dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
 2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
 3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
 • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

Dr Gordana Miščević Kadijević, Učiteljski fakultet, Beograd, vanredni profesor

Biografija

Gordana Miščević Kadijević je rođena 1974. godine. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1997. godine, magistrirala 2004. godine i 2008. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Uticaj kooperativne nastave poznavanja prirode na metakognitivne aktivnosti učenika«. Na Učiteljskom fakultetu je zaposlena od 1998. godine najpre kao istraživač na naučno-istraživačkim projektima, a od 2015. godine u zvanju vanrednog profesora. Predaje Metodiku upoznavanja okoline I, Metodiku upoznavanja okoline II na osnovnim akademskim studijama, kao i Savremene metodičke pravce u upoznavanju okoline na master studijama. Učestvuje u realizaciji nastave na doktorskim studijama u okviru modula Metodika nastave prirode i društva i predmeta Integrativna nastava prirode i društva. Objavila je dve naučne monografije, praktikum i preko 50 naučnih i stručnih radova Boravila je dva meseca na Univerzitetu Fridrih Šiler u Nemačkoj, 2002. godine, posredstvom Coimbra stipendije, a zatim je 2004. godine bila u Finskoj posredstvom Serbian teacher education development programme, na Univerzitetu u Helsinkiju.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Promene u osnovnoškolskom obrazovanju: problemi, ciljevi, strategije 149055 (2006-2010) Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Koncepcije strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja 179020 (2011-2017) Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Bibliografija

Miscevic-Kadijevic, G. (2015). TIMMS 2011: Relationship between self-confidence and cognitive achievement for Serbia and Slovenia. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 17(3), 109-115.

Miščević-Kadijević, G. (2014). Prilozi inovativnom pristupu sadržajima prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet.

Miscevic-Kadijevic, G. (2014). An instrument for testing preschool teachers’ attitudes towards the use of computers. Procedia - Social and Behavioral Sciences-special issue, 152, 1121-1123. Published by Elsevier Ltd.

Miščević-Kadijević, G. (2011). Kooperativna nastava prirode i društva i kvalitet znanja učenika. Beograd: Učiteljski fakultet

Miščević-Kadijević, G. (2009). Konstrukcija testa deklarativnog i proceduralnog znanja. Psihologija, 42(4), 535-547.

docent dr Predrag Živković, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Predrag Živković rođen je 1970.godine u Jagodini. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirao je 1996.godine. Magistrirao je temom Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika 2007.godine, a  doktorsku disertaciju Profesionalni identitet nastavnika i kvalitet rada u nastavi odbranio je 2011.godine. Kao stručni saradnik, školski pedagog u školama na teritoriji šumadijsko-pomoravskog regiona, radio je od 1994. do 2001. godine. Od 2000. do 2007.godine radio je kao nastavnik na Višoj medicinskoj školi u Ćupriji, gde je bio angažovan kao predavač i ispitivač na predmetu Pedagogija i andragogija. Od 2002.godine do 2014.godine radio je na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, na kome je biran u zvanja asistent-pripravnik, asistent i docent.

Od 2014.godine radi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevca, na kome je izabran u zvanje docent. Predmetni je nastavnik za predmete Metodologija pedagoških istraživanja  i Akademsko pisanje.

Autor je monografija Samovrednovanje i pedagoški takt nastavnika ( Kairos, 2008 ) i Profesionalni identitet nastavnika ( Kairos, 2012 ).

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Живковић, П. ( 2012 ). Професионални идентитет наставника и самопроцена квалитета рада. Јагодина: Каирос.

Živković, P., & Ranđelović, D. (2013). Korelati profesionalnog identiteta nastavnika. Teme, 37(2), 647-666.

Živković, P. (2013). Professional Development And Teachers Professional Identity: Self-Assessment In Republic Of Serbia. Journal Of Educational And Instructional Studies In The World February, 3(1), pp.150-159.

Živković, P. (2013). Tacitno znanje nastavnika - prolegomenski pristup. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (43-2), 41-62.

Živković, P. (2015). Prekaritet i nastavnici na određeno vreme: pogled sa zapadne strane. Teme, 39(3), 801-821.

Anita Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Biografija

Anita Janković je diplomirani filolog-master. Rođena 1978. godine u Vranju gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Prištini. Od 2016. godine je student na doktorskim studijskom programu Jezik i književnost. Na Univerzitetu radi od aprila 2002. godine; izabrana je u zvanje lektora 2009. godine. Na Katedri za engleski jzik i književnost drži lektorske vežbe engleskog jezika studentima od prve do četvrte godine. Takođe drži besplatne kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika za studente Univerziteta u okviru Centra za treninge i razvoj u Kosovskoj Mitrovici. Pored nastave, radi kao lektor i član redakcije Zbornika radova Filozofskog fakulteta. Član je Društva primenje lingvistike Srbije (DLPS), Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA) i Sekcije centara za učenje stranih jezika pri Privrednoj komori Srbije. Takođe je visoko-obrazovni ekspert, HERE predstavnik Univerziteta pri Evropskoj komisiji. Glavni fokus njenog naučno-stručnog rada je upotreba digitalne tehnologije u nastavi stranog jezika. Više informacija o radovima, projektima i akivnostima možete naći na http://anitajankovic.theclever.me/

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus SEEPALS - South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)
 • EU Lifelong Learning programme - aPLaNet - The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)

Bibliografija

Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082

Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Project. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556

Janković, A. and Zečević, S. (2015).Value of Student Self-Evaluation for Formative Assessment in Higher Education. [Conference proceedings] Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era - Issues and Developments,volume 1, pgs 109-131. Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-398-6

Zečević, S. i Janković, A. (2015). Društveni mediji i učenje engleskog jezika. Međunarodni tematski zbornik: Susreti naroda i kultura, str. 541-561. Filozofski fakultet Uiverziteta u Prištini. ISBN 978-86-6349-039-0

Janković, A. and Spasić, D. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2

Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

Jelena Nedeljković, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove

Biografija

Diplomirani psiholog (2004), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalista strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, programsko područje menadžment ljudskih resursa – proffesional master (2009), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalistički strukovni rad „Razvoj kompetencija zaposlenih – na primeru školskih psihologa“

Sertifikat Primarnog kursa iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, Beograd

U periodu od 2004. do 2005. godine radila sam kao školski psiholog-stručni saradnik u srednjoj stručnoj školi. Od 2005. godine zaposlena sam u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na mestu savetnika-koordinatora za statističke i analitičke poslove (Odeljenje za metodologiju istraživanja, statističku obradu i analizu, Centar za vrednovanje i istraživanja). Poslovi kojima se bavim odnose se na: razvoj i primenu istraživačko-analitičkih i statističkih procedura, razvoj metodologije za analizu rezultata obrazovnih merenja, kreiranje nacrta istraživanja, primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, konstrukciju mernih instrumenata, izbor odgovarajuće metode uzorkovanja i uzorkovanje, osmišljavanje plana sprovođenja istraživanja i učešće u organizaciji i koordinaciji istraživanja, predlaganje statističkih metoda i procedura za obradu podataka, primenu kvantitativnih metoda obrade podataka i interpretaciju istraživačkih podataka, izveštavanje i predstavljanje rezultata.

Učestvovala sam u projektima nacionalnih testiranja, izrade obrazovnih standarda za osnovnu, srednju školu i obrazovanje odraslih, završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škola.

Učestvovala sam u obukama za analizu podataka u okviru klasične testne teorije i teorije stavskog odgovora od strane međunarodnih konsultanata ETS-a (2006).

Posedujem sertifikat za pohađanje osnovnog modula “Psihometrijske osnove evaluacije obrazovanja” i naprednog modula “Prikupljanje i obrada podataka u evaluaciji obrazovanja”, predavač prof. dr Stanislav Fajgelj (2008).

Sertifikovani sam spoljni evaluator za vrednovanje rada škola – sertifikat Holandskog inspektorata za obrazovanje u saradnji sa stalnom međunarodnom konferencijom inspektorata, Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010).

Pohađala sam trening za dizajniranje impakt evaluacije i različite modele analize podataka, World Bank, MoESTD i Institut za psihologiju (2015).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Čаprić, G., Vukmirоvić, Ј., Nајdаnоvić-Тоmić, Ј., Тоdоrоvić, О., Stаnić, А., Pејić, А., Pаntić, Ј., Nikоlić, Ј., Džidа, B., Glаmоčаk, S. i Gоlubоvić-Таsеvskа, М. (2007). Nаciоnаlnо tеstirаnjе učеnikа 4. rаzrеdа оsnоvnе škоlе. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/NacionalnoTestiranjeIV.pdf) - angažovana kao deo grupe za statistiku i psihometriju na izradi metodološkog okvira, pripremi uzorka, statističkoj obradi i analizi podataka, pripremi izveštaja (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа. (2010). Оbrаzоvni stаndаrdi zа krај оbаvеznоg оbrаzоvаnjа. Bеоgrаd: Мinistаrstvо prоsvеtе Rеpublikе Srbiје i Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/publikacije/2-uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju) – angažovana kao deo grupe za statistiku (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа (2011, 2012, 2103, 2014). Izvеštајi о rеаlizаciјi i rеzultаtimа zаvršnоg ispitа nа krајu оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа zа škоlskе 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. gоdinu. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/novost/30-izvestaj-o-realizaciji-i-rezultatima-zavrsnog-istpita) – angažovana na poslovima statističke obrade i analize podataka, pripremi nacionalnog izveštaja (od jula do oktobra)

Bibliografija

Pејić, А., Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј. i Nikоlić, Ј. (2009). Теоriјskо-mеtоdоlоški оkvir mеrеnjа kоmpеtеnciја učеnikа 4. rаzrеdа u оblаsti Čitаnjе u Zbоrniku rаdоvа  nа XII mеđunаrоdnој nаučnој kоnfеrеnciјi „Pеdаgоškа istrаživаnjа i škоlskа prаksа Kvаlitеt i еfikаsnоst nаstаvе u društvu kоје uči“ (str. 73-88). Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа i Vоlgоgrаdski držаvni pеdаgоški univеrzitеt iz Vоlgоgrаdа (Rusiја)

Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј., Pејić, А. i Nikоlić, Ј. (2010). Меrеnjе kоmpеtеnciја učеnikа zа prоnаlаžеnjе infоrmаciја u tеkstu, Nаstаvа i vаspitаnjе, 1, 24-38.

MA Ivana M. Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, istraživač saradnik

Biografija

Ivana M. Jakšić radi kao istraživač saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Diplomirala je i masterirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Istraživački modul na Odeljenju za psihologiju), gde trenutno pohađa i doktorske studije socijalne psihologije.

U periodu između 2008. i 2011. godine bila je članica Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu, kao i demonstratorka na nekoliko kurseva na osnovnim studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2001. godine bila je polaznica i saradnica na različitim programima u Istraživačkoj stanici Petnica, gde od 2011. godine radi kao stručna saradnica i predavačica na seminaru psihologije.

Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Kao članica istraživačkog tima učestovala je u više međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata u oblasti obrazovanja. U okviru Comenius projekta 2014. godine pohađala je obuku za hijerarhijsko linearno modelovanju u softveru MLwiN.

Radila je i kao volonterka NVO ,,Grupa 484'' i NVO ,,Zdravo da ste'' na nekoliko projekata. Aktivno se bavila popularizacijom psihološke nauke kao saradnica na psihološkim i psihofizičkim postavkama na III, IV i V ,,Festivalu nauke'', VIII ,,Noći muzeja'', ,,Danima fizike'' i kao učesnica u ciklusu naučno popularnih tribina Centra za promociju nauke.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2012 (http://www.pisaserbia.org/)
 • Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS), Comenius multilateral project (2013-2016)  (http://ieeps.edu.rs)
 • Obrazovanje i tranzicija ka odraslosti u vizijama budućnosti mladih Srbije i Slovenije (2014-2016)

Bibliografija

Žeželj Iris, Jakšić Ivana, & Jošić Smiljana (2014). How contact shapes implicit and explicit preferences: Attitudes towards Roma children in inclusive and non-inclusive environment. Journal of Applied Social Psychology. ISSN- 1559-1816; DOI: 10.1111/jasp.12293

Bodroža Bojana i Jakšić Ivana (2014). Stereotip o učenicima sa izraženom akademskom orijentacijom: Ko su ,,štreberi'' i zašto ih ne volimo? Primenjena psihologija, 7(3), 429-448.

Jošić Smiljana, Džinović Vladimir, & Jakšić (Ćirović) Ivana (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), 231-247.


Jakšić (Ćirović) Ivana
i Malinić Dušica (2013). Akademski rodni stereotipi budućih nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(2), 322-341.

 

Jakšić (Ćirović) Ivana, Jošić Smiljana, i Žeželj Iris (2011). Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece. Suvremena psihologija, 14(2), 171-128.

dr Snežana Mirkov, Institut za pedagoška istraživanja

Biografija

Snežana Mirkov je rođena 1964. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Odeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1989. godine, sa temom "Organizacija dodatnog rada sa učenicima osnovne škole". U periodu od 1990. do 1992. godine radila je kao školski pedagog u nekoliko  beogradskih osnovnih i srednjih škola. Položila je stručni ispit za stručnog saradnika-pedagoga 1992. godine. Postdiplomske studije upisala je školske 1992/93. godine na smeru Opšta pedagogija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu "Navike i tehnike učenja i kvalitet znanja učenika" odbranila je  1996. godine. Doktorsku     disertaciju "Zavisnost uspeha na studijama od postavljenih ciljeva i primenjenih strategija učenja" odbranila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Od 1993. godine je saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Teme kojima se bavi su: ciljevi i strategije učenja, metakognicija, samoregulacija u procesu učenja, celoživotno učenje. Primenjuje kvantitativnu metodologiju u istraživanjima. Objavila je veliki broj radova u   naučnim časopisima poglavlja u publikacijama. Rezultate istraživanja saopštavala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu. Bibliografija objavljenih radova dostupna je na sajtu Instituta za pedagoška istraživanja.

Istraživačko-razvojni projekti

Tokom rada u Institutu za pedagoška istraživanja Snežana Mirkov je bila angažovana na projektima u oblasti obrazovanja koje je realizovao  Institut za pedagoška istraživanja uz  finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 • 2006 – 2010 Obrazovanje za društvo znanja
 • 2011 – 2015 Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (2012 ˗ 2014 rukovodilac projekta)
 • 2011 – 2015 Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

Bibliografija

Mirkov, S. (2013). Učenje - zašto i kako: Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na   učenje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Mirkov, S. (1999): Učenje učenja. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Mirkov, S. (2014). Uloga samoregulacije u različitim pristupima učenju. Zbornik  Instituta za pedagoška istraživanja, God. 46, Br.2, 251 - 276.

Mirkov, S. (2013). Komponente u modelima učenja: načini operacionalizacije i  međusobni odnosi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, God. 45, Br.1, 62-85.

Mirkov, S., Pešić, J. (2012). Metakognitivni procesi u rešavanju problema: kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u J. Šefer i J. Radišić (ur.),  Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: implikacije za obrazovnu praksu, II deo (267-288). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

dr Nataša Simić, istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Biografija

Nataša Simić je 2009. godine završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a septembra 2014. odbranila doktorsku tezu pod nazivom Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Od avgusta do novembra 2009. godine radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić“ u Beogradu. Maja 2010. godine zaposlila se kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata, između ostalog – na Tempus projektima MASTS 511170-2010, STREW 511355-2010 i EQUI-ED 516851-2011, Comenius projektu eSchool4S, na projektu Sekundarna obrada PISA podataka, podržanog od strane Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i projektu Images of intercultural education and their implications for teacher training, koji je realizovan u saradnji Instituta za psihologiju i Više pedagoške škole iz Cuga, Švajcarska. Od školske 2010/11 angažovana je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na predmetima: Psihologija za nastavnike, Metodika nastave psihologije i Metodika praćenja i ocenjivanja nastavnog rada, a od školske 2013/14 godine i na predmetima: Psihologija razvoja i učenja, Osnove pedagoškog obrazovanja nastavnika, Planiranje i evaluacija u nastavi i Nastavnik kao istraživač, na master programu za obrazovanje nastavnika predmetne nastave. Nataša je, zahvaljujući stipendijama organizacija WUS Austria i DAAD, namenjenih podsticanju naučno-istraživačkog rada doktoranata, bila na jednomesečnim studijskim putovanjima u Gracu 2013. godine i Hajdelbergu 2014. godine. Pored toga, od 2006. godine član je Udruženja konstruktivista Srbije, u okviru kog je obavljala edukaciju za psihoterapeuta, a od 2011. godine počinje da radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Od oktobra 2010 do oktobra 2014 – Master program “Obazovanje nastavnika predmetne nastave” (Tempus IV MASTS 511170) – angažovana kao istraživač, u poslovima kreiranja kurikuluma, planiranja, realizacije i evaluacije nastave.
 • Od decembra 2012 do oktobra 2014 – „Jednak pristup za sve“ – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja (Tempus EQUI-ED SM 516851-2011) – angažovana kao kreator i realizator programa podrške učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fakultet
 • Od februara 2013 do februara 2014 – Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, podržan od strane Unicef-a – angažovana kao istraživač i kreator preporuka za donosioce odluka.

Bibliografija

Jovanović, O., Simić, N. & Rajović, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2),  220-236

Simić, N., Bachmann, G. & Stančić, M. (2013). Comparison of Teacher Education Reforms in Serbia and Austria, in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh (Eds.) Contemporary issues of education quality, Institut za pedagogiju i andragogiju, 393-408.

Stančić, M., Jovanović, O. & Simić, N. (2013). Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, I, 131-146

Simić, N., Savanović, Lj. & Jokić, T. (2012). Relationship between epistemological beliefs and motivational orientation among high school students. Psihologija, 45(4), 451-465.

Simić, N. & Stančić, M. (2012). Ko su lideri u školi? O novim ulogama nastavnika u kontekstu zahteva prosvetne politike i etičkih normi profesije. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Institut za pedagogiju i andragogiju, 271-288

dr Vitomir Jovanović, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Radi kao istraživač u Centru za obrazovne politike. Radio tri godine kao asistent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na pet predmeta. Bavi se miks-metodskim istraživanjima, u radu koristi analize kao što su HLM, SEM, IRT i ostale analize ali i kvalitativna istraživanja. U svom radu se bavio kreiranjem mera koje nastoje sa smanje osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, unapređenjem inkluzivnosti škola, evaluacijom programa podrške u školama u okviru DILS programa, istraživanjem nastavničkih praksi, sekundarnim analizama PISA podataka, darovitošću, vršnjačkom interakcijom i kolaboriativnim učenjem, motivacijom, epistemološkim uverenjima, podbacivanjem u školi, kognitivnim razvojem.  Autor više od trideset bibliografskih jedinica od čega 11 naučnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema Republike Srbije, 2014, član tima, monitoring i evaluacija, kreiranje modela za prevenciju osipanja
 • Nacionalni okvir inkluzivnog obrazovanja, 2013, istraživač, deo tima za kreiranje okvira i instrumenata
 • TALIS, 2013 i 2014, tehnički sekretar na projektu, adaptacija instrumenata, obuke
 • Monitoring inkluzivnog obrazovnja, 2013, koordinator projekta i istraživač na projektu

Bibliografija

Vitomir Jovanović, Danijela Petrović, Zdenka Milivojević, Julija Jeremić i Predrag Lažetić, Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju, Centar za obrazovne politike, 2013

Vitomir Jovanović (ur), Koliko je inkluzivna naša škola? Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole, Centar za obrazovne politike, 2013

Vitomir Jovanovic, Predrag Teovanović, Tatiana Mentus, Milina Petrovic, Gifted underachiever in school: someone who has a problem or a "rebel" who makes the problem, Psihologija, 43 (3), 2010, 263-279

Vitomir Jovanović, Factors of progress in reading literacy test, Psihološka istraživanja 2011, god. 14, br. 2, 135-155

Vitomir Jovanović, Intelektualna darovitost: od školsko-psihometrijske ka holističkoj koncepciji, u: Darovitost: pogledi i ogledi, (ur.) Ana Altaras, Filozofski fakultet Beograd, 2012, 41-65

dr Smiljana Jošić, Institut za pedagoška istraživanja, istraživač saradnik

Biografija

Smiljana Jošić završila je osnovne, master i doktorske studije psihologije na Filozofskom fakutetu u Beogradu. Odbranila je 2017. godine doktorat na temu ,,Razvoj čitalačke kompetencije kroz posredovanu vršnjačku i individualnu aktivnost’’. Prva istraživačka iskustva stekla je kao polaznik, zatim kao mlađi saradnik, a onda i kao rukovodilac seminara psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica. U istoj instituciji danas ima status stručnog saradnika. Tokom osnovnih i master studija bila je član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu kao i demonstrator na nekoliko kurseva na Odeljenju za psihologiju u Beogradu. Kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Dodatno obrazovanje stekla je prilikom studijskog boravaka na Middlesex Univerzitetu u Londonu 2009. Godini. Do sada je učestvovala u nekoliko međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata: Doing qualitative research, Razvionica, IEEPS-Comenius, Teaching and Learning International Survey - TALIS13 itd. Od 2013. godine član je Evropske mreže doktoranata iz sociokulturne psihologije. Dobitnik je nagrade za najbolji master rad u 2011. godini (Fond Katarina Marić) i Nagrade za doprinos razvoju i promociji društveno humanističkih nauka 2012. (Fondacija SuperSte, Erste banka). Promociju i popularizaciju psihologije ostvaruje kroz saradnju sa Festivalom nauke, Noći muzeja i Centrom za promociju nauke. Od 2012. godine Smiljana Jošić radi u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Teaching and Learning International Survey - TALIS13; Zamenik savetnika za statističku obradu podataka na projektu koji se odnosi na ispitivanje nastave i učenja u osnovnoškolskom obrazovanju, od 2011.- 2014. godine. http://talissrbija.org/
 • Support Human Capital development and research – General education and human capital development (Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju- opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Razvionica). Stručnjak za istraživačke materijale, od 2013-2015.godine. http://www.razvionica.edu.rs/
 • Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS (Unapređivanje obrazovne efikasnosti osnovnih škola), Comenius, Programa za celoživotno učenje. Istraživač saradnik, od  2013 -2016. http://www.ipisr.org.rs/page/komenijus

Bibliografija

Jošić, S., Džinović, V. & Ćirović, I. (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), ppt.231-247.

Jošić, S., Buđevac, N. & Baucal, A. (2012). Uloga vršnjačke interakcije u donošenju odluka desetogodišnjaka. Psihološka istraživanja 15(2), 185-207.

Šefer, J., Radišić, J. &Jošić, S. (2012):Istraživački rad i rešavanje problema kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi. U (ur. Šefer, J., Radišić, J.) Saradnja, stvaralaštvo i inicijativa u školi. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, str. 243-266.

Jošić, S. (2011). How group decision making decreases risk taking in 10 years old
children. In Studying interaction in different contexts: A qualitative view (Eds. Baucal, A., Arcidiacono F. & Buđevac, N.) Institute for Psychology, Belgrade, ppt. 123-153.

Ćirović, I., Jošić, S. & Žeželj, I. (2011). Primena testa implicitnih asocijacija za merenje implicitnih predrasuda kod dece. Suvremena psihologija 14 (2), Naklada Slap, Zagreb, str. 171-182.