Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
  Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
  Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

dr Marijana Zeljić, Učiteljski fakultet u Beogradu, docent

Biografija

Radi kao docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima: Metodika nastave matematike I,  Metodika nastave matematike II, Problemski zadaci u početnoj nastavi matematike, Savremeni metodički pravci u nastavi matematike (master studije). U svom istraživačkom radu bavila se sledećim temama: učenje i poučavanje algebre; sagledavanje različitih procesa u nastavi koji određuju razumevanje matematičkih pojmova od strane učenika (strukturisanje sadržaja, načini razumevanja matematičkih pojmova, nastavni programi, reprezentacije, razvoj matematičkog jezika i dr.); metode i strategije rešavanja problemskih zadataka; obrazovanje učitelja, istorijski razvoj metodike nastave matematike u Srbiji.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Zeljić, M. (2014). Metodički aspekti rane algebre, Učiteljski fakultet,  Beograd.

Zeljić, M., Dabić, M. (2014). Odnos proceduralnog i konceptualnog znanja učenika u procesu ovladavanja postupcima računanja u početnoj nastavi matematike. Nastava i vaspitanje, 63(4), 653–668.

Vujisić-Živković, N., Zeljić, M., Antonijević R. (2014). Počeci metodičke konceptualizacije i praktične realizacije nastave računice u osnovnim školama u Kneževini Srbiji. Nastava i vaspitanje, 63 (1), 45–57.

Zeljić, M. (2015). Modelling the Relationships Between Quantities: Meaning in Literal Expressions. Eurasia journal of mathematics, science and technology education, 11(2), 431–442.

Zeljić M., Dabić, M. (2014). Iconic Representation as Student’s Success Factor in Algebraic Generalisations. Journal Plus Education, 10(1), 173–184.

docent dr Miloš Papić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Miloš Papić je rođen 20. juna 1986. godine u Čačku. Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,50, na smeru Industrijski menadžment kao student generacije tog smera za tu školsku godinu i stiče zvanje diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta za proizvodno-informatički menadžment. Diplomski rad pod nazivom „Baze podataka kao podrška industrijskom menadžmentu“, je odbranio 7.7.2009. godine sa ocenom 10. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije u trajanju od godinu dana na istom fakultetu, na smeru Tehnika i informatika. Završni master rad pod nazivom „Primena testova znanja u predmetu Računarstvo i informatika“, je odbranio 27.9.2010. godine sa ocenom 10 (prosečna ocena u toku studija 9,43) čime stiče zvanje master profesor tehnike i informatike. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, na smeru Inženjerski menadžment. Tokom studija ostvaruje prosečnu ocenu 9,90. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Višekriterijumska analiza kvaliteta zemljišta čačanske kotline“ je odbranio 14.1.2015. godine (sa ocenom 10) čime stiče zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Autor je preko 30 naučno-istraživačka rada iz oblasti informacionih tehnologija, informacionih sistema i baza podataka, obrazovanja, ekološkog menadžmenta, menadžmenta znanja, marketinga i preduzetništva.

Tokom završne godine osnovnih studija biva angažovan kao student demonstrator. Nakon toga je, tokom master studija, radio kao saradnik na katedri za Preduzetnički menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. U zvanje asistenta prvi put biva izabran 19.5.2011. godine, a reizabran 20.5.2014. godine. U zvanje docenta je izabran 11.6.2015. godine.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

 1. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 2. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. Educational System in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 22-28, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 3. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. Development of Occupational Standards in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 17-21, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 4. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 5. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banja Luka, Republika Srpska

Anita Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Biografija

Anita Janković je diplomirani filolog-master. Rođena 1978. godine u Vranju gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Prištini. Od 2016. godine je student na doktorskim studijskom programu Jezik i književnost. Na Univerzitetu radi od aprila 2002. godine; izabrana je u zvanje lektora 2009. godine. Na Katedri za engleski jzik i književnost drži lektorske vežbe engleskog jezika studentima od prve do četvrte godine. Takođe drži besplatne kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika za studente Univerziteta u okviru Centra za treninge i razvoj u Kosovskoj Mitrovici. Pored nastave, radi kao lektor i član redakcije Zbornika radova Filozofskog fakulteta. Član je Društva primenje lingvistike Srbije (DLPS), Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA) i Sekcije centara za učenje stranih jezika pri Privrednoj komori Srbije. Takođe je visoko-obrazovni ekspert, HERE predstavnik Univerziteta pri Evropskoj komisiji. Glavni fokus njenog naučno-stručnog rada je upotreba digitalne tehnologije u nastavi stranog jezika. Više informacija o radovima, projektima i akivnostima možete naći na http://anitajankovic.theclever.me/

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus SEEPALS - South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)
 • EU Lifelong Learning programme - aPLaNet - The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)

Bibliografija

Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082

Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Project. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556

Janković, A. and Zečević, S. (2015).Value of Student Self-Evaluation for Formative Assessment in Higher Education. [Conference proceedings] Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era - Issues and Developments,volume 1, pgs 109-131. Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-398-6

Zečević, S. i Janković, A. (2015). Društveni mediji i učenje engleskog jezika. Međunarodni tematski zbornik: Susreti naroda i kultura, str. 541-561. Filozofski fakultet Uiverziteta u Prištini. ISBN 978-86-6349-039-0

Janković, A. and Spasić, D. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2

Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

dr Dušan Ristanović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, docent

Biografija

Dušan Ristanović je rođen 1974. godine u Paraćinu, gde je završio osnovnu školu. Srednju školu, prosvetne struke, završio je 1993. godine na Pedagoškoj akademiji u Jagodini. Diplomirao je 1997. godine na Učiteljskom fakultetu u Jagodini, a na istom fakultetu 2006. godine magistrirao iz oblasti metodike nastave prirode i društva. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga projektnog modela rada u nastavi prirode i društva“ odbranio je 2015. godine na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i time stekao zvanje doktora didaktičko-metodičkih nauka.

Radi kao docent na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, na Katedri za didaktičko-metodičke nauke. Na fakultetu obavlja i funkciju rukovodioca Centra za inovacije i razvoj kurikuluma.

Autor je jedne monografije, četrdeset naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova i nekoliko odrednica u „Leksikonu obrazovnih termina“, objavljenog u izdanju Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Njegova interesovanja su prvenstveno usmerena na proučavanje savremenih modela nastave i obrazovanje nastavnika. Autor je i realizator programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Projektni model nastave, akreditovanog kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Koautor je i realizator tri modula u okviru „Programa obuke za pedagoške asistente“, i to: Uvodnog modula – Priprema pedagoškog asistenta za rad, Modula 1.0 – Pružanje podrške u nastavnim aktivnostima i Modula 2.0 – Pružanje podrške u oblasti razvoja dece.

Istraživačko-razvojni projekti

Učesnik na projektu Pretpostavke i mogućnosti razvijanja inovativnih modela nastave u funkciji ostvarivanja transparentnosti univerzitetskog obrazovanja i podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu znanja, bilateralni projekat koji realizuju i finansiraju Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina (R. Srbija) i Pedagoški fakultet Univerziteta u Primorskom, Kopar (R. Slovenija) (2017-2019).

Bibliografija

Živković, P, Stojanović, B, Ristanović, D. (2018). Student Teachers’ Professional Identity: Research in the Republic of Serbia, The New Educational Review, Vol. 51/2018, 221-231.

Ristanović, D. P., Stojanović, B. J., Živković, P. Ž. (2018). Teorijski aspekti inoviranja univerzitetskog obrazovanja primenom projektnog modela nastave, Uzdanica, XV/1, 137-151.

Ristanović, D. (2017). Struktura aktivnosti u projektnom modelu nastave prirode i društva, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, XLVII(4), 127-142.

Ristanović, D. (2016). Uloga projektnog modela nastave prirode i društva u razvoju saradničkog ponašanja učenika. Nastava i vaspitanje, LXV (3), 629-646.

Cekić Jovanović, O., Ristanović, D., Banđur, V. (2014). Obrazovno-računarski softver u funkciji osavremenjavanja kurikuluma prirode i društva, Nastava i vaspitanje, 2, 259-274

Ristanović, D. (2010). Heuristički model nastave. Jagodina: Pedagoški fakultet

M.Sc. Veljko Aleksić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, asistent

Biografija

Diplomirao na Теhničkom fаkultеtu u Čаčku 2010. gоdinе sа prоsеčnоm оcеnоm 9,59 i timе stekao zvаnjе Prоfеsоr tеhnikе i infоrmаtikе. Zаvršni rаd urađen је iz prеdmеtа Меtоdikа infоrmаtikе pоd nаzivоm "Primеnа hipеrmеdiја u infоrmаtičkоm оbrаzоvаnju". Prоglаšеn је zа nајbоlјеg studеntа gеnеrаciје i kао nајbоlјi diplоmirаni studеnt u škоlskој 2009/2010. gоdini dоbitnik је nаgrаdе iz fоndаciје "dr Мilivоје Urоšеvić". Маstеr studiје nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku je diplomirao 2011. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i time stekao zvanje Master profesor tehnike i informatike. Master rad urađen je iz predmeta Dokimologija pod nazivom "Evaluacija standarda u Tehničkom i informatičkom obrazovanju". Doktorand je Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Autor je 20 stručnih i naučnih članaka u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova. Koautor je dva univerzitetska udžbenika, jednog univerzitetskog priručnika i jednog priručnika za nastavnike.

Istraživačko-razvojni projekti

 • (2011-2012) Člаn stručnоg timа zа prеdmеt Теhničkо i infоrmаtičkо оbrаzоvаnjе nа prојеktu „Rаzviјаnjе оbrаzоvnih stаndаrdа zа krај оsnоvnоg, оpštеg srеdnjеg i srеdnjе stručnоg оbrаzоvаnjа“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2012) Stručni saradnik za Digitalnu pismenost na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2013-2014) Član stručnog tima za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje na projektu "Revizija standarda za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja" - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

Bibliografija

Aleksić, V., Damnjanović, Đ. (2012). Knowledge management through blended learning. Metalurgia international, vol. 17, no. 7, str. 194-197.

Najdanović Tomić, J., Aleksić, V., Verbić, S., Papić, Ž. (2012). Standardi za tehničko i informatičko obrazovanje. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 18-23.

Bjekić, D., Aleksić, V., Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 66-75.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2013). Blended Learning in Tertiary Education: A Case Study. 6th Balkan Conference in Informatics BCI-2013, Thessaloniki, Greece, septembar 2013, str. 96-103.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2014). Digital Didactic Games in Elementary School. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2014, Zrenjanin, Serbia, jun 2014, str. 121-123.

Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Tekst predstavlja izveštaj o istraživačkom projektu čiji je osnovni cilj bio da se utvrde faktori koji mogu podstaći i omogućiti uspešno inkluzivno obrazovanje, kao i faktori koji mogu predstavljati značajne barijere

KLJUČNE REČI: inkluzija, nastavnici, kurikulum, obuhvat

IZVOR:  Centar za evaluaciju, testiranja i istraživanja

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2006

TIP DOKUMENTA:  Izveštaj

 

Dokument je dostupan ovde

Post-doktorand Rada Jančić Mogliacci, Centre for International Teacher Education, Cape Peninsula University of Technology, Kejptaun, Južnoafrička Republika

Biografija

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine. Tokom studija dobila je jednokratnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“ koju dodeljuje Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Od 2003. do 2004. godine radila je kao asistent stručnjaka za obrazovanje učitelja u okviru projekta finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji (STEP – Serbian Teacher Education Development Programme). Od 2005. do 2006. godine na istom projektu obavlja funkciju lokalnog koordinatora na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Radila je kao nastavnik u osnovnoj školi od 2007. do 2010. godine. A potom i kao saradnik za međunarodnu saradnju na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 2010. godine dobija stipendiju istraživačke škole Education and Capabilities za doktorske studije na Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) a sa fokusom na capability approach u obrazovanju. Tokom studija prezentovala je radove na više međunarodnih konferencija. Učestvovala je na letnjoj školi o pisanju akademskih radova u organizaciji Evropske asocijacije za istraživanje obrazovanja koje je održano u Švedskoj. Provela je mesec dana kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Helsinkiju, pod mentorstvom dr Auli Toom. 2013. godine, dobila je sredstva od Norveškog istraživačkog saveta da sprovede istraživački projekat u saradnji sa dr Marit H. Hoveid na Odeljenju za obrazovne nauke, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu (Norveška) gde je provela 9 meseci. Aprila 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bilefeldu pod nazivom Teachers’ Capability-Related Subjective Theories in Teaching and Learning Relations sa ocenom summa cum laude.

Sertifikovani je predavač Atlas.ti softvera (softver za kvalitativnu obradu podataka).

Januara 2016. godine se priključila Cape Peninsula University of Technology gde učestvuje kao istraživač na dva projekta: Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa, i Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Razvoj Obrazovanja Nastavnika u Srbiji (2003 – 2006)– asistent a potom i koordinator program finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji a koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu i Jagodini.
 • Boosting Digital Literacy of Pre-service and In-Service Teachers (2007) – autor INTERREG programa koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru.
 • Applying Ricoeurian Concepts of Recognition in Classroom Interaction Research (2013 – 2014) – istraživač i koautor projekta koji je finansirao Research Council of Norway (broj projekta 227495/F11) a koji je realizovan na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije u Trondhajmu, Norveška.
 • Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa (2016 - ) – član istraživačkog tima; projekat Centra za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR
 • Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa (2016 - ) – koordinator projekta pri Centru za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR

Bibliografija

Hoveid, M. H., Hoveid, H. and Jancic Mogliacci, R. (u pripremi). A Framework for Interpretation of Meaningful Action in Teaching and Learning.

Jancic Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld.

Jancic (2014) “Intersubjectivity and Recognition in Serbian Primary Schools: The Contribution of Paul Ricoeur to the Capability Approach”. In H.-U. Otto & S. Schäfer (Ed.) New Approaches Towards the “Good Life”. Applications and Transformations of the Capability Approach. Barbara Budrich Publichers, Opladen/Berlin/Toronto, pp. 17-32

dr Olivera Đokić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent

Biografija

Zaposlena kao docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2014). Anagažovana je na osnovnim akademskim studijama na predmetima Metodika nastave ma­tematike II i Udžbenik matematike – osnovna knjiga za učenje i na master akademskim studijama na predmetu Savremeni pravci metodike nastave matematike. Magistrirala je (2005) i doktorirala (2013) na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti Metodike nastave matematike. Izvršni je urednik i član redakcije naučnog časopisa Inovacije u nastavi u izdanju Učiteljskog fakulteta (2013- ), a ranije i zamenik odgovornog urednika i član redakcije časopisa Metodička praksa (2008-2013). Sekretar je Katedre za matematiku i metodiku nastave matematike na Učiteljskom fakultetu. Član je užeg tima za akreditaciju i samoevaluaciju svih pet programa na tri nivoa obrazovanja učitelja i vaspitača na Učiteljskom  fakultetu (2008, 2013). Koautor je više udžbeničkih kompleta (Zavod za udžbenike 2006, Kreativni centar 2006. i 2012, više izdanja). Za komplet Škola na vidiku au­torskom timu Zavoda za udžbenike dodeljena je nagrada „Zlatna tabla“ na 37. međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu (2006). Redovni je predavač na tribinama i seminarima za učitelje u organizaciji Matema­tičkog društva „Arhimedes“ iz Beograda. Boravila je, u okviru studijskog putovanja, na TeacherTrainingSchool, HelsinginIInormaalikoulu(Helsinki, Findland, 2003) sa idejom upoznavanja modela škola-vežbaonica. Ima iskustvo rada u OŠ Sutjeska u Zemunu (1999-2000). Bila je stipendista više fondacija: WUSAustriaBelgradeOffice, Zadužbine „Studenica“ Kongresa Srpskog Ujedinjenja, Centra za srpske studije u Beogradu iFonda za otvoreno društvo. Govori engleski jezik.

 

Istraživačko-razvojni projekti

Međunarodni projekat HAMOC – Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, No.516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR. Trajanje projekta: Oktobar 15, 2011 – Oktobar 14, 2014. Ustanova: četiri državna univerziteta u Srbiji u saradnji sa 6 neakademskih partnera i 4 EU univerziteta sa iskustvom u obrazovanju učitelja. Pozicija istraživača.http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/797/49/

Bibliografija

Izvršni urednik naučnog časopisa "Inovacije u nastavi", Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu (2013- ). www.inovacijeunastavi.rs

Đokić, O. (2014). RMEas a teaching approach – a case study of elementary geometry in Serbian innovative 4th-grade textbook. In: International Conference on Mathematics Textbook Research and Development 2014(ICMT-2014), University of Southampton, UK, 29-31 July 2014. (in press)

Đokić, O. (2014). Realno okruženje u početnoj nastavi geometrije. Inovacije u nastavi, 27 (2), 7-21.

Đokić, O. (2013). Mathematical exercises as a basis for pupils’ mathematical thinking development. In: Radovanović, I., & Zaclona, Z. (Eds.), Theoretical and methodological basis of quality education. Belgrade / Nowy Sacz: University of Belgrade, Teachers` Training Faculty / State Higher Vocational SchoolNowy Sacz. (in press)

Milinković, J., & Đokić O. (2009). Kriterijumi evaluacije praktične nastave studenata. In: Jovanović, V. (Eds.),Proceedings of the International ConferencePromoting Teacher Education from Intake System to Teaching Practice(Tom II, Vol. II, Special Issue No. 8/2, pp. 251-261). Jagodina: Faculty of Education.

Milinković, J., Đokić O., & Dejić, M. (2008). Model udžbenika kao osnove aktivnog učenja, Inovacije u nastavi, 21 (1), 70-79.

Đokić, O. (2007). Pojam linije u početnoj nastavi geometrije. Beograd: Učiteljski fakultet.

Bringing About Curriculum Innovations: Implicit Approaches in the OECD Area

U radu se diskutuje argumentacija za dva pristupa uvođenja inovacija u obrazovanje – jedan koji se zasniva na centralizovano donetim odlukama u vezi kurikuluma i drugi, zasnovan na odlukama pojedinačnih škola. Brojni strukturalni faktori koji mogu imati uticaja na uvođenje inovacija su analizirani, kao i načini na koje zainteresovane strane mogu uticati na inoviranje kurikuluma. Studija kombinuje brojne OECD i UNESCO podatke, fokusirajući se posebno da više razrede osnovne škole.

 

KLJUČNE REČI: kurikulum, inovacije

IZVOR: OECD

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2013

TIP DOKUMENTA:  Tematska studija

 

Dokument je dostupan ovde