naučni saradnik.
 • Obrazovanje za društvo znanja, Institut za pedagoška istraživanja, Ministarstvo za nauku i zaštitu sredine Republike Srbije, br. 149001., 2006 – 2010, naučni saradnik.
 • Uspešnost u učenju muzike – predvidjanje uspešnosti učenja muzike na osnovnoškolskom uzrastu i Sredinski činioci muzičke uspešnosti, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1996-2004., istraživač saradnik.

Bibliografija

Nogaj, A. & Bogunović, B. (2015). Developmental phases of musically gifted: Outcomes of professional music education. Journal of the Institute of Educational Research, 47, 1, 153-174.

Bogunović, B. i Mirović, T. (2014). Visoko obrazovanje muzički darovitih: studentske procene kompetencija nastavnika. Primenjena psihologija, 7, 3, 469-491.

Bogunović, B. & Vujović, I. (2012). Metacognitive strategies in learning sight-singing. Psihološka istraživanja, 15,2, 115-133.

Bogunović, B., Dubljević, J. i Buden. N. (2012). Muzičko obrazovanje i muzičari: Očekivanja, tok i ishodi, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 44, 2, 402-423.

Bogunović, B., Dubljević, J., Dubljević, Lj. i Mirović, T. (2012). Vrednosne orijentacije mladih muzičara, Nastava i vaspitanje, 61, 2, 317-332.

Bogunović, B., Popović Mlađenović, T. & Perković, I. (2014). From paper to screen: From the score to the theatrical body movements in Berio’s Sequenza VI, in M. Veselinović Hofman, V. Mikić, T. Popović Mlađenović & I. Perković (Eds.): Music identities on paper and screen (204-221). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade.

Doc. dr Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Od 2012. godine radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Predaje na osnovnim i master akademskim studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače, na master akademskim studijama za profesore predmetne nastave, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike, zajedničkom programu Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Od školske 2016/2017. godine predavaće i na novoakreditovanom master programu namenjenom direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova, MAS Liderstvo u obrazovanju. Predaje sledeće predmete: Stvaranje obrazovnih politika, Obrazovna efektivnost i poboljšanje škola, Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment, Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, Upravljanje obrazovnim institucijama, Upravljanje podacima i projektima, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi.

Od 2008. do 2012. godine bila je istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a od 2005. do 2006. godine obrazovni analitičar u kompaniji Westat u Rokvilu, S.A.D.

Osnovne studije iz ljudske biologije je završila na Stenford univerzitetu, S.A.D. (1992-1996), magistarske studije iz mikrobiologije i imunologije na UCLA univerzitetu, S.A.D. (1998-2001), a doktorske studije iz obrazovne administracije i politike na Džordž Vašington univerzitetu, S.A.D. (2001-2006).

U svojoj karijeri radila je na više projekata za Svetsku banku, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, Nacionalni centar za obrazovnu statistiku S.A.D. i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Rukovodilac TEMPUS projekta Evropske komisije Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2013-2016, http://edlead.edu.rs/
 • Rukovodilac Komenijus projekta Evropske komisije Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP), 2013-2016, http://ieeps.edu.rs/
 • Učesnik u TEMPUS projektu Evropske komisije Obrazovne politike (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2009-2012

Bibliografija

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59.

Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (First online: 14 June 2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x.

Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, Vol. 38(1), str. 89-110.

Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improvement, vol. 22, br. 2, str. 215-236.

Doc. dr Irena Golubović-Ilić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Irena Golubović-Ilić rođena je 1974. godine u Požarevcu. Na Učiteljskom fakultetu u Jagodini diplomirala je 1998. godine kao student generacije i izbrana u zvanje asistent-pripravnik za predmet Metodika nastave prirode i društva. Od te godine do danas, zaposlena je, na tada Učiteljskom, danas Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Akademski naziv magistar metodike nastave prirode i društva stekla je 2006. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Individualizacija nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti“. Doktorske studije, smer metodika nastave, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalan istraživački rad u nastavi prirode i društva“.

Na Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju docenta realizuje nastavu iz predmeta u oblasti Metodike nastave prirode i društva na osnovnim i master studijama. Njena interesovanja usmerena su na proučavanje didaktičko-metodičkih specifičnosti, mogućnosti inoviranja i intenziviranja vaspitno-obrazovnog procesa dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, posebno u oblasti prirodnih nauka. Autor je monografije Individualizacija nastave prirode i društva (2008), jedan od autora udžbeničkog kompleta Svet oko nas za prvi razred osnovne škole (2014) izdavačke kuce Klett i autor i jedan od realizatora programa za stručno usavršavanje nastavnika u školskoj 2014/15. godini – Mogućnosti inoviranja i osavremenjavanja nastave Sveta oko nas/Prirode i društva (ZUOV- kataloški br. 600).

Istraživačko-razvojni projekti

 • EU-FP7-FIBONACCI – saradnik na projektu br. 244684 i koordinator za diseminaciju IBSE (inquiry-based) metode u Pomoravskom okrugu (2011- 2012),
 • Programi za popularizaciju nauke „Podsticanje radoznalosti za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera“ (2011) i „Ambijentalno učenje – otkrivanje naučnih tajni“ (2012), Centar za promociju nauke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS – autor i koordinator,
 • COMENIUS multilateral projects: Improving educational effectiveness of Primary schools (IEEPS), 538992-LLP-1-2013-1- RS - COMENIUS-CMP (od 2013. godine)

Bibliografija

Golubović-Ilić, I. (2011). Kvalitet i trajnost znanja učenika o neživoj prirodi, Inovacije u nastavi, 24, 3, 86-95

Ristanović, D, Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2012): Kulturni diverzitet kao komponenta kurikuluma prirode i društva, Nastava i vaspitanje, 61, 3, 416-431

Golubović-Ilić, I. (2012). Didaktičko-metodičke specifičnosti primene laboratorijsko-eksperimentalne metode I istraživačkog pristupa u nastavi Prirode I društva, Metodički vidici, 3, 341-362

Cekić-Jovanović, O., Golubović-Ilić, I. (2014). Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, vol.68, 1, 82-96

Golubović-Ilić, I., Ćirković-Miladinović, I. (2015). Mišljenje učitelja o istraživačkim aktivnostima u nastavi prirode i društva, Učenje i nastava, Klett društvo za razvoj obrazovanja, god. I, br.4, 741-754

MA Ivana M. Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, istraživač saradnik

Biografija

Ivana M. Jakšić radi kao istraživač saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Diplomirala je i masterirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Istraživački modul na Odeljenju za psihologiju), gde trenutno pohađa i doktorske studije socijalne psihologije.

U periodu između 2008. i 2011. godine bila je članica Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu, kao i demonstratorka na nekoliko kurseva na osnovnim studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2001. godine bila je polaznica i saradnica na različitim programima u Istraživačkoj stanici Petnica, gde od 2011. godine radi kao stručna saradnica i predavačica na seminaru psihologije.

Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Kao članica istraživačkog tima učestovala je u više međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata u oblasti obrazovanja. U okviru Comenius projekta 2014. godine pohađala je obuku za hijerarhijsko linearno modelovanju u softveru MLwiN.

Radila je i kao volonterka NVO ,,Grupa 484'' i NVO ,,Zdravo da ste'' na nekoliko projekata. Aktivno se bavila popularizacijom psihološke nauke kao saradnica na psihološkim i psihofizičkim postavkama na III, IV i V ,,Festivalu nauke'', VIII ,,Noći muzeja'', ,,Danima fizike'' i kao učesnica u ciklusu naučno popularnih tribina Centra za promociju nauke.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2012 (http://www.pisaserbia.org/)
 • Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS), Comenius multilateral project (2013-2016)  (http://ieeps.edu.rs)
 • Obrazovanje i tranzicija ka odraslosti u vizijama budućnosti mladih Srbije i Slovenije (2014-2016)

Bibliografija

Žeželj Iris, Jakšić Ivana, & Jošić Smiljana (2014). How contact shapes implicit and explicit preferences: Attitudes towards Roma children in inclusive and non-inclusive environment. Journal of Applied Social Psychology. ISSN- 1559-1816; DOI: 10.1111/jasp.12293

Bodroža Bojana i Jakšić Ivana (2014). Stereotip o učenicima sa izraženom akademskom orijentacijom: Ko su ,,štreberi'' i zašto ih ne volimo? Primenjena psihologija, 7(3), 429-448.

Jošić Smiljana, Džinović Vladimir, & Jakšić (Ćirović) Ivana (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), 231-247.


Jakšić (Ćirović) Ivana
i Malinić Dušica (2013). Akademski rodni stereotipi budućih nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(2), 322-341.

 

Jakšić (Ćirović) Ivana, Jošić Smiljana, i Žeželj Iris (2011). Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece. Suvremena psihologija, 14(2), 171-128.

dr Snežana Mirkov, Institut za pedagoška istraživanja

Biografija

Snežana Mirkov je rođena 1964. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Odeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1989. godine, sa temom "Organizacija dodatnog rada sa učenicima osnovne škole". U periodu od 1990. do 1992. godine radila je kao školski pedagog u nekoliko  beogradskih osnovnih i srednjih škola. Položila je stručni ispit za stručnog saradnika-pedagoga 1992. godine. Postdiplomske studije upisala je školske 1992/93. godine na smeru Opšta pedagogija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu "Navike i tehnike učenja i kvalitet znanja učenika" odbranila je  1996. godine. Doktorsku     disertaciju "Zavisnost uspeha na studijama od postavljenih ciljeva i primenjenih strategija učenja" odbranila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Od 1993. godine je saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Teme kojima se bavi su: ciljevi i strategije učenja, metakognicija, samoregulacija u procesu učenja, celoživotno učenje. Primenjuje kvantitativnu metodologiju u istraživanjima. Objavila je veliki broj radova u   naučnim časopisima poglavlja u publikacijama. Rezultate istraživanja saopštavala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu. Bibliografija objavljenih radova dostupna je na sajtu Instituta za pedagoška istraživanja.

Istraživačko-razvojni projekti

Tokom rada u Institutu za pedagoška istraživanja Snežana Mirkov je bila angažovana na projektima u oblasti obrazovanja koje je realizovao  Institut za pedagoška istraživanja uz  finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 • 2006 – 2010 Obrazovanje za društvo znanja
 • 2011 – 2015 Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (2012 ˗ 2014 rukovodilac projekta)
 • 2011 – 2015 Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

Bibliografija

Mirkov, S. (2013). Učenje - zašto i kako: Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na   učenje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Mirkov, S. (1999): Učenje učenja. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Mirkov, S. (2014). Uloga samoregulacije u različitim pristupima učenju. Zbornik  Instituta za pedagoška istraživanja, God. 46, Br.2, 251 - 276.

Mirkov, S. (2013). Komponente u modelima učenja: načini operacionalizacije i  međusobni odnosi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, God. 45, Br.1, 62-85.

Mirkov, S., Pešić, J. (2012). Metakognitivni procesi u rešavanju problema: kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u J. Šefer i J. Radišić (ur.),  Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: implikacije za obrazovnu praksu, II deo (267-288). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Doktor pedagoških nauka, redovni profesor

Biografija

Olivera Gajić rođena je 1960. godine u Subotici. Trenutno je u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija. Predaje predmete: Teorije i metodike nastave, Metodički sistemi i aplikacije i Pedagogija umetnosti na osnovnim akademskim studijama; zatim Metodika socijalno-pedagoškog rada, Strategije efikasnog obrazovanja na osnovnim diplomskim studijama - master. Na doktorskim studijama Pedagogije predaje predmet: Metodičko modelovanje obrazovnih strategija, a na doktorskim studijama Metodike nastave predmet Odabrana poglavlja metodike vaspitno-obrazovnog rada.Koordinator akreditovanih doktorskih studija – Metodike nastave na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (od šk. 2008/09- 2012/13. godine). Akademski koordinator na studijskom programu Pedagogija za studente na razmeni u okviru različitih programa mobilnosti (JOIN EU-SEE, Basileus, Campus Europae) od šk.2007/08-2013/14. godine. Pod njenim mentorstvom odbranjeno je do sada osam doktorskih disertacija, četrdesetak master radova, stotinak diplomskih radova. Do danas je objavila deset monografija (četiri u koautorstvu), jednu priređenu monografiju, uredila sedam tematskih zbornika, i publikovala stotinak radova: studija, poglavlja u knjigama, radova u časopisima, zbornicima i godišnjacima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Svojim saopštenjima, stručnim i naučnim radovima  učestvovala je na desetinama  skupova  od međunarodnog i nacionalnog značaja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se služi engleskim i mađarskim jezikom. Dodatno obrazovanje, studijske posete i boravci u inostranstvu: University of Jönköping, (Sweden); University of Ljubljana (Slovenia); University of Zagreb (Croatia); University of Debrecen (Hungaria); University of Helsinki (Finland); University of Roehampton, London (UK); University of Bologna (Italy); University of Tirana (Albania); University of Miskolc (Hungaria); University of Aveiro (Portugal); University of Riga (Latvia); University of Podgorica, (Montenegro). Član je Pedagoškog društva Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Istraživač na projektu: 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR Introduction and implementation of academic program of Community Youth Work (CYW) through enhancing inter-regional cooperation in the countries of Western Balcans (2008-2012). http://www.communityyouthwork.com/
 • Rukovodilac projekta „KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI – (KOSSEP), br. 179010 (za period 2011-2015. godine), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
 • Koordinator projekta (na Univerzitetu u Novom Sadu) za Tempus projekat Developing Human Rights at the Heart of Higher Education (DHRHHE) EACEA-TEMPUS PROJECT – 517319 (za period 2011-2015) http://www.humanrightsteaching.org/

Bibliografija

Gajić, O. (2014). Problem Based Learning As A Literature Teaching Strategy. Literary Abilities – Critical Attitude – Creative Thinking. (pp. 110) (Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin) Saarbrücken: Scholar’ Press, OmniScriptum GmbH & Co.KG,

Gajić, O. & Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education. European Journal of Science and Theology, 9(4), 61-76.

Gajić, O., Markov, S., Radulović, B. & Stojanović, M. (2012). The Analysis of Students' Opinions on the Role of Knowledge Tests in Higher Education. The New Educational Review, 30(4), 114-125.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2011). Museums as Learning Centers: Pluralism of Theoretical-Methodical Paradigm. The New Educational Review, 25(3), 290-300.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2010). Intercultural Dialogue in Education. Critical Reflection in the Museum Context/Interkulturalni dijalog u obrazovanju – kritička refleksija u muzejskom kontekstu. Odgojne znanosti/Educational Sciences,12(1), 151 -165.

MA Milanka Pavlović

Biografija

Milanka Pavlović je završila Pedagošku akademiju (1989)i Učitelјski fakultet (1999) u Užicu, a 2014. stekla je i zvanje mastera obrazovnih politika na Fakultetu pedagoških nauka, u sklopu zajedničkog programa Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Ima 24godine radnog iskustva u Osnovnoj školi «Mito Igumanović»  Kosjerić, a autor je i realizator seminara Narodna tradicija u praksi (2009 -2016) godine, kao i radionica na temu Bolјa školska klima, viša postignuća učenika. Prošla je brojne seminare i stručna usavršavanja, a  aktivna je i u nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici (odbornik SO Kosjerić 2005 - 2008. godine i član Veća Opštine 2008 - 2012. godine - resor obrazovanje). Milanka je presedavala  Udruženjem učitelјa Kosjerić u periodu 2005 – 2009, ačlan je i EKO tima Saveza učitelјa Srbije, koordinator je lokalnih projekata koji povezuju roditelјe učenika i lokalnu zajednicu. 2009. godine je nagrađena Opštinskom nagradom za postignute rezultate od značaja za unapređenje, razvoj i afirmaciju opštine Kosjerić.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

dr Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet u Beogradu, vanredni professor

Biografija

Radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima Razvojna psihologija i Evaluacija obrazovnih postignuća. U svom istraživačkom radu bavio se sledećim temama: kako deca i mladi razvijaju nove kompetencije kroz interakciju sa vršnjacima i sa odraslim; koje karakteristike učenika, nastavnika i škola utiču na obrazovna postignuća učenika; procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnog sistema (nacionalna testiranja i sekundarne analize PISA rezultata); položaj dece iz romske zajednice u obrazovanju i kvalitet njihovog obrazovanja; školsko ocenjivanje; nastavnička uverenja i prakse i njihov uticaj na učenje učenika; motivacija za školsko učenje; anksioznost učenika u vezi sa učenjem matematike; značaj predškolskog obrazovanja za kasnija obrazovna postignuća učenika; analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje itd.

Od 2001. do 2004. bio uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda. Bio je član Veća za obrazovnu reformu, Nacionalnog foruma za obrazovanje za sve (UNESCO), i komisije za razvoj školskog programa. U periodu 2003-2004 bio je osnivač i direktor Centra za evaluaciju (sadašnji Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja).

Od 2001. godine radi i kao međunarodni konsultant za više međunarodnih organizacija: UNICEF, OEBS, Save the Children, Open Society Institute, European Commission i Svetska banka. Kao konsultant bio je angažovan je na projektima unapređivanja školskog ocenjivanja, razvoja eksternih ispita, razvoja nacionalnih testiranja, analizi efekata i razvoju obrazovne politike, razvoju nacionalnih kurikuluma. U poslednjih 10 godine intenzivno je angažovan na praćenju i unapređivanju pravednosti obrazovanja, a posebno na unapređivanju kvaliteta obrazovanja za romsku decu kao jednu od najosetljivih i najugroženijih grupa dece.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2003, 2006, 2009, 2012, od 2003. godine, član projektnog tima http://www.pisaserbia.org/
 • Nacionalno testiranje učenika trećeg razreda osnovne škole, 2002-2004, rukovodilac tima
 • Analiza ulaganja u predškolsko obrazovanje, 2011-2012, član projektnog tima

Bibliografija

Baucal, A. (2012). Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Beograd: Institut za psihologiju. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823373_Kljune_kompetencije_mladih_u_Srbiji_u_PISA_2009_ogledalu/file/9fcfd50be7410a4682.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2006). Development of mathematical and language literacy among Roma students. Psihologija, 39(2), 207-227. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233822654_DEVELOPMENT_OF_MATHEMATICAL_AND_LANGUAGE_LITERACY_AMONG_ROMA_STUDENTS/file/79e4150be6c339326e.pdf?origin=publication_detail

Baucal, A. (2012). Uticaj socio-ekonomskog statusa učenika na obrazovna postignuća: direktni i indirektni uticaji. Primenjena psihologija, 5(1), str. 5-24 https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823406_UTICAJ_SOCIO-EKONOMSKOG_STATUSA_UENIKA_NA_OBRAZOVNA_POSTIGNUA_DIREKTNI_I_INDIREKTNI_UTICAJI/file/79e4150be75a632c7b.pdf?origin=publication_detail

Pavlović Babić, D. & Baucal, A. (2011). The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else? CEPS Journal. 1(3), 53-74. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar_Baucal/publication/233823412_The_Big_Improvement_in_PISA_2009_Reading_Achievements_in_Serbia_Improvement_of_the_Quality_of_Education_or_Something_Else/file/d912f50be761084576.pdf?origin=publication_detail

Vujić, S., Baronijan, H., & Baucal, A. (2012). Investing in Early Childhood Education in Serbia – Costing Models for Universal Coverage of Preschool Education (UNICEF Working papers). Belgrade: UNICEF. https://si3.rgstatic.net/publication/256838200_Investing_in_Early_Childhood_Education_in_Serbia__Costing_Models_for_Universal_Coverage_of_Preschool_Education_(UNICEF_Working_papers)_-_full_report/fulltexts/72e7e523d31e49eaa2.pdf/preview.png