MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

  • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
  • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

dr Nebojša Pavlović, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Nebojša pavlović, rodjen u Rači kragujevačkoj, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Posle srednje škole završava Fakultet političkih nauka u Beogradu. Postdiplomske master studije upisuje na Filozofskom fakultetuu  Novom Sadu . Na istom fakultetu doktorira iz oblasti menadžmenta u obrazovanju u klasi profesora Milke Oljače. Radio kao profesor socipogije, filozofije i ustavnog prava u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, Gimanziji u Topoli i srednjoj školi u Rači. U srednjoj školi u Rači bio direktor deset godina. Posle toga prelazi na fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

docent dr Miloš Papić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Miloš Papić je rođen 20. juna 1986. godine u Čačku. Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,50, na smeru Industrijski menadžment kao student generacije tog smera za tu školsku godinu i stiče zvanje diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta za proizvodno-informatički menadžment. Diplomski rad pod nazivom „Baze podataka kao podrška industrijskom menadžmentu“, je odbranio 7.7.2009. godine sa ocenom 10. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije u trajanju od godinu dana na istom fakultetu, na smeru Tehnika i informatika. Završni master rad pod nazivom „Primena testova znanja u predmetu Računarstvo i informatika“, je odbranio 27.9.2010. godine sa ocenom 10 (prosečna ocena u toku studija 9,43) čime stiče zvanje master profesor tehnike i informatike. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, na smeru Inženjerski menadžment. Tokom studija ostvaruje prosečnu ocenu 9,90. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Višekriterijumska analiza kvaliteta zemljišta čačanske kotline“ je odbranio 14.1.2015. godine (sa ocenom 10) čime stiče zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Autor je preko 30 naučno-istraživačka rada iz oblasti informacionih tehnologija, informacionih sistema i baza podataka, obrazovanja, ekološkog menadžmenta, menadžmenta znanja, marketinga i preduzetništva.

Tokom završne godine osnovnih studija biva angažovan kao student demonstrator. Nakon toga je, tokom master studija, radio kao saradnik na katedri za Preduzetnički menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. U zvanje asistenta prvi put biva izabran 19.5.2011. godine, a reizabran 20.5.2014. godine. U zvanje docenta je izabran 11.6.2015. godine.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

  1. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
  2. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. Educational System in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 22-28, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
  3. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. Development of Occupational Standards in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 17-21, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
  4. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
  5. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banja Luka, Republika Srpska

MA Biljana Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, saradnik u nastavi

Biografija

Bilјana Kuzmanović je rođena 1990. godine u Čačku u kome je završila Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“, a potom i Mašinsko–saobraćajnu školu – obrazovni profil: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Živi i radi u Čačku.

Prvu godinu petogodišnjih Integrisanih akademskih studija tehnika i informatika upisala je školske 2009/2010. godine na Tehničkom fakultetu (Fakultetu tehničkih nauka u Čačku), Univerziteta u Kragujevcu. Studije je završila 4. jula 2014. godine odbranivši sa ocenom 10 (deset) master rad iz predmeta Dokimologija na temu „Samoregulacija učenja i školska uspešnost“, čime je stekla zvanje master profesor tehnike i informatike. U toku studija je ostvarila prosečnu ocenu 8,84 (osam i 84/100).

Školske 2014/2015. godine upisala je Master akademske studije tehnika i informatika za elektronsko učenje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Pored znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija koje je razvijala u okviru studija, koristi softver za statističku obradu podataka SPSS.

Posebna profesionalna interesovanja: obrazovna tehnologija, inkluzivno obrazovanje, dokimologija.

Strani jezici: engleski jezik.

Od oktobra meseca 2014. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  kao stručni saradnik na Katedri za pedagoško-tehničke nauke, a od februara 2015. kao saradnik u nastavi.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Jelena Nedeljković, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove

Biografija

Diplomirani psiholog (2004), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalista strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, programsko područje menadžment ljudskih resursa – proffesional master (2009), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalistički strukovni rad „Razvoj kompetencija zaposlenih – na primeru školskih psihologa“

Sertifikat Primarnog kursa iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, Beograd

U periodu od 2004. do 2005. godine radila sam kao školski psiholog-stručni saradnik u srednjoj stručnoj školi. Od 2005. godine zaposlena sam u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na mestu savetnika-koordinatora za statističke i analitičke poslove (Odeljenje za metodologiju istraživanja, statističku obradu i analizu, Centar za vrednovanje i istraživanja). Poslovi kojima se bavim odnose se na: razvoj i primenu istraživačko-analitičkih i statističkih procedura, razvoj metodologije za analizu rezultata obrazovnih merenja, kreiranje nacrta istraživanja, primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, konstrukciju mernih instrumenata, izbor odgovarajuće metode uzorkovanja i uzorkovanje, osmišljavanje plana sprovođenja istraživanja i učešće u organizaciji i koordinaciji istraživanja, predlaganje statističkih metoda i procedura za obradu podataka, primenu kvantitativnih metoda obrade podataka i interpretaciju istraživačkih podataka, izveštavanje i predstavljanje rezultata.

Učestvovala sam u projektima nacionalnih testiranja, izrade obrazovnih standarda za osnovnu, srednju školu i obrazovanje odraslih, završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škola.

Učestvovala sam u obukama za analizu podataka u okviru klasične testne teorije i teorije stavskog odgovora od strane međunarodnih konsultanata ETS-a (2006).

Posedujem sertifikat za pohađanje osnovnog modula “Psihometrijske osnove evaluacije obrazovanja” i naprednog modula “Prikupljanje i obrada podataka u evaluaciji obrazovanja”, predavač prof. dr Stanislav Fajgelj (2008).

Sertifikovani sam spoljni evaluator za vrednovanje rada škola – sertifikat Holandskog inspektorata za obrazovanje u saradnji sa stalnom međunarodnom konferencijom inspektorata, Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010).

Pohađala sam trening za dizajniranje impakt evaluacije i različite modele analize podataka, World Bank, MoESTD i Institut za psihologiju (2015).

Istraživačko-razvojni projekti

  • Čаprić, G., Vukmirоvić, Ј., Nајdаnоvić-Тоmić, Ј., Тоdоrоvić, О., Stаnić, А., Pејić, А., Pаntić, Ј., Nikоlić, Ј., Džidа, B., Glаmоčаk, S. i Gоlubоvić-Таsеvskа, М. (2007). Nаciоnаlnо tеstirаnjе učеnikа 4. rаzrеdа оsnоvnе škоlе. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/NacionalnoTestiranjeIV.pdf) - angažovana kao deo grupe za statistiku i psihometriju na izradi metodološkog okvira, pripremi uzorka, statističkoj obradi i analizi podataka, pripremi izveštaja (od septembra 2005. do novembra 2006).
  • Grupа аutоrа. (2010). Оbrаzоvni stаndаrdi zа krај оbаvеznоg оbrаzоvаnjа. Bеоgrаd: Мinistаrstvо prоsvеtе Rеpublikе Srbiје i Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/publikacije/2-uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju) – angažovana kao deo grupe za statistiku (od septembra 2005. do novembra 2006).
  • Grupа аutоrа (2011, 2012, 2103, 2014). Izvеštајi о rеаlizаciјi i rеzultаtimа zаvršnоg ispitа nа krајu оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа zа škоlskе 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. gоdinu. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/novost/30-izvestaj-o-realizaciji-i-rezultatima-zavrsnog-istpita) – angažovana na poslovima statističke obrade i analize podataka, pripremi nacionalnog izveštaja (od jula do oktobra)

Bibliografija

Pејić, А., Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј. i Nikоlić, Ј. (2009). Теоriјskо-mеtоdоlоški оkvir mеrеnjа kоmpеtеnciја učеnikа 4. rаzrеdа u оblаsti Čitаnjе u Zbоrniku rаdоvа  nа XII mеđunаrоdnој nаučnој kоnfеrеnciјi „Pеdаgоškа istrаživаnjа i škоlskа prаksа Kvаlitеt i еfikаsnоst nаstаvе u društvu kоје uči“ (str. 73-88). Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа i Vоlgоgrаdski držаvni pеdаgоški univеrzitеt iz Vоlgоgrаdа (Rusiја)

Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј., Pејić, А. i Nikоlić, Ј. (2010). Меrеnjе kоmpеtеnciја učеnikа zа prоnаlаžеnjе infоrmаciја u tеkstu, Nаstаvа i vаspitаnjе, 1, 24-38.

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Regional Report on the Development and State of the Art of Adult Learning and Education – South East Europe

U ovom izveštaju detalјno je predstavlјen politički, ekonomski i društveni kontekst obrazovanja odraslih u zemlјama Jugoistočne Evrope. U njemu su rezimirani glavni izazovi i uspesi u oblastima koje čine okosnicu nacionalnih izveštaja. Dalјe, u izveštaju se ističu klјučne teme i trendovi obrazovanja odraslih u regionu i definišu očekivanja i preporuke za međunarodnu konferenciju CONFINTEA VI.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, Jugoistočna Evropa

IZVOR:  dvv international – Regional Office for South East Europe

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2009

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Non-Vocational Adult Education in Europe

U ovoj studiji opisana je pozicija obrazovanja odraslih, koje nije stručno orijentisano, u 30 evropskih zemalјa. Razmotreni su različiti aspekti ove vrste obrazovne ponude kao što su: finansijski, zakonski i obrazovno-politički okvir, cilјevi i cilјne grupe, organizacija (tipovi institucija, uslovi upisa, programski pristupi i sadržaji, kvalifikacije, obrazovno orijentisanje i osiguranje kvaliteta) i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika/trenera.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje, neformalno obrazovanje, Evropa

IZVOR:  Eurydice

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde

Akcioni plan za obrazovanje odraslih: uvek je dobro vreme za učenje

U ovom dokumentu Evropska komisija predstavlјa akcioni plan za razvijanje efikasnog i dostupnog sistema obrazovanja odraslih. Glavni cilјevi plana se odnose na participaciju, kvalitet i efikasnost sistema, priznavanje rezultata obrazovanja i na praćenje sektora. Ovaj akcioni plan se fokusira na ranjive grupe koje taj status imaju zbog niskih nivoa pismenosti, neadekvatnih radnih veština i/ili veština za uspešnu integraciju u društvo.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje

IZVOR:  Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Akcioni plan

 

Dokument je dostupan ovde

Obrazovanje odraslih: nikada nije kasno za učenje

U ovom dokumentu Evropske komisije analizira se situacija u oblasti obrazovanja odraslih, identifikuju glavni izazovi i predlažu vrste akcija kako bi se što bolјe odgovorilo na ove izazove. Evropska komisija želi da ovim dokumentom ohrabri zemlјe članice Evropske unije da povećaju i konsoliduju prilike za učenje odraslih i da ih učine svima dostupne.

KLJUČNE REČI: obrazovanje odraslih, celoživotno učenje

IZVOR:  Evropska komisija

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Komunikacija

 

Dokument je dostupan ovde