MA Ana Vušurović Lazarević, Centar za obrazovne politike, istraživač

Biografija

Ana Vušurović Lazarević je mlađa istraživačica zaposlena u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u velikom broju projekata u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja a zadužena je i za koordinaciju radne grupe u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati EU integracije iz perspektive pregovaračkih poglavlja za oblast nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Po obrazovanju je master politikološkinja, a master rad „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ odbranila je u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu – Obrazovnih politika. Aktivna je članica organizacije civilnog društva „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Polaznica je dodiplomskih akademskih ženskih studija u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: obrazovne politike a posebno inkluzivno obrazovanje, liderstvo u obrazovanju, priznavanje kvalifikacija i celoživotno učenje, EU perspektiva politika obrazovanja, javne politike zasnovane na podacima, monitoring i evaluacija, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik i koristi španski jezik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije (UNICEF, COP i MPNTR, april 2014. – novembar 2016. godine, mlađa istraživačica)
 • Kreiranje obrazovnih politika zasnovano na otvorenim podacima (MPNTR, avgust 2016. – mart 2017., istraživačica)

Bibliografija

Veselinović, Ž., Vušurović, A., Jovanović, V., Čekić Marković, J. (2016). Priručnik za škole – planiranje, sprovođenje i praćenje mera za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Beograd: Centar za obrazovne politike

Jovanović, V., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž., Vušurović, A. i Jokić, T. (2016). Kako do škole društvene brige – studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije. Beograd: Centar za obrazovne politike

Vušurović, A. (2016). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2016). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

Pešikan, A., Jankov, R., Čekić Marković, J., Veselinović, Ž. i Vušurović, A. (2015). “Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura” u: Bratković i dr. (2015). Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015. Beograd: Evropski pokret u Srbiji

docent dr Miloš Papić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Biografija

Miloš Papić je rođen 20. juna 1986. godine u Čačku. Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,50, na smeru Industrijski menadžment kao student generacije tog smera za tu školsku godinu i stiče zvanje diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta za proizvodno-informatički menadžment. Diplomski rad pod nazivom „Baze podataka kao podrška industrijskom menadžmentu“, je odbranio 7.7.2009. godine sa ocenom 10. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije u trajanju od godinu dana na istom fakultetu, na smeru Tehnika i informatika. Završni master rad pod nazivom „Primena testova znanja u predmetu Računarstvo i informatika“, je odbranio 27.9.2010. godine sa ocenom 10 (prosečna ocena u toku studija 9,43) čime stiče zvanje master profesor tehnike i informatike. Školske 2010/2011. godine upisuje doktorske akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, na smeru Inženjerski menadžment. Tokom studija ostvaruje prosečnu ocenu 9,90. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Višekriterijumska analiza kvaliteta zemljišta čačanske kotline“ je odbranio 14.1.2015. godine (sa ocenom 10) čime stiče zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Autor je preko 30 naučno-istraživačka rada iz oblasti informacionih tehnologija, informacionih sistema i baza podataka, obrazovanja, ekološkog menadžmenta, menadžmenta znanja, marketinga i preduzetništva.

Tokom završne godine osnovnih studija biva angažovan kao student demonstrator. Nakon toga je, tokom master studija, radio kao saradnik na katedri za Preduzetnički menadžment, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. U zvanje asistenta prvi put biva izabran 19.5.2011. godine, a reizabran 20.5.2014. godine. U zvanje docenta je izabran 11.6.2015. godine.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

 1. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 2. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. Educational System in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 22-28, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 3. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. Development of Occupational Standards in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 17-21, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 4. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 5. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banja Luka, Republika Srpska

Anita Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Biografija

Anita Janković je diplomirani filolog-master. Rođena 1978. godine u Vranju gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Prištini. Od 2016. godine je student na doktorskim studijskom programu Jezik i književnost. Na Univerzitetu radi od aprila 2002. godine; izabrana je u zvanje lektora 2009. godine. Na Katedri za engleski jzik i književnost drži lektorske vežbe engleskog jezika studentima od prve do četvrte godine. Takođe drži besplatne kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika za studente Univerziteta u okviru Centra za treninge i razvoj u Kosovskoj Mitrovici. Pored nastave, radi kao lektor i član redakcije Zbornika radova Filozofskog fakulteta. Član je Društva primenje lingvistike Srbije (DLPS), Udruženja nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA) i Sekcije centara za učenje stranih jezika pri Privrednoj komori Srbije. Takođe je visoko-obrazovni ekspert, HERE predstavnik Univerziteta pri Evropskoj komisiji. Glavni fokus njenog naučno-stručnog rada je upotreba digitalne tehnologije u nastavi stranog jezika. Više informacija o radovima, projektima i akivnostima možete naći na http://anitajankovic.theclever.me/

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus SEEPALS - South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)
 • EU Lifelong Learning programme - aPLaNet - The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)

Bibliografija

Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082

Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Project. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556

Janković, A. and Zečević, S. (2015).Value of Student Self-Evaluation for Formative Assessment in Higher Education. [Conference proceedings] Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era - Issues and Developments,volume 1, pgs 109-131. Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-398-6

Zečević, S. i Janković, A. (2015). Društveni mediji i učenje engleskog jezika. Međunarodni tematski zbornik: Susreti naroda i kultura, str. 541-561. Filozofski fakultet Uiverziteta u Prištini. ISBN 978-86-6349-039-0

Janković, A. and Spasić, D. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. [Conference proceedings] Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pgs 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2

Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

MA Biljana Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, saradnik u nastavi

Biografija

Bilјana Kuzmanović je rođena 1990. godine u Čačku u kome je završila Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“, a potom i Mašinsko–saobraćajnu školu – obrazovni profil: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Živi i radi u Čačku.

Prvu godinu petogodišnjih Integrisanih akademskih studija tehnika i informatika upisala je školske 2009/2010. godine na Tehničkom fakultetu (Fakultetu tehničkih nauka u Čačku), Univerziteta u Kragujevcu. Studije je završila 4. jula 2014. godine odbranivši sa ocenom 10 (deset) master rad iz predmeta Dokimologija na temu „Samoregulacija učenja i školska uspešnost“, čime je stekla zvanje master profesor tehnike i informatike. U toku studija je ostvarila prosečnu ocenu 8,84 (osam i 84/100).

Školske 2014/2015. godine upisala je Master akademske studije tehnika i informatika za elektronsko učenje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Pored znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija koje je razvijala u okviru studija, koristi softver za statističku obradu podataka SPSS.

Posebna profesionalna interesovanja: obrazovna tehnologija, inkluzivno obrazovanje, dokimologija.

Strani jezici: engleski jezik.

Od oktobra meseca 2014. godine angažovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  kao stručni saradnik na Katedri za pedagoško-tehničke nauke, a od februara 2015. kao saradnik u nastavi.

Istraživačko-razvojni projekti

Bibliografija

Jelena Nedeljković, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove

Biografija

Diplomirani psiholog (2004), Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; Specijalista strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, programsko područje menadžment ljudskih resursa – proffesional master (2009), Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalistički strukovni rad „Razvoj kompetencija zaposlenih – na primeru školskih psihologa“

Sertifikat Primarnog kursa iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, Beograd

U periodu od 2004. do 2005. godine radila sam kao školski psiholog-stručni saradnik u srednjoj stručnoj školi. Od 2005. godine zaposlena sam u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na mestu savetnika-koordinatora za statističke i analitičke poslove (Odeljenje za metodologiju istraživanja, statističku obradu i analizu, Centar za vrednovanje i istraživanja). Poslovi kojima se bavim odnose se na: razvoj i primenu istraživačko-analitičkih i statističkih procedura, razvoj metodologije za analizu rezultata obrazovnih merenja, kreiranje nacrta istraživanja, primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, konstrukciju mernih instrumenata, izbor odgovarajuće metode uzorkovanja i uzorkovanje, osmišljavanje plana sprovođenja istraživanja i učešće u organizaciji i koordinaciji istraživanja, predlaganje statističkih metoda i procedura za obradu podataka, primenu kvantitativnih metoda obrade podataka i interpretaciju istraživačkih podataka, izveštavanje i predstavljanje rezultata.

Učestvovala sam u projektima nacionalnih testiranja, izrade obrazovnih standarda za osnovnu, srednju školu i obrazovanje odraslih, završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škola.

Učestvovala sam u obukama za analizu podataka u okviru klasične testne teorije i teorije stavskog odgovora od strane međunarodnih konsultanata ETS-a (2006).

Posedujem sertifikat za pohađanje osnovnog modula “Psihometrijske osnove evaluacije obrazovanja” i naprednog modula “Prikupljanje i obrada podataka u evaluaciji obrazovanja”, predavač prof. dr Stanislav Fajgelj (2008).

Sertifikovani sam spoljni evaluator za vrednovanje rada škola – sertifikat Holandskog inspektorata za obrazovanje u saradnji sa stalnom međunarodnom konferencijom inspektorata, Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010).

Pohađala sam trening za dizajniranje impakt evaluacije i različite modele analize podataka, World Bank, MoESTD i Institut za psihologiju (2015).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Čаprić, G., Vukmirоvić, Ј., Nајdаnоvić-Тоmić, Ј., Тоdоrоvić, О., Stаnić, А., Pејić, А., Pаntić, Ј., Nikоlić, Ј., Džidа, B., Glаmоčаk, S. i Gоlubоvić-Таsеvskа, М. (2007). Nаciоnаlnо tеstirаnjе učеnikа 4. rаzrеdа оsnоvnе škоlе. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/NacionalnoTestiranjeIV.pdf) - angažovana kao deo grupe za statistiku i psihometriju na izradi metodološkog okvira, pripremi uzorka, statističkoj obradi i analizi podataka, pripremi izveštaja (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа. (2010). Оbrаzоvni stаndаrdi zа krај оbаvеznоg оbrаzоvаnjа. Bеоgrаd: Мinistаrstvо prоsvеtе Rеpublikе Srbiје i Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/publikacije/2-uncategorised/143-standardi-u-obrazovanju) – angažovana kao deo grupe za statistiku (od septembra 2005. do novembra 2006).
 • Grupа аutоrа (2011, 2012, 2103, 2014). Izvеštајi о rеаlizаciјi i rеzultаtimа zаvršnоg ispitа nа krајu оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа zа škоlskе 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. gоdinu. Bеоgrаd: Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (http://www.ceo.edu.rs/novost/30-izvestaj-o-realizaciji-i-rezultatima-zavrsnog-istpita) – angažovana na poslovima statističke obrade i analize podataka, pripremi nacionalnog izveštaja (od jula do oktobra)

Bibliografija

Pејić, А., Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј. i Nikоlić, Ј. (2009). Теоriјskо-mеtоdоlоški оkvir mеrеnjа kоmpеtеnciја učеnikа 4. rаzrеdа u оblаsti Čitаnjе u Zbоrniku rаdоvа  nа XII mеđunаrоdnој nаučnој kоnfеrеnciјi „Pеdаgоškа istrаživаnjа i škоlskа prаksа Kvаlitеt i еfikаsnоst nаstаvе u društvu kоје uči“ (str. 73-88). Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа i Vоlgоgrаdski držаvni pеdаgоški univеrzitеt iz Vоlgоgrаdа (Rusiја)

Plut, D., Моskоvlјеvić Pоpоvić, Ј., Pејić, А. i Nikоlić, Ј. (2010). Меrеnjе kоmpеtеnciја učеnikа zа prоnаlаžеnjе infоrmаciја u tеkstu, Nаstаvа i vаspitаnjе, 1, 24-38.

M.Sc. Veljko Aleksić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, asistent

Biografija

Diplomirao na Теhničkom fаkultеtu u Čаčku 2010. gоdinе sа prоsеčnоm оcеnоm 9,59 i timе stekao zvаnjе Prоfеsоr tеhnikе i infоrmаtikе. Zаvršni rаd urađen је iz prеdmеtа Меtоdikа infоrmаtikе pоd nаzivоm "Primеnа hipеrmеdiја u infоrmаtičkоm оbrаzоvаnju". Prоglаšеn је zа nајbоlјеg studеntа gеnеrаciје i kао nајbоlјi diplоmirаni studеnt u škоlskој 2009/2010. gоdini dоbitnik је nаgrаdе iz fоndаciје "dr Мilivоје Urоšеvić". Маstеr studiје nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku je diplomirao 2011. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i time stekao zvanje Master profesor tehnike i informatike. Master rad urađen je iz predmeta Dokimologija pod nazivom "Evaluacija standarda u Tehničkom i informatičkom obrazovanju". Doktorand je Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Autor je 20 stručnih i naučnih članaka u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova. Koautor je dva univerzitetska udžbenika, jednog univerzitetskog priručnika i jednog priručnika za nastavnike.

Istraživačko-razvojni projekti

 • (2011-2012) Člаn stručnоg timа zа prеdmеt Теhničkо i infоrmаtičkо оbrаzоvаnjе nа prојеktu „Rаzviјаnjе оbrаzоvnih stаndаrdа zа krај оsnоvnоg, оpštеg srеdnjеg i srеdnjе stručnоg оbrаzоvаnjа“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2012) Stručni saradnik za Digitalnu pismenost na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd
 • (2013-2014) Član stručnog tima za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje na projektu "Revizija standarda za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja" - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

Bibliografija

Aleksić, V., Damnjanović, Đ. (2012). Knowledge management through blended learning. Metalurgia international, vol. 17, no. 7, str. 194-197.

Najdanović Tomić, J., Aleksić, V., Verbić, S., Papić, Ž. (2012). Standardi za tehničko i informatičko obrazovanje. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 18-23.

Bjekić, D., Aleksić, V., Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 66-75.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2013). Blended Learning in Tertiary Education: A Case Study. 6th Balkan Conference in Informatics BCI-2013, Thessaloniki, Greece, septembar 2013, str. 96-103.

Aleksić, V., Ivanović, M. (2014). Digital Didactic Games in Elementary School. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2014, Zrenjanin, Serbia, jun 2014, str. 121-123.

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).

mr Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, samostalni savetnik

Biografija

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 12 godina iskustva u analizi i pripremanju strateških, projektnih i drugih dokumenata kojima se nastoji unaprediti sistem obrazovanja ili pojedini njegovi segmenti.

Radila je kao projektni menadžer na projektima ERCU (Education Reform Coordination Unit) i Projektni centar (Project Centre), kroz program SDC (Swiss Development Cooperation).

Rukovodila je Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori (eLearning Program) i segmentom Elektronsko učenje u okviru Programa razvoja master studija (MSDP) za Srbiju, WUS Austria.

Magistarski rad na temu “Elektronski mediji u funkciji otvorenog učenja i obrazovanja na daljinu i model Nacionalnog centra za razvoj obrazovanja na daljinu“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu dramskih umetnosti, filma, radija i televizije, Univerziteta umetnosti u Beogradu i time stekla akademski naziv magistra nauka o dramskim umetnostima iz oblasti produkcija filma i televizije. Član je Radne grupe za on-line i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Tempus project: Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society, CaSA (2013-2016), http://casa.polj.uns.ac.rs/casa/.
 • Tempus project: Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions, University of Kragujevac (2010-2013), www.dlweb.kg.ac.rs

Bibliografija

Šćepanović D. & ETF (2012). The embedding of the web 2.0 technologies in the process of education policy development in Vocational Education and Training in ETF Yearbook 2012 Evaluation And Monitoring Of Vocational Education And Training Systems And The Role Of Evidence-Based Policy In Their Reforms, (pp. 103-112 ), European Training Foundation.

Stefanović D., Drapšin M., Nikolić J., Šćepanović D., Rađo I., & Drid P. (2011). Empirical study of student satisfaction in e-learning system environment. Technics technologies education management, 6(4), 1152-1164.

Lazarević, B., Šćepanović, D., & Wassenmiller, A. (2010). Cognitive assumptions of designing an audio enhanced slide presentation. Proceedings from 6th International Conference on Education. (pp.115-122) Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Wassenmiller, A., Lazarević, B., & Šćepanović, D. (2010). Internet Use Among Children And Adolescents: Threats and Safeguards. Proceedings from 6th International Conference on Education, (pp.123-123). Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean.

Lazarevic, B., Šćepanović, D. (2010). Unrevealed potential in delivering distance courses: The instructional value of audio. eLearning and Software for Education Journal, Proceedings from: 6th International Scientific Conference eLSE - eLearning and Software for Education, (pp. 293-300). Bucharest, Romania.

Special needs education in Europe

U ovom tekstu dat je sažetak relevantnih informacija u sledećim prioritetnim oblastima obrazovanja učenika sa posebnim potrebama u Evropi: politike i prakse, finansiranje; nastavnici, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija i rano intervenisanje.

KLJUČNE REČI: inkluzivno obrazovanje, finansiranje, nastavnici, informaciono-komunikacione tehnologije

IZVOR:  European agency for development in special needs education

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2003

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde