Dr Sanja B. Filipović, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Biografija

Sanja B. Filipović rođena je 1073. godine u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn, a diplomirala na odseku zidnog slikarstva 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 2004. godinena istom fakultetu. Naučni doktorat na temu Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, odbranila 2009. na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Zvanje naučnog saradnika u periodu 2010 – 2014. stekla na Instututu za pedagoška istraživanja (IPI) u Beogradu.

Kao likovni pedagog bila je zaposlena od 2001-2007. u osnovnoj školi. Metodikom likovnog vaspitanja i obrazovanja bavi se od 2005. kao viši predavač na VŠOV i Učiteljskom fakultetu u Beogradu na predmetima Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelna umetnost i Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece. Od 2010. zaposlena u zvanju docenta na premetu Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja i Metodička praksa na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2015. je u zvanju vandrednog profesora. Dodatni radni angažmani u domenu metodike na osnovnim, master i naučnim doktorskim studijama su na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Kao naučnik objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima. Autor je 24 udžbeničke i monografske publikacije, pet akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i nekoliko projekata u domenu likovne pedagogije i obrazovanja dece i mladih. Član je različitih radnih grupa u Ministarstvu prosvete i nauke, kao i domaćim i međunarodnim projektima na polju obrazovanja. Član je nekoliko udruženja, kao što su: Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva Kreativa Beograd (UKB), Pedagoškog društva Srbije (PDS), Društva likovnih pedagoga Vojvodine (DLPV).

Rukovodilac je projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu za uvođenje novog master programa za obrazovanje nastavnika iz oblasti umetnosti Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, a koji podržava MPN. Kao likovni umetnik učestvovala na više od 50 žiriranih izložbe u zemlji i inostranstvu, od kojih je 6 samostalnih. Redovan je član ULUPUDS-a od 2004.

Obrazovni blog: https://sanjafilipovicblog.wordpress.com/

Istraživačko-razvojni projekti

  Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011 – 2016) – istraživač saradnik, http://www.ipisr.org.rs/page/Podsticanje_inicijative_saradnje_i_stvarala%C5%A1tva
  Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development (EuropeAid/131556/C/SER/RS) (2012-2015) – Junior Expert – Trainer of Teacher Trainers from Facultes, http://www.razvionica.edu.rs/
  Umetnička pedagogija i metodika nastave umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018-2019) u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ – rukovodilac projekta, https://mumbgd.wordpress.com/

Bibliografija

Filipović (2018). Programski modeli predškolskog vaspitanja kao faktor u razvoju kreativnosti (originalan naučni rad), Nasleđe – Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Godina XIV , 2018. br. 39, str. 69-83.

Filipović, S. (2014).  Likovna pedagogija – aktuelna pitanja, dileme i perspektive – Zvanični obrazovni standardi u oblasti likovne kulture za kraj obaveznog obrazovanja – kako prevazići nedostatke (originalan naučni rad), Kultura, br. 142, str. 243-261.

Filipović, S., Janjević, V. (2018). Uticaj inicijalnog obrazovanja na stručne kompetencije nastavnika-umetnika i nastavnika-neumetnika u nastavi likovne kulture (originalan naučni rad), Kultura, br. 158, str. 213-239.

Filipović, S., Janjević-Popović, V. (2016). Šta nam govori dečji crtež: semiotičkjavascript:i i emocionalni aspekt dečjeg crteža analiziran kroz njihov doživljaj kažnjavanja (originalan naučni rad), Umetnost i teorija, godina 2, broj 1, str. 10-19.

Filipović, S. (2011).  Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klet monografska publikacija, prvo izdanje (392 strane, tiraž 1000), ISBN 978-86-7762-363-0

MA Milica Grahovac, Centar za obrazovne politike

Biografija

Od 2011. godine koordinatorka istraživanja i istraživačica u Centru za obrazovne politike, gde je na poslovima koordinacije, administracije i istraživanja bila angažovana u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja i nastavničke profesije. Po sticanju diplome na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na istom fakultetu je stekla zvanje mastera komunikologije. Pohađala kurseve Diplomatske akademije u Beču, Londonske škole za odnose sa javnošću, program 1000 mladih lidera Narodne kancelarije Predsednika Republike Srbije i Fonda dr Zoran Đinđić, kao i različite obuke o transformaciji konflikata, veštinama komunikacije i pisanju projekata. Pored članstva u DIOS-u, članica je Evropske asocijacije za istraživanja komunikacija i obrazovanje (ECREA). Oblasti interesovanja: obrazovanje nastavnika, obrazovne politike zasnovane na podacima, informaciono-komunikacione tehnologije, medijska pismenost.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (Fondacija za otvoreno društvo – Program podrške obrazovanju, USA), 2011-2013.
 • Nastavnici – refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse (Fondacija za otvoreno društvo, Srbija), 2015-2017.
 • Podrška profesionalnom razvoju nastavnika srednjih stručnih škola kroz e-portfolio (Evropska fondacija za obuku ETF/NEPC) 2017.

Bibliografija

Jovanović, V., Grahovac, M. (Ur.) (2016). Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse. Beograd: Centar za obrazovne politike.

Rangelov Jusovic R., Vizek V., Grahovac M. (2013). Okvir nastavničkih kompetencije - ATEPIE pristup in Nastavnička profesija za 21. vek. Beograd: Centar za obrazovne politike

dr Sunčica Macura, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, vanredni profesor

Biografija

Diplomirala (1985) i magistrirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom Kompenzatorno obrazovanje romske dece iz Orlovskog naselja (1999). Doktorirala na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani sa temom Pedagoški aspekti uključivanja romske dece iz naselja Deponija u obrazovni sistem (2005).

Zaposlena na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu kao vanredni profesor (2012). Predaje na osnovnim i master studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače predmete u oblasti inkluzivnog obrazovanja i socijalne pedagogije, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike i Obrazovanje profesora razredne nastave. Autor udžbenika Inkluzivno obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje za sve (2015), namenjenog budućim učiteljima i vaspitačima.

Održava intenzivnu naučnu i profesionalnu saradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Ljubljani (odeljenje za razrednu nastavu i odeljenje za socijalnu pedagogiju). Koautor longitudinalnog komparativnog istraživanja o stavovima studenata pedagoških fakulteta prema inkluzivnom obrazovanju. Istraživač i koautor nacionalnih izveštaja na projektima Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural diversity (European Training Foundation, 2010) i Roma Early Childhood Inclusion (Open Society Institute, UNICEF, Roma Education Fund, 2012).

Koautor i voditelj programa stručnog usavršavanja Romsko dete i škola (2003-2014); koautor programa Učionica dobre volje (1994-1998); voditelj programa obuke na projektu Čuvari osmeha (1993-1994); voditelj programa Omladinske radionice (1987-1988); saradnik Studija stvaralačkog vaspitanja i obrazovanja Školigrica (1984 -1987).

Istraživačko-razvojni projekti

Priprema budućih prosvetnih radnika za rad u inkluzivnom okruženju, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije (2016-2017), član istraživačkog tima.

Bibliografija

Peček, M., Macura-Milovanović, S., Vujisić-Živković, N. (2014). The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia – case studies, Journal of Education for Teaching, 40 (4), 359-376.

Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2014). Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices, Teachers and Teaching: theory and practice, 21 (3), 260-276.

Macura-Milovanović, S., Munda, M., Peček, M. (2013). Roma pupils' identification with school in Slovenia and Serbia: Case studies, Educational Studies, 39 (5), 483-502.

Macura-Milovanović, S., Peček, M. (2013). Attitudes of Serbian and Slovenian student teachers towards causes of learning underachievement amongst Roma pupils, International Journal of Inclusive Education, 17 (6), 629-645.

Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2012). Who is resopnsible for vulnerable pupils? The attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia, European Journal of Teacher Education, iFirst Article, 1-20.

dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Doktor pedagoških nauka, redovni profesor

Biografija

Olivera Gajić rođena je 1960. godine u Subotici. Trenutno je u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija. Predaje predmete: Teorije i metodike nastave, Metodički sistemi i aplikacije i Pedagogija umetnosti na osnovnim akademskim studijama; zatim Metodika socijalno-pedagoškog rada, Strategije efikasnog obrazovanja na osnovnim diplomskim studijama - master. Na doktorskim studijama Pedagogije predaje predmet: Metodičko modelovanje obrazovnih strategija, a na doktorskim studijama Metodike nastave predmet Odabrana poglavlja metodike vaspitno-obrazovnog rada.Koordinator akreditovanih doktorskih studija – Metodike nastave na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (od šk. 2008/09- 2012/13. godine). Akademski koordinator na studijskom programu Pedagogija za studente na razmeni u okviru različitih programa mobilnosti (JOIN EU-SEE, Basileus, Campus Europae) od šk.2007/08-2013/14. godine. Pod njenim mentorstvom odbranjeno je do sada osam doktorskih disertacija, četrdesetak master radova, stotinak diplomskih radova. Do danas je objavila deset monografija (četiri u koautorstvu), jednu priređenu monografiju, uredila sedam tematskih zbornika, i publikovala stotinak radova: studija, poglavlja u knjigama, radova u časopisima, zbornicima i godišnjacima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Svojim saopštenjima, stručnim i naučnim radovima  učestvovala je na desetinama  skupova  od međunarodnog i nacionalnog značaja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se služi engleskim i mađarskim jezikom. Dodatno obrazovanje, studijske posete i boravci u inostranstvu: University of Jönköping, (Sweden); University of Ljubljana (Slovenia); University of Zagreb (Croatia); University of Debrecen (Hungaria); University of Helsinki (Finland); University of Roehampton, London (UK); University of Bologna (Italy); University of Tirana (Albania); University of Miskolc (Hungaria); University of Aveiro (Portugal); University of Riga (Latvia); University of Podgorica, (Montenegro). Član je Pedagoškog društva Srbije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Istraživač na projektu: 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR Introduction and implementation of academic program of Community Youth Work (CYW) through enhancing inter-regional cooperation in the countries of Western Balcans (2008-2012). http://www.communityyouthwork.com/
 • Rukovodilac projekta „KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI – (KOSSEP), br. 179010 (za period 2011-2015. godine), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
 • Koordinator projekta (na Univerzitetu u Novom Sadu) za Tempus projekat Developing Human Rights at the Heart of Higher Education (DHRHHE) EACEA-TEMPUS PROJECT – 517319 (za period 2011-2015) http://www.humanrightsteaching.org/

Bibliografija

Gajić, O. (2014). Problem Based Learning As A Literature Teaching Strategy. Literary Abilities – Critical Attitude – Creative Thinking. (pp. 110) (Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin) Saarbrücken: Scholar’ Press, OmniScriptum GmbH & Co.KG,

Gajić, O. & Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education. European Journal of Science and Theology, 9(4), 61-76.

Gajić, O., Markov, S., Radulović, B. & Stojanović, M. (2012). The Analysis of Students' Opinions on the Role of Knowledge Tests in Higher Education. The New Educational Review, 30(4), 114-125.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2011). Museums as Learning Centers: Pluralism of Theoretical-Methodical Paradigm. The New Educational Review, 25(3), 290-300.

Gajić, O. & Milutinović, J. (2010). Intercultural Dialogue in Education. Critical Reflection in the Museum Context/Interkulturalni dijalog u obrazovanju – kritička refleksija u muzejskom kontekstu. Odgojne znanosti/Educational Sciences,12(1), 151 -165.

Post-doktorand Rada Jančić Mogliacci, Centre for International Teacher Education, Cape Peninsula University of Technology, Kejptaun, Južnoafrička Republika

Biografija

Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu 2003. godine. Tokom studija dobila je jednokratnu stipendiju u okviru programa „Za generaciju koja obećava“ koju dodeljuje Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Od 2003. do 2004. godine radila je kao asistent stručnjaka za obrazovanje učitelja u okviru projekta finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji (STEP – Serbian Teacher Education Development Programme). Od 2005. do 2006. godine na istom projektu obavlja funkciju lokalnog koordinatora na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Radila je kao nastavnik u osnovnoj školi od 2007. do 2010. godine. A potom i kao saradnik za međunarodnu saradnju na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 2010. godine dobija stipendiju istraživačke škole Education and Capabilities za doktorske studije na Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) a sa fokusom na capability approach u obrazovanju. Tokom studija prezentovala je radove na više međunarodnih konferencija. Učestvovala je na letnjoj školi o pisanju akademskih radova u organizaciji Evropske asocijacije za istraživanje obrazovanja koje je održano u Švedskoj. Provela je mesec dana kao gostujući istraživač na Univerzitetu u Helsinkiju, pod mentorstvom dr Auli Toom. 2013. godine, dobila je sredstva od Norveškog istraživačkog saveta da sprovede istraživački projekat u saradnji sa dr Marit H. Hoveid na Odeljenju za obrazovne nauke, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu (Norveška) gde je provela 9 meseci. Aprila 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bilefeldu pod nazivom Teachers’ Capability-Related Subjective Theories in Teaching and Learning Relations sa ocenom summa cum laude.

Sertifikovani je predavač Atlas.ti softvera (softver za kvalitativnu obradu podataka).

Januara 2016. godine se priključila Cape Peninsula University of Technology gde učestvuje kao istraživač na dva projekta: Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa, i Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa.

Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Razvoj Obrazovanja Nastavnika u Srbiji (2003 – 2006)– asistent a potom i koordinator program finske podrške razvoju obrazovanja u Srbiji a koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnih poslova Republike Finske, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu i Jagodini.
 • Boosting Digital Literacy of Pre-service and In-Service Teachers (2007) – autor INTERREG programa koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru.
 • Applying Ricoeurian Concepts of Recognition in Classroom Interaction Research (2013 – 2014) – istraživač i koautor projekta koji je finansirao Research Council of Norway (broj projekta 227495/F11) a koji je realizovan na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije u Trondhajmu, Norveška.
 • Longitudinal study of the quality and impact of initial teacher training programmes in South Africa (2016 - ) – član istraživačkog tima; projekat Centra za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR
 • Continuing professional development (CPD) training programmes in Africa (2016 - ) – koordinator projekta pri Centru za međunarodno obrazovanje učitelja, CPUT, Kejptaun, JAR

Bibliografija

Hoveid, M. H., Hoveid, H. and Jancic Mogliacci, R. (u pripremi). A Framework for Interpretation of Meaningful Action in Teaching and Learning.

Jancic Mogliacci, R. (2015). Teachers' capability-related subjective theories in teaching and learning relations. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld.

Jancic (2014) “Intersubjectivity and Recognition in Serbian Primary Schools: The Contribution of Paul Ricoeur to the Capability Approach”. In H.-U. Otto & S. Schäfer (Ed.) New Approaches Towards the “Good Life”. Applications and Transformations of the Capability Approach. Barbara Budrich Publichers, Opladen/Berlin/Toronto, pp. 17-32

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).

Žaklina Veselinović, Centar za obrazovne politike, zamenica direktora

Biografija

Žaklina Veselinović je zamenica direktora u Centru za obrazovne politike (COP) od septembra 2013. godine i angažovana je na različitim projektima COP-a (www.cep.edu.rs). Prethodnih 12 godina bila je angažovana u Nacionalnom demokratskom institutu za međunarodne odnose (NDI) u Beogradu kao menadžerka programa za rad sa političkim partijama radeći na brojnim programima usmerenim na razvoj demokratskih institucija i praksi (osnaživanje kapaciteta zaposlenih u nacionalnim i lokalnim institucijama, osnaživanje članova i članica političkih partija za kreiranje javnih i obrazovnih politika, podizanje edukativnih kapaciteta političkih partija kroz sprovođenje obuka za trenere i drugih obuka usmerenih na članove političkih partija, podrška povećanju učešća žena i mladih u političkim procesima, kreiranje i sprovođenje obuka za organizaciju političke kampanje i kontrole izbora itd). U periodu 1999-2001. bila je uključena u formiranje i rad beogradskih odbora u okviru demokratskih političkih koalicija Saveza za promene, a kasnije Demokratske opozicije Srbije (DOS), kao i u rad Tima za kontrolu izbora DOS-a tokom 2000. godine. Koordinatorka je radne grupe za poglavlja 25 i 26 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji (http://eukonvent.org/). Među brojnim seminarima i konferencijama, izdvaja učešće u Regionalnom programu za ljudska prava organizovanom od strane Raul Valenberg instituta za ljudska prava i humanitarno pravo u Švedskoj. Po obrazovanju je pravnica a 2012. godine je odbranila master tezu „Kreiranje javnih politika u Srbiji zasnovano na pouzdanim podacima“ na Fakultetu političkih nauka. Završila je edukaciju za psihodramsku terapeutkinju 2010. godine i članica je Instituta za psihodramu u Beogradu (www.ip.org.rs). Aktivistkinja je Autonomnog ženskog centra.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema Republike Srbije, 2014-2016, članica tima, monitoring i evaluacija, kreiranje modela za prevenciju osipanja na nivou škole
 • Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju, 2013-2015, Savet Evrope, članica tima, sprovođenje fokus grupa i analiza

Bibliografija

Kosić, M. i Veselinović, Ž (2012). Kreiranje javnih politika zasnovano na pouzdanim podacima, TransConflict Serbia i Nacionalni demokratski institut,

MA Milanka Pavlović

Biografija

Milanka Pavlović je završila Pedagošku akademiju (1989)i Učitelјski fakultet (1999) u Užicu, a 2014. stekla je i zvanje mastera obrazovnih politika na Fakultetu pedagoških nauka, u sklopu zajedničkog programa Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Beogradu. Ima 24godine radnog iskustva u Osnovnoj školi «Mito Igumanović»  Kosjerić, a autor je i realizator seminara Narodna tradicija u praksi (2009 -2016) godine, kao i radionica na temu Bolјa školska klima, viša postignuća učenika. Prošla je brojne seminare i stručna usavršavanja, a  aktivna je i u nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici (odbornik SO Kosjerić 2005 - 2008. godine i član Veća Opštine 2008 - 2012. godine - resor obrazovanje). Milanka je presedavala  Udruženjem učitelјa Kosjerić u periodu 2005 – 2009, ačlan je i EKO tima Saveza učitelјa Srbije, koordinator je lokalnih projekata koji povezuju roditelјe učenika i lokalnu zajednicu. 2009. godine je nagrađena Opštinskom nagradom za postignute rezultate od značaja za unapređenje, razvoj i afirmaciju opštine Kosjerić.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija