Sanja Tatić Janevski

Biografija

Diplomirala  (1984.)  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz porodične medijacije (2006.) završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Master akademske studije obrazovne politike (zajednički program Univerziteta u Kragujevcu i Beogradu) završila (2014.) sa temom  Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji unapređivanja obrazovanja romskih učenika. Dobila licencu za Dinamičku procenu potencijala za učenje (LPAD standard)  na Feuerstein Institute, Jerusalem (2016.).

Stručni saradnik u više osnovnih škola u Beogradu i nastavnik psihologije (1988-2008.) Savetnik koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV, 2006.-20019.) u Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju na projektima i poslovima vezanim za unapređivanje sistema profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju i kompetencijama zaposlenih u obrazovanju (2009-2016.). U Sektoru za specifična pitanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na podršci obrazovanju darovitih i talentovanih učenika (2016-2019.) Bila je koordinator radne grupe za izradu Pravaca razvoja obrazovanja darovite i talentovane dece i  učenika, (2007. ZUOV),  i član Radne grupe za izradu predloga  kriterijuma za finansiranje školovanja i usavršavanje mladih talenata pri Fondu za mlade talente (Ministarstvo omladine i sporta, 2008. godine).

Koautor i voditelj programa stručnog usavršavanja „Romsko dete i škola“ (2003-2014.) ; voditelj obuka u okviru DILS projekta Ministarstva prosvete RS, 2010/11 i programa obuke Izrada individualnog obrazovnog plana za darovitog učenika 2011/12; autor i voditelj praktičnog dela Obuke za primenu testa TIP1 (2008-2014.)

Koautor Vodiča za uvođenje u posao Stručnih saradnika u   obrazovno vaspitnim  ustanovama (ZUOV 2006.), vodiča Mentor i pripravnik-Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike, (ZUOV 2009); Priručnika za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja, (ZUOV 2009).

Istraživačko-razvojni projekti

Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostimau okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija (2012 - 2013) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, istraživač

Podrška školama u pripremi i sprovođenju individualnog obrazovnog rada s učenicima izuzetnih sposobnosti (2013-2014), istraživač

Unapređivanje uslova života u romskom naselju Deponija kroz: legalizaciju, obrazovanje, ekonomiju, stanovanje, komunalije, ženske programe i jačanje lokalne zajednice (2000– 2003), koordinator programa edukativne podrške, projekat OEBSa, realizator Društvo za unapređenje romskih naselja (Beograd).

Bibliografija

Altaras Dimitrijević A., Tatić Janevski S. (2016). Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: Naučne osnove i smernice za školsku praksu, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Tatić Janevski, S., Starčević, J.(2012). Identifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji, (41-65) u Altaras, A. (ur.) Darovitost: pogledi i ogledi, Beograd: Filozofski fakultet Beograd.

Macura-Milovanović, S. Tatić-Janevski, S., Kovačević, M., Arsić, M. (2010). Pogled izbliza: socijalno pedagoški aspekti rada sa romskom decom i roditeljima u naselju Deponija, (191-209) u Macura-Milovanović, S. (ur) Socijalna pedagogija u nastajanju – traženje odgovora na problem društveno isključenih grupa, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Šefer, J. and Tatić Janevski, S. (2010). Curricula for gifted students in Serbia (380-392) in Maker, J. and Schiever W. S. (eds) Curriculum Development and Teaching Strategies for Gifted Learners (3th ed), Austin Texas: PRO ED Inc.

Protić, J.,  Tatić Janevski, S. i Đurić Z. (2009). Obrazovanje darovitih u zemljama Evropske unije i Srbiji, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Zorica Sorak

Biografija

Rođena 11. 11. 1969. u Belom Brdu na Kopaoniku. Diplomirala na katedri  za jugoslovenske književnosti i srpski jezik (1995) i te godine počinje da radi u osnovnoj školi kao nastavnica srpskog jezika. Posle dve seoske škole i kojima je bila pred izazovima u radu u „patuljastim“ odeljenjima i sa đacima pešacima i putnicima, nastavlja karijeru 1998. u velikoj gradskoj školi u Kragujevcu. Bila je uključena i u stvaranje prvog strateškog plana  škole u kojoj radi.

Jedan je od prvih nastavnika koji je prošao obuku za realizaciju programa „Projekat Građanin“ (Građansko vaspitanje) i počinje da predaje i ovaj predmet odmah po uvođenju u drugi ciklus (2005). Iz interesovanja za ovaj predmet prošla je sve razredne obuke i Specijalistički program za nastavnike i nastavnice Građanskog vaspitanja u osnovnoj školi (Beograd, 2009, Fakultet političkih nauka i Građanske inicijative) na kome je kasnije i radila kao mentorka kolegama i koleginicama iz nastave. Akreditovla je program Savremena nastava građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija (2016).

Aktivno je podržala uvođenje inkluzivnog obrazovanja, koordinirala je školskim projektom „ Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje DILS“ kao i stručnim timom za IO. Bila opštinska mentorka na projektu „Obrazovna inkluzija Roma DILS-REF“ za opštine Ljig, Lajkovac i Ub. Kao aktivistkinja NVO Ramanipen iz Kragujevca, bila je uključena u lokalne projekte obrazovne inkluzije romske dece. Master rad na programu Obrazovne politike (Beograd, 2014, Filozofski fakultet) odbranila na temi „Uticaj hraniteljske porodice na obrazovna postignuća dece na porodičnom smeštaju“.  Akreditovala program „Kako do boljih obrazovnih postignuća i veće socijalne uključenosti dece bez roditeljskog staranja na porodičnom smeštaju“ (2014). Izabrana  2015. u stručni tim za podršku učešća Republike Srbije u tematskim grupama EU Otvorenog modela koordinacije (OMK) u oblasti obrazovanja i obuke, tematska grupa Politika škola sa fokusom na osipanje dece iz obrazovnog sistema.

Radila je i kao stručna saradnica školska bibliotekarka gde biblioteku vidi kao centralno mesto školskog života, a bibliotekara kao lidera. Organizatorka je Živih biblioteka i živa knjiga u Katalogu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Usvojiteljka/Hraniteljka. Akreditovala je program „Školake biblioteke u 21. veku“ (2014), a 2015. nagrađena nacionalnom nagradom –diplomom Mina Karadžić kao najbolji školski bibliotekar.

Aktivna u školskom životu kao koordinatorka i članica više stručnih timova (Stručni aktiv za razvojno planiranje, Tim za stručno usavršavanje, Stručni tim za IO, Tim za zaštitu dece od zanemarivanja i nasilja). Iz ovog iskustva je akreditovala program „Efikasan rad školskih timova“ (2018) i „ Preventivne aktivnosti u školi-stop diskriminaciji“ (2018). Realizuje dopunsku nastavu i pripreme za takmičenja, promoviše čitalačku kulturu, vodila Klub UN osnovnoj školi, novinarsku, bibliotečku i recitatorsku sekciju.  Jedna od 2000 digitalnih nastavnika koji od septembra 2018. počinju sa primenom digitalnih udžbenika. Radi u elektronskoj učionici na platformi Edmodo, često koristi Kahoot platformu u nastavi i realizatorka je na programu „Multimedija u nastavi i učenju u osnovnoj školi“, kao i IT trenerica Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Daje doprinos promociji korišćenja novih tehnologija i Interneta višegodišnjim učešćem u  kampanji „Onlajn nedelja“.

Napredovala je u struci dobijanjem zvanja pedagoškog savetnika 2012. a potom je imenovana u komisiju za polaganje ispita za licencu za deo ispita koji se sastoji iz provere osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. Nagrađena Svetosavskom nagradom (2016). Bila je moderatorka na projektu Razvionica i trenerica na obuci za nastavnike srpskog jezika Obuka nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja. Akreditovala program „ Piramida ishoda u planiranju i realizaciji nastave“ (2018).

Na doktorskim studijama srpskog jezika radi na tezi iz oblasti lingvistike teksta.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Kontrola kvaliteta ocenjivanja na završnom ispitu – nacionalno istraživanje, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Beograd, 2016.
 • Obrazovne metode i prakse (analiza zakonodavnog okvira sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;mapiranje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta; PEST analiza (politički faktori, ekonomski faktori, socio-kulturološki faktori, tehnološki faktori) institucija odgovornih za sprovođenje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta), Labris, Beograd, 2017.

Bibliografija

Zorica Sorak i Miljana Milojević: Uključenost (participacija) roditelja etničkih manjinskih grupa  u rad  srednjih škola, Školski bibliotekar, Beograd, broj 4, 2013.

Zorica Sorak, Uticaj obrazovanja na formiranje kulturnih potreba mladih, Školski bibliotekar, Beograd, broj 3, 2012.

Zorica Sorak, Edmodo u nastavi srpskog jezika u drugom ciklusu osnovne škole u , međunarodni naučni skup  „Nauka bez granica“, K. Mitrovica 2017.

Olja Jovanović, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu, istraživač-saradnik

Biografija

Olja Jovanović je student doktorskih studija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Nebojše Petrovića. Od 2015. godine angažovana je kao istraživač saradnik na Institutu za psihologiju. Njena istraživačka delatnost je prvenstveno usmerena na ispitivanje psiho-socijalnih barijera društvenom uključivanju osoba iz marginalizovanih grupa, sa posebnim interesovanjem za obrazovnu inkluziju. Učestvovala je u većem broju nacionalnih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata iz oblasti obrazovanja i socijalne psihologije u svojstvu istraživača i stručnog konsultanta.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Izrada desk studije za potrebe projekta „Analiza kvaliteta obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama i odeljenjima u Republici Srbiji“ (novembar 2015. do februar 2016.)
 • Istraživač na projektu „Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima: Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu“, Filozofski fakultet, RRPP, SDC (septembar 2014 – maj 2016.)
 • Istraživač na projektu „Razvoj Okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji“, Institut za psihologiju, SIPRU, UNICEF i Fond za otvoreno društvo (mart 2013 – mart 2014.)

Bibliografija

Kovač Cerović, T., Jovanović, O., Pavlović Babić, D. (2016). Individual educational plan as an agent of inclusiveness of the educational system in Serbia: Different perspectives, achievements and new dilemmas. Psihologija, 49(4), 431-445.

Kovač Cerović, T., Pavlović Babić, D., Jokić, T., Jovanović, O., Jovanović, V. (2016). First comprehensive monitoring of inclusive education in Serbia: Selected findings. In Gutvajn,N. & M., Vujačić (Eds.), Challenges and perspectives of inclusive education (15-30). Belgrade: Institute for Educational Research & Teacher Training Faculty, University of Belgrade.

Velić, M., Jovanović,Jovanovic, O., Simic, N., Rajovic, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2), 220-236.

Rajović, V., Jovanović, O. (2014). Medijacija u inkluzivnom obrazovanju. U T. Džamonja-Ignjatović (ur.), Medijacija – principi, proces, primena (423443). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Rajović, V., Jovanović, O. (2013). The Barriers to Inclusive Education: Mapping 10 Years of Serbian Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education. Journal of Special Education and Rehabilitation, Vol. 14, 3-4, 78-97.

dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
 2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
 3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
 • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
 • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

dr Sunčica Macura, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, vanredni profesor

Biografija

Diplomirala (1985) i magistrirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom Kompenzatorno obrazovanje romske dece iz Orlovskog naselja (1999). Doktorirala na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani sa temom Pedagoški aspekti uključivanja romske dece iz naselja Deponija u obrazovni sistem (2005).

Zaposlena na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu kao vanredni profesor (2012). Predaje na osnovnim i master studijama za učitelje, predškolske vaspitače i domske vaspitače predmete u oblasti inkluzivnog obrazovanja i socijalne pedagogije, kao i na master akademskim studijama Obrazovne politike i Obrazovanje profesora razredne nastave. Autor udžbenika Inkluzivno obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje za sve (2015), namenjenog budućim učiteljima i vaspitačima.

Održava intenzivnu naučnu i profesionalnu saradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Ljubljani (odeljenje za razrednu nastavu i odeljenje za socijalnu pedagogiju). Koautor longitudinalnog komparativnog istraživanja o stavovima studenata pedagoških fakulteta prema inkluzivnom obrazovanju. Istraživač i koautor nacionalnih izveštaja na projektima Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural diversity (European Training Foundation, 2010) i Roma Early Childhood Inclusion (Open Society Institute, UNICEF, Roma Education Fund, 2012).

Koautor i voditelj programa stručnog usavršavanja Romsko dete i škola (2003-2014); koautor programa Učionica dobre volje (1994-1998); voditelj programa obuke na projektu Čuvari osmeha (1993-1994); voditelj programa Omladinske radionice (1987-1988); saradnik Studija stvaralačkog vaspitanja i obrazovanja Školigrica (1984 -1987).

Istraživačko-razvojni projekti

Priprema budućih prosvetnih radnika za rad u inkluzivnom okruženju, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije (2016-2017), član istraživačkog tima.

Bibliografija

Peček, M., Macura-Milovanović, S., Vujisić-Živković, N. (2014). The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia – case studies, Journal of Education for Teaching, 40 (4), 359-376.

Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2014). Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices, Teachers and Teaching: theory and practice, 21 (3), 260-276.

Macura-Milovanović, S., Munda, M., Peček, M. (2013). Roma pupils' identification with school in Slovenia and Serbia: Case studies, Educational Studies, 39 (5), 483-502.

Macura-Milovanović, S., Peček, M. (2013). Attitudes of Serbian and Slovenian student teachers towards causes of learning underachievement amongst Roma pupils, International Journal of Inclusive Education, 17 (6), 629-645.

Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2012). Who is resopnsible for vulnerable pupils? The attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia, European Journal of Teacher Education, iFirst Article, 1-20.

Prof. dr Dragana Bjekić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Dragana Bjekić radi na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao nastavnik predmeta iz oblasti psiholoških i pedagoških nauka relevantnih za obrazovanje nastavnika.

Rođena je kao Dragana Petrović 1965. godine u Čačku u kome i živi. Sve nivoe visokog obrazovanja stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu: dipl. školski psiholog-pedagog, dipl. psiholog kliničkog usmerenja (1988), magistar psihologije (1993), doktor psiholoških nauka (1999) odbranivši disertaciju „Efekti eksperimentalnih programa na uspešnost nastavnika“. Zaposlena je od 1989. godine u saradničkim, a od 1999. godine u nastavničkim zvanjima na TF/FTN u Čačku. Realizuje nastavu na studijskim programima za obrazovanje nastavnika, inženjera i menadžera. Pored tradicionalnih disciplina u obrazovanju nastavnika, razvijala je nove nastavne predmete (Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju, Dokimologija, Komunikologija, Komunikacione veštine u nastavi, Metode istraživanja i naučne komunikacije) i e-kurseve kao podršku svim predmetima koje realizuje. Kreator je integrisanih i master studijskih programa za obrazovanje nastavnika. Šef je Katedre za pedagoško-tehničke nauke.

Saradnik je Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u više projekata, član stručnih komisija ZUOV i MPNTR.

Pored članstva u DIOS, član je Društva psihologa Srbije – Sekcije unverzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja, Association of Teacher Education in Europe, učesnik aktivnosti Teacher Education Policy in Europe network.

Osnovne oblasti naučnog i stručnog rada: psihologija nastavnika i obrazovanje nastavnika, psihologija komunikacije i pedagoška komunikologija, psihologija obrazovanja i e-obrazovanja, dokimologija.

Pored dve monografije i više od 150 radova u časopisima i tematskim i konferencijskim zbornicima, objavila je i 4 univerzitetska udžbenika i više priručnika za buduće i aktivne nastavnike (potpunije http://www.ftn.kg.ac.rs/dragana.bjekic)

Istraživačko-razvojni projekti

 • Nastava i učenje – problemi, ciljevi i perspektive, OI 179026, Učiteljski fakultet u Užicu, 2011–2016, istraživač;
 • TEPMUS projekat "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro", SINC@HE, 516758-TEMPUS-1-2011, koordinator projekta University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2011–2014, učestvovala kao subkontraktor (instruktor ekspert izvan zemalja učesnica projekta), http://sinche.uom.gr and http://sinche.uom.gr/sites/default/files/training_evaluation_report_final.pdf
 • Istraživač i/ili nastavnik na više međunarodnih projekata (TEMPUS DL@WEB 2011-2014, TEMPUS INCOMING 2012–2015, CARDS project VET 2004–2005, WUS MSDP project Master in Remote Control 2009–2010), i nacionalnih projekata.

Bibliografija

Zlatić, L. i Bjekić, D. (2015). Komunikaciona kompetentnost nastavnika: konceptualizacija, merenje i razvoj, Užice: Učiteljski fakultet.

Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation in the Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 557-562, dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584

Bjekić, D., & Zlatić, L. (2010). Teacher education and training system in Serbia. In Karras, K. G. and Wolhuter, C. C. (Eds.). International Handbook on Teacher Education WorldWide: Training, Issues and Challenges for Teachers Profession. (pp. 474-494). Athens: Atropos Edition. http://www.politeianet.gr/books/9789604590896-sullogiko-atrapos-international-handbook-on-teacher-education-worldwide-volume-i-209502

Bjekić, D., Krneta, R., & Milošević, D. (2010). Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 202-212, dostupno na http://www.tojet.net/articles/9122.pdf

Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika, Edicija „Pedagoške staze“, Užice: Učiteljski fakultet.

Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi, Psihologija, 30(1-2), 93-110. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1997/0048-57059702093P.pdf

MA Biljana Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, saradnik u nastavi

Biografija

Bilјana Kuzmanović je rođena 1990. godine u Čačku u kome je završila Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“, a potom i Mašinsko–saobraćajnu školu – obrazovni profil: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Živi i radi u Čačku.

Prvu godinu petogodišnjih Integrisanih akademskih studija tehnika i informatika upisala je školske 2009/2010. godine na Tehničkom fakultetu (Fakultetu tehničkih nauka u Čačku), Univerziteta u Kragujevcu. Studije je završila 4. jula 2014. godine odbranivši sa ocenom 10 (deset) master rad iz predmeta Dokimologija na temu „Samoregulacija učenja i školska uspešnost“, čime je stekla zvanje master profesor tehnike i informatike. U toku studija je ostvarila prosečnu ocenu 8,84 (osam i 84/100).

Školske 2014/2015. godine upisala je Master akademske studije tehnika i informatika za elektronsko učenje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Pored znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija koje je razvijala u okviru studija, koristi softver za statističku obradu podataka SPSS.

Posebna profesionalna interesovanja: obrazovna tehnologija, inkluzivno obrazovanje, dokimologija.

Strani jezici: engleski jezik.

Od oktobra meseca 2014. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  kao stručni saradnik na Katedri za pedagoško-tehničke nauke, a od februara 2015. kao saradnik u nastavi.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

The Salamanca statement and Framework for action on special needs education

Ovo saopštenje je usvojeno na Svetskoj konferenciji o obrazovanju osoba sa posebnim potrebama u Salamanki (Španija, 7-10. juna 1994) – ono reafirmiše posvećenost inicijativi Obrazovanje za sve, prepoznajući neophodnost i urgentnost obezbeđivanja obrazovanja za svu decu, mlade ljude i odrasle i principa da redovne škole treba da se prilagode za prihvat sve dece.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, posebne potrebe, politika

IZVOR:  UNESCO

GODINA OBJAVLJIVANJA: 1994

TIP DOKUMENTA:  Deklaracija

 

Dokument je dostupan ovde

dr Nataša Simić, istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Biografija

Nataša Simić je 2009. godine završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a septembra 2014. odbranila doktorsku tezu pod nazivom Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Od avgusta do novembra 2009. godine radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić“ u Beogradu. Maja 2010. godine zaposlila se kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša je bila angažovana na većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata, između ostalog – na Tempus projektima MASTS 511170-2010, STREW 511355-2010 i EQUI-ED 516851-2011, Comenius projektu eSchool4S, na projektu Sekundarna obrada PISA podataka, podržanog od strane Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, kao i projektu Images of intercultural education and their implications for teacher training, koji je realizovan u saradnji Instituta za psihologiju i Više pedagoške škole iz Cuga, Švajcarska. Od školske 2010/11 angažovana je u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na predmetima: Psihologija za nastavnike, Metodika nastave psihologije i Metodika praćenja i ocenjivanja nastavnog rada, a od školske 2013/14 godine i na predmetima: Psihologija razvoja i učenja, Osnove pedagoškog obrazovanja nastavnika, Planiranje i evaluacija u nastavi i Nastavnik kao istraživač, na master programu za obrazovanje nastavnika predmetne nastave. Nataša je, zahvaljujući stipendijama organizacija WUS Austria i DAAD, namenjenih podsticanju naučno-istraživačkog rada doktoranata, bila na jednomesečnim studijskim putovanjima u Gracu 2013. godine i Hajdelbergu 2014. godine. Pored toga, od 2006. godine član je Udruženja konstruktivista Srbije, u okviru kog je obavljala edukaciju za psihoterapeuta, a od 2011. godine počinje da radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Od oktobra 2010 do oktobra 2014 – Master program “Obazovanje nastavnika predmetne nastave” (Tempus IV MASTS 511170) – angažovana kao istraživač, u poslovima kreiranja kurikuluma, planiranja, realizacije i evaluacije nastave.
 • Od decembra 2012 do oktobra 2014 – „Jednak pristup za sve“ – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja (Tempus EQUI-ED SM 516851-2011) – angažovana kao kreator i realizator programa podrške učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fakultet
 • Od februara 2013 do februara 2014 – Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, podržan od strane Unicef-a – angažovana kao istraživač i kreator preporuka za donosioce odluka.

Bibliografija

Jovanović, O., Simić, N. & Rajović, V. (2014). Students at risk: Perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (2),  220-236

Simić, N., Bachmann, G. & Stančić, M. (2013). Comparison of Teacher Education Reforms in Serbia and Austria, in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh (Eds.) Contemporary issues of education quality, Institut za pedagogiju i andragogiju, 393-408.

Stančić, M., Jovanović, O. & Simić, N. (2013). Perspektive o nastavi budućih nastavnika: U šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, I, 131-146

Simić, N., Savanović, Lj. & Jokić, T. (2012). Relationship between epistemological beliefs and motivational orientation among high school students. Psihologija, 45(4), 451-465.

Simić, N. & Stančić, M. (2012). Ko su lideri u školi? O novim ulogama nastavnika u kontekstu zahteva prosvetne politike i etičkih normi profesije. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Institut za pedagogiju i andragogiju, 271-288