MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
 • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Doc. dr Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Od 2012. godine radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Predaje na osnovnim i master akademskim studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače, na master akademskim studijama za profesore predmetne nastave, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike, zajedničkom programu Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Od školske 2016/2017. godine predavaće i na novoakreditovanom master programu namenjenom direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova, MAS Liderstvo u obrazovanju. Predaje sledeće predmete: Stvaranje obrazovnih politika, Obrazovna efektivnost i poboljšanje škola, Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment, Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, Upravljanje obrazovnim institucijama, Upravljanje podacima i projektima, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi.

Od 2008. do 2012. godine bila je istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a od 2005. do 2006. godine obrazovni analitičar u kompaniji Westat u Rokvilu, S.A.D.

Osnovne studije iz ljudske biologije je završila na Stenford univerzitetu, S.A.D. (1992-1996), magistarske studije iz mikrobiologije i imunologije na UCLA univerzitetu, S.A.D. (1998-2001), a doktorske studije iz obrazovne administracije i politike na Džordž Vašington univerzitetu, S.A.D. (2001-2006).

U svojoj karijeri radila je na više projekata za Svetsku banku, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, Nacionalni centar za obrazovnu statistiku S.A.D. i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Rukovodilac TEMPUS projekta Evropske komisije Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2013-2016, http://edlead.edu.rs/
 • Rukovodilac Komenijus projekta Evropske komisije Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP), 2013-2016, http://ieeps.edu.rs/
 • Učesnik u TEMPUS projektu Evropske komisije Obrazovne politike (EPSP, 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR), 2009-2012

Bibliografija

Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: Šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina, Srbija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Teodorović, J., Milin, V., & Vujačić, M. (2016). Programi stručnog usavršavanja nastavnika: Procenjena korisnost i obrazovni efekti. Inovacije u nastavi, XXIX, 2016/1, 46-59.

Teodorovic, J., Stankovic, D., Bodroza, B., Milin, V., & Djeric, I. (First online: 14 June 2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x.

Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, Vol. 38(1), str. 89-110.

Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improvement, vol. 22, br. 2, str. 215-236.

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).

mr Dejan Stanković, Centar za obrazovne politike, istraživač / koordinator istraživanja

Biografija

Radi kao istraživač / kooridnator istraživanja u Centru za obrazovne politike od 2015. godine. Pre toga je radio kao istraživač saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. U periodu 2001-2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu prosvete Republike Srbije u Sektoru za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju, gde je radio na većem broju nacionalnih razvojnih projekata. Diplomirao je i magistrirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je iz oblasti pedagoške psihologije na temu uloge nastavnika u razvoju škole. Od dodatnog stručnog usavršavanja izdvajaju se: učešće u Erasmus/Socrates program ’Doctorate in Teaching and Teacher Education’ (2004-2005); stažiranje u Nacionalnom institutu za javno obrazovanje u Budimpešti (2004); fellowship pri Education Support Program Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta Advancing educational inclusion and quality in South-East Europe (2009); učešće u Programu za razvoj obuka za liderstvo u obrazovanju Holandske škole za menadžment u obrazovanju (2011-2013); učešće u obukama za analizu podataka iz velikih međunarodnih studija (IEA, 2011) i korišćenje HLM i IRT-Rasch model (Comenius, 2014). Oblasti njegovog istraživačkog interesovanja su obrazovne promene, profesionalni razvoj nastavnika, obrazovna efektivnost, razvoj škola i školsko liderstvo. Posebno interesovanje tiče se povezivanja rezultata akademskih istraživanja sa razvojem i implementacijom obrazovnih politika. Učestvovao je u većem broju nacionalnih i internacionalnih istraživačkih i razvojnih projekata u svojstvu istraživača, koordinatora istraživanja i stručnog konsultanta (npr. TIMSS, TEMPUS, COMENIUS, RRPP, GDN, ESP OSI, IPA). Učestvuje redovno na nacionalnim i internacionalnim naučnim konferencijama i objavljuje svoje radove u naučnim časopisima i monografijama.

Istraživačko-razvojni projekti

 • TIMSS 2011 (Trends in international mathematics and science study), 2009-2013, data menadžer i zamenik nacionalnog rukovodioca istraživanja u Srbiji. http://www.ipisr.org.rs/timss/TIMSS
 • Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti, 2010-2012, član projektnog tima. http://www.ipisr.org.rs/page/POPS1_I_2
 • Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije, 2011-2014, zamenik rukovodioca projekta i rukovodilac potprojekta Profesionalni razvoj nastavnika.

Bibliografija

Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G. i Toma, S. (2004). Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije.

Vujаčić, M., Pаvlović, J., Stаnković, D., Džinović, V. i Đerić, I. (ur.) (2011). Predstаve o obrаzovnim promenаmа u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. Beogrаd: Institut zа pedаgoškа istrаživаnjа.

Stаnković, D. (2010). Mesto kompetencijа u profesionаlnom rаzvoju nаstаvnikа. U Polovinа, N. i Pаvlović, J. (ur.), Teorijа i prаksа profesionаlnog rаzvojа nаstаvnikа (63-84). Beogrаd: Institut zа pedаgoškа istrаživаnjа.

Gašić-Pavišić, S. & Stanković, D. (2012). Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011, Zbornik Instituta za pedagoška istraživnja, 44(2), 243-265

Stаnković, D. (2009). Uključivаnje nаstаvnikа u rаzvoj škole, Zbornik Institutа zа pedаgoškа istrаživаnjа, 41(2), 315-330.

MA Milanka Pavlović

Biografija

Milanka Pavlović je završila Pedagošku akademiju (1989)i Učitelјski fakultet (1999) u Užicu, a 2014. stekla je i zvanje mastera obrazovnih politika na Fakultetu pedagoških nauka, u sklopu zajedničkog programa Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Ima 24godine radnog iskustva u Osnovnoj školi «Mito Igumanović»  Kosjerić, a autor je i realizator seminara Narodna tradicija u praksi (2009 -2016) godine, kao i radionica na temu Bolјa školska klima, viša postignuća učenika. Prošla je brojne seminare i stručna usavršavanja, a  aktivna je i u nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici (odbornik SO Kosjerić 2005 - 2008. godine i član Veća Opštine 2008 - 2012. godine - resor obrazovanje). Milanka je presedavala  Udruženjem učitelјa Kosjerić u periodu 2005 – 2009, ačlan je i EKO tima Saveza učitelјa Srbije, koordinator je lokalnih projekata koji povezuju roditelјe učenika i lokalnu zajednicu. 2009. godine je nagrađena Opštinskom nagradom za postignute rezultate od značaja za unapređenje, razvoj i afirmaciju opštine Kosjerić.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

mr Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, samostalni savetnik

Biografija

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 12 godina iskustva u analizi i pripremanju strateških, projektnih i drugih dokumenata kojima se nastoji unaprediti sistem obrazovanja ili pojedini njegovi segmenti.

Radila je kao projektni menadžer na projektima ERCU (Education Reform Coordination Unit) i Projektni centar (Project Centre), kroz program SDC (Swiss Development Cooperation).

Rukovodila je Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori (eLearning Program) i segmentom Elektronsko učenje u okviru Programa razvoja master studija (MSDP) za Srbiju, WUS Austria.

Magistarski rad na temu “Elektronski mediji u funkciji otvorenog učenja i obrazovanja na daljinu i model Nacionalnog centra za razvoj obrazovanja na daljinu“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu dramskih umetnosti, filma, radija i televizije, Univerziteta umetnosti u Beogradu i time stekla akademski naziv magistra nauka o dramskim umetnostima iz oblasti produkcija filma i televizije. Član je Radne grupe za on-line i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus project: Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society, CaSA (2013-2016), http://casa.polj.uns.ac.rs/casa/.
 • Tempus project: Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions, University of Kragujevac (2010-2013), www.dlweb.kg.ac.rs

Bibliografija

Šćepanović D. & ETF (2012). The embedding of the web 2.0 technologies in the process of education policy development in Vocational Education and Training in ETF Yearbook 2012 Evaluation And Monitoring Of Vocational Education And Training Systems And The Role Of Evidence-Based Policy In Their Reforms, (pp. 103-112 ), European Training Foundation.

Stefanović D., Drapšin M., Nikolić J., Šćepanović D., Rađo I., & Drid P. (2011). Empirical study of student satisfaction in e-learning system environment. Technics technologies education management, 6(4), 1152-1164.

Lazarević, B., Šćepanović, D., & Wassenmiller, A. (2010). Cognitive assumptions of designing an audio enhanced slide presentation. Proceedings from 6th International Conference on Education. (pp.115-122) Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Wassenmiller, A., Lazarević, B., & Šćepanović, D. (2010). Internet Use Among Children And Adolescents: Threats and Safeguards. Proceedings from 6th International Conference on Education, (pp.123-123). Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Lazarevic, B., Šćepanović, D. (2010). Unrevealed potential in delivering distance courses: The instructional value of audio. eLearning and Software for Education Journal, Proceedings from: 6th International Scientific Conference eLSE - eLearning and Software for Education, (pp. 293-300). Bucharest, Romania.