MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

  • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
  • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

dr Nataša Simić, istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Biografija

Nataša Simić je 2009. godine završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a septembra 2014. odbranila doktorsku tezu pod nazivom Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Od avgusta do novembra 2009. godine radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić“ u Beogradu. Maja 2010. godine zaposlila se kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata, između ostalog – na Tempus projektima MASTS 511170-2010, STREW 511355-2010 i EQUI-ED 516851-2011, Comenius projektu eSchool4S, na projektu Sekundarna obrada PISA podataka, podržanog od strane Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i projektu Images of intercultural education and their implications for teacher training, koji je realizovan u saradnji Instituta za psihologiju i Više pedagoške škole iz Cuga, Švajcarska. Od školske 2010/11 angažovana je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na predmetima: Psihologija za nastavnike, Metodika nastave psihologije i Metodika praćenja i ocenjivanja nastavnog rada, a od školske 2013/14 godine i na predmetima: Psihologija razvoja i učenja, Osnove pedagoškog obrazovanja nastavnika, Planiranje i evaluacija u nastavi i Nastavnik kao istraživač, na master programu za obrazovanje nastavnika predmetne nastave. Nataša je, zahvaljujući stipendijama organizacija WUS Austria i DAAD, namenjenih podsticanju naučno-istraživačkog rada doktoranata, bila na jednomesečnim studijskim putovanjima u Gracu 2013. godine i Hajdelbergu 2014. godine. Pored toga, od 2006. godine član je Udruženja konstruktivista Srbije, u okviru kog je obavljala edukaciju za psihoterapeuta, a od 2011. godine počinje da radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Istraživačko-razvojni projekti

  • Od oktobra 2010 do oktobra 2014 – Master program “Obazovanje nastavnika predmetne nastave” (Tempus IV MASTS 511170) – angažovana kao istraživač, u poslovima kreiranja kurikuluma, planiranja, realizacije i evaluacije nastave.
  • Od decembra 2012 do oktobra 2014 – „Jednak pristup za sve“ – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja (Tempus EQUI-ED SM 516851-2011) – angažovana kao kreator i realizator programa podrške učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fakultet
  • Od februara 2013 do februara 2014 – Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, podržan od strane Unicef-a – angažovana kao istraživač i kreator preporuka za donosioce odluka.

Bibliografija

Jovanović, O., Simić, N. & Rajović, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2),  220-236

Simić, N., Bachmann, G. & Stančić, M. (2013). Comparison of Teacher Education Reforms in Serbia and Austria, in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh (Eds.) Contemporary issues of education quality, Institut za pedagogiju i andragogiju, 393-408.

Stančić, M., Jovanović, O. & Simić, N. (2013). Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, I, 131-146

Simić, N., Savanović, Lj. & Jokić, T. (2012). Relationship between epistemological beliefs and motivational orientation among high school students. Psihologija, 45(4), 451-465.

Simić, N. & Stančić, M. (2012). Ko su lideri u školi? O novim ulogama nastavnika u kontekstu zahteva prosvetne politike i etičkih normi profesije. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Institut za pedagogiju i andragogiju, 271-288

Žaklina Veselinović, Centar za obrazovne politike, zamenica direktora

Biografija

Žaklina Veselinović je zamenica direktora u Centru za obrazovne politike (COP) od septembra 2013. godine i angažovana je na različitim projektima COP-a (www.cep.edu.rs). Prethodnih 12 godina bila je angažovana u Nacionalnom demokratskom institutu za međunarodne odnose (NDI) u Beogradu kao menadžerka programa za rad sa političkim partijama radeći na brojnim programima usmerenim na razvoj demokratskih institucija i praksi (osnaživanje kapaciteta zaposlenih u nacionalnim i lokalnim institucijama, osnaživanje članova i članica političkih partija za kreiranje javnih i obrazovnih politika, podizanje edukativnih kapaciteta političkih partija kroz sprovođenje obuka za trenere i drugih obuka usmerenih na članove političkih partija, podrška povećanju učešća žena i mladih u političkim procesima, kreiranje i sprovođenje obuka za organizaciju političke kampanje i kontrole izbora itd). U periodu 1999-2001. bila je uključena u formiranje i rad beogradskih odbora u okviru demokratskih političkih koalicija Saveza za promene, a kasnije Demokratske opozicije Srbije (DOS), kao i u rad Tima za kontrolu izbora DOS-a tokom 2000. godine. Koordinatorka je radne grupe za poglavlja 25 i 26 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji (http://eukonvent.org/). Među brojnim seminarima i konferencijama, izdvaja učešće u Regionalnom programu za ljudska prava organizovanom od strane Raul Valenberg instituta za ljudska prava i humanitarno pravo u Švedskoj. Po obrazovanju je pravnica a 2012. godine je odbranila master tezu „Kreiranje javnih politika u Srbiji zasnovano na pouzdanim podacima“ na Fakultetu političkih nauka. Završila je edukaciju za psihodramsku terapeutkinju 2010. godine i članica je Instituta za psihodramu u Beogradu (www.ip.org.rs). Aktivistkinja je Autonomnog ženskog centra.

Istraživačko-razvojni projekti

  • Sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema Republike Srbije, 2014-2016, članica tima, monitoring i evaluacija, kreiranje modela za prevenciju osipanja na nivou škole
  • Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju, 2013-2015, Savet Evrope, članica tima, sprovođenje fokus grupa i analiza

Bibliografija

Kosić, M. i Veselinović, Ž (2012). Kreiranje javnih politika zasnovano na pouzdanim podacima, TransConflict Serbia i Nacionalni demokratski institut,