Sanja Tatić Janevski

Biografija

Diplomirala  (1984.)  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz porodične medijacije (2006.) završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Master akademske studije obrazovne politike (zajednički program Univerziteta u Kragujevcu i Beogradu) završila (2014.) sa temom  Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji unapređivanja obrazovanja romskih učenika. Dobila licencu za Dinamičku procenu potencijala za učenje (LPAD standard)  na Feuerstein Institute, Jerusalem (2016.).

Stručni saradnik u više osnovnih škola u Beogradu i nastavnik psihologije (1988-2008.) Savetnik koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV, 2006.-20019.) u Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju na projektima i poslovima vezanim za unapređivanje sistema profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju i kompetencijama zaposlenih u obrazovanju (2009-2016.). U Sektoru za specifična pitanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na podršci obrazovanju darovitih i talentovanih učenika (2016-2019.) Bila je koordinator radne grupe za izradu Pravaca razvoja obrazovanja darovite i talentovane dece i  učenika, (2007. ZUOV),  i član Radne grupe za izradu predloga  kriterijuma za finansiranje školovanja i usavršavanje mladih talenata pri Fondu za mlade talente (Ministarstvo omladine i sporta, 2008. godine).

Koautor i voditelj programa stručnog usavršavanja „Romsko dete i škola“ (2003-2014.) ; voditelj obuka u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete RS, 2010/11 i programa obuke Izrada individualnog obrazovnog plana za darovitog učenika 2011/12; autor i voditelj praktičnog dela Obuke za primenu testa TIP1 (2008-2014.)

Koautor Vodiča za uvođenje u posao Stručnih saradnika u   obrazovno vaspitnim  ustanovama (ZUOV 2006.), vodiča Mentor i pripravnik-Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike, (ZUOV 2009); Priručnika za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja, (ZUOV 2009).

Istraživačko-razvojni projekti

Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostimau okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija (2012 - 2013) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, istraživač

Podrška školama u pripremi i sprovođenju individualnog obrazovnog rada s učenicima izuzetnih sposobnosti (2013-2014), istraživač

Unapređivanje uslova života u romskom naselju Deponija kroz: legalizaciju, obrazovanje, ekonomiju, stanovanje, komunalije, ženske programe i jačanje lokalne zajednice (2000– 2003), koordinator programa edukativne podrške, projekat OEBSa, realizator Društvo za unapređenje romskih naselja (Beograd).

Bibliografija

Altaras Dimitrijević A., Tatić Janevski S. (2016). Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: Naučne osnove i smernice za školsku praksu, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Tatić Janevski, S., Starčević, J.(2012). Identifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji, (41-65) u Altaras, A. (ur.) Darovitost: pogledi i ogledi, Beograd: Filozofski fakultet Beograd.

Macura-Milovanović, S. Tatić-Janevski, S., Kovačević, M., Arsić, M. (2010). Pogled izbliza: socijalno pedagoški aspekti rada sa romskom decom i roditeljima u naselju Deponija, (191-209) u Macura-Milovanović, S. (ur) Socijalna pedagogija u nastajanju – traženje odgovora na problem društveno isključenih grupa, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Šefer, J. and Tatić Janevski, S. (2010). Curricula for gifted students in Serbia (380-392) in Maker, J. and Schiever W. S. (eds) Curriculum Development and Teaching Strategies for Gifted Learners (3th ed), Austin Texas: PRO ED Inc.

Protić, J.,  Tatić Janevski, S. i Đurić Z. (2009). Obrazovanje darovitih u zemljama Evropske unije i Srbiji, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

    Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
    Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
    Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

Gifted education in 21 European countries: inventory and perspective

U ovom tekstu opisano je obrazovanje darovitih učenika u Evropi (zaklјučno sa decembrom 2004. godine). Izveštaj ukazuje na dinamični razvoj u ovoj oblasti obrazovanja u evropskim školama.

KLJUČNE REČI: obrazovanje darovitih, zakonski okvir, kriterijum identifikacije, usavršavanje nastavnika

IZVOR:  Radboud University Nijmegen

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2005

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde