dr Dušan Ranđelović, docent na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Biografija

Rođen 11.06.1980. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Aleksincu, a osnovne studije psihologije (sa prosečnom ocenom 9,36) u Nišu na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Magistrirao (datum odbrane:09.07.2009) i doktorirao (datum odbrane: 10.07.2012) na Odsjeku za psihpologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema magistarske teze: Efikasnost i psihološke osnove nastave putem rešavanja problema uviđanjem; tema doktorske disertacije: Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Magistarska teza i doktorska disertacija su mu iz oblasti pedagoške psihologije. Edukacija iz Geštalt psihoterapije (2011-2014). Terapeutsku aktivnost obavlja pod supervizijom. Poseduje sertifikate za medijatora između žrtve i počinioca; vršnjačkog medijatora; trenera za nenasilnu komunikaciju i dr. Radio kao anketar i kontrolor za istraživačku agenciju Stratedžik marketing (2005-2007); od 2007. godine u radnom je odnosu na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Predmeti na kojima je (bio) angažovan: Metodologija psiholoških istraživanja, Uvod u pedagošku psihologiju, Pedagoška psihologija, Psihologija nastave, Praktikum-pedagoška psihologija, Individualizacija nastave i stilovi učenja, Metodika nastave psihologije i rada školskog psihologa. Do sada je objavljivao svoje autorske i koautorske naučne radove (29 objavljenih originalnih naučnih radova štampanih u celini) u domaćim i stranim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Časopisi u kojima je objavljivao radove: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Teme, Engrami, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Godišnjak za psihologiju. Koautor je III verzije Testa profesionalnog opredeljenja (u izdanju Centra za primnjenu psihologiju, Beogad).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 1. Od 2005 do 2007. godine: "Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije", (Evidencioni broj projekta: 149014D). Pozicija: istraživač-stipendista
 2. 2010. godine : ‘’Nastavni rad u školama na Kosovu i Metohiji u uslovima društvene krize’’. (Po odluci Ministarstva na nauku i tehnološki razvoj, broj: 401-00- 00052/2010-01, od 13.03.2010). Pozicija: koordinator istraživačkih aktivnosti
 3. Od marta 2011.: ’’Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija ’’ (Evidencioni broj projekta III 47023). Pozicija: istraživač – kategorija A3.
 • Rukovodilac je projekta: -’’Psihološko savetovalište za studente’’ na Univerzitetu u Nišu (od 2005.). Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Niš.

Bibliografija

Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011): Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. ISBN: 978-86- 83797-88- 2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716

Krstić, M. , Ranđelović, D., Minić, J. (2015). Uredili i priredili: U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Jelena Minić (ur) Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije. Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, broj strana tematskog međunarodnog zbornika: 390. ISBN 978-86- 6349-053- 6. CIP 159.922.63(082) 612.67(082) 316.346.32-053.9(082) COBISS.SR-ID 220362508.

Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714 . UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.

Ranđelović, D.(2014). Dominatni stilovi učenja kod srednjoškolaca. U Miroslav Krstić, Dušan Ranđelović, Gordana Nikolić (ur) Mladi i društvene promene – između nacionalnog identiteta i evrointegracija.Tematski međunarodni zbornik radova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str:291-309. ISBN978-86- 6349-035- 2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.

Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083.

Prof. dr Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, redovni profesor

Biografija

Blanka Bogunović je doktorirala psihologiju na Univerzitetu u Beogradu i diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (flauta), ima zvanje višeg naučnog saradnika (Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu)  i sertifikat transakcionog analitičara (CTA) (San Francisko, SAD). Ona je redovni profesor za uže naučne oblasti Psihologija i Pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i predaje Psihologiju, Psihologiju muzike, Psihologiju muzičkog izvođenja, Psihologiju muzičke darovitosti i Pedagogiju, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Na Filozofskom fakulteru u Beogradu, Odeljenje za psihologiju drži kurs Psihologija muzike na doktorskim studijama. Ima raznorodno profesionalno iskustvo: kao univerzitetski nastavnik i istraživač, stručni saradnik - psiholog u muzičkoj školi, psihoterapeut, kao nastavnik muzike i kamerni muzičar. Njena istraživačka interesovanja su: psihološki aspekti darovitosti u muzici i obrazovanje darovitih, psihologija muzike, razvoj veština muzičkog izvođenja, emocionalni i kreativni procesi u stvaranju i izvođenju muzike i interdisciplinarna istraživanja u muzici. Dr Blanka Bogunović je autor knjige Muzički talenat i uspešnost (2008/2010) koja je dobila nacionalnu nagradu „Dr Borislav Stevanović“ za doprinos psihologiji u Srbiji (2009), ko-autor monografije Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) i ko-priređivač knjige Saradnja škole i porodice (2007). Objavljuje ekstenzivno u nacionalnim i internacionalnim časopisima i zbornicima i prezentuje radove na konferencijama u Srbiji i u inostranstvu. Član je Uredništva časopisa Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, Accelerando i Artefakt i recenzent za naučne časopise i  knjige u oblasti psihologije i umetnosti i darovitosti. Dr Bogunović je predsednik Sekcije za psihologiju muzike Društva psihologa Srbije koja je dobila nagradu „LJuba Stojić“ za doprinos razvoju psihološke profesije (2012).

Istraživačko-razvojni projekti

 • Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (rukovodilac teme: Darovitost u umetnostima), Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, br. 179018., 2011-2017, viši naučni saradnik.
 • Obrazovanje za društvo znanja, Institut za pedagoška istraživanja, Ministarstvo za nauku i zaštitu sredine Republike Srbije, br. 149001., 2006 – 2010, naučni saradnik.
 • Uspešnost u učenju muzike – predvidjanje uspešnosti učenja muzike na osnovnoškolskom uzrastu i Sredinski činioci muzičke uspešnosti, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1996-2004., istraživač saradnik.

Bibliografija

Nogaj, A. & Bogunović, B. (2015). Developmental phases of musically gifted: Outcomes of professional music education. Journal of the Institute of Educational Research, 47, 1, 153-174.

Bogunović, B. i Mirović, T. (2014). Visoko obrazovanje muzički darovitih: studentske procene kompetencija nastavnika. Primenjena psihologija, 7, 3, 469-491.

Bogunović, B. & Vujović, I. (2012). Metacognitive strategies in learning sight-singing. Psihološka istraživanja, 15,2, 115-133.

Bogunović, B., Dubljević, J. i Buden. N. (2012). Muzičko obrazovanje i muzičari: Očekivanja, tok i ishodi, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 44, 2, 402-423.

Bogunović, B., Dubljević, J., Dubljević, Lj. i Mirović, T. (2012). Vrednosne orijentacije mladih muzičara, Nastava i vaspitanje, 61, 2, 317-332.

Bogunović, B., Popović Mlađenović, T. & Perković, I. (2014). From paper to screen: From the score to the theatrical body movements in Berio’s Sequenza VI, in M. Veselinović Hofman, V. Mikić, T. Popović Mlađenović & I. Perković (Eds.): Music identities on paper and screen (204-221). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade.

Doc. dr Irena Golubović-Ilić, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Biografija

Irena Golubović-Ilić rođena je 1974. godine u Požarevcu. Na Učiteljskom fakultetu u Jagodini diplomirala je 1998. godine kao student generacije i izbrana u zvanje asistent-pripravnik za predmet Metodika nastave prirode i društva. Od te godine do danas, zaposlena je, na tada Učiteljskom, danas Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Akademski naziv magistar metodike nastave prirode i društva stekla je 2006. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Individualizacija nastave prirode i društva zadacima različitih nivoa složenosti“. Doktorske studije, smer metodika nastave, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalan istraživački rad u nastavi prirode i društva“.

Na Fakultetu pedagoskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju docenta realizuje nastavu iz predmeta u oblasti Metodike nastave prirode i društva na osnovnim i master studijama. Njena interesovanja usmerena su na proučavanje didaktičko-metodičkih specifičnosti, mogućnosti inoviranja i intenziviranja vaspitno-obrazovnog procesa dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, posebno u oblasti prirodnih nauka. Autor je monografije Individualizacija nastave prirode i društva (2008), jedan od autora udžbeničkog kompleta Svet oko nas za prvi razred osnovne škole (2014) izdavačke kuce Klett i autor i jedan od realizatora programa za stručno usavršavanje nastavnika u školskoj 2014/15. godini – Mogućnosti inoviranja i osavremenjavanja nastave Sveta oko nas/Prirode i društva (ZUOV- kataloški br. 600).

Istraživačko-razvojni projekti

 • EU-FP7-FIBONACCI – saradnik na projektu br. 244684 i koordinator za diseminaciju IBSE (inquiry-based) metode u Pomoravskom okrugu (2011- 2012),
 • Programi za popularizaciju nauke „Podsticanje radoznalosti za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera“ (2011) i „Ambijentalno učenje – otkrivanje naučnih tajni“ (2012), Centar za promociju nauke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS – autor i koordinator,
 • COMENIUS multilateral projects: Improving educational effectiveness of Primary schools (IEEPS), 538992-LLP-1-2013-1- RS - COMENIUS-CMP (od 2013. godine)

Bibliografija

Golubović-Ilić, I. (2011). Kvalitet i trajnost znanja učenika o neživoj prirodi, Inovacije u nastavi, 24, 3, 86-95

Ristanović, D, Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2012): Kulturni diverzitet kao komponenta kurikuluma prirode i društva, Nastava i vaspitanje, 61, 3, 416-431

Golubović-Ilić, I. (2012). Didaktičko-metodičke specifičnosti primene laboratorijsko-eksperimentalne metode I istraživačkog pristupa u nastavi Prirode I društva, Metodički vidici, 3, 341-362

Cekić-Jovanović, O., Golubović-Ilić, I. (2014). Metodički postupci za realizaciju uvodnog dela časa, Pedagogija, vol.68, 1, 82-96

Golubović-Ilić, I., Ćirković-Miladinović, I. (2015). Mišljenje učitelja o istraživačkim aktivnostima u nastavi prirode i društva, Učenje i nastava, Klett društvo za razvoj obrazovanja, god. I, br.4, 741-754

MA Ivana M. Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, istraživač saradnik

Biografija

Ivana M. Jakšić radi kao istraživač saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Diplomirala je i masterirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Istraživački modul na Odeljenju za psihologiju), gde trenutno pohađa i doktorske studije socijalne psihologije.

U periodu između 2008. i 2011. godine bila je članica Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu, kao i demonstratorka na nekoliko kurseva na osnovnim studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2001. godine bila je polaznica i saradnica na različitim programima u Istraživačkoj stanici Petnica, gde od 2011. godine radi kao stručna saradnica i predavačica na seminaru psihologije.

Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Kao članica istraživačkog tima učestovala je u više međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata u oblasti obrazovanja. U okviru Comenius projekta 2014. godine pohađala je obuku za hijerarhijsko linearno modelovanju u softveru MLwiN.

Radila je i kao volonterka NVO ,,Grupa 484'' i NVO ,,Zdravo da ste'' na nekoliko projekata. Aktivno se bavila popularizacijom psihološke nauke kao saradnica na psihološkim i psihofizičkim postavkama na III, IV i V ,,Festivalu nauke'', VIII ,,Noći muzeja'', ,,Danima fizike'' i kao učesnica u ciklusu naučno popularnih tribina Centra za promociju nauke.

Istraživačko-razvojni projekti

 • PISA 2012 (http://www.pisaserbia.org/)
 • Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS), Comenius multilateral project (2013-2016)  (http://ieeps.edu.rs)
 • Obrazovanje i tranzicija ka odraslosti u vizijama budućnosti mladih Srbije i Slovenije (2014-2016)

Bibliografija

Žeželj Iris, Jakšić Ivana, & Jošić Smiljana (2014). How contact shapes implicit and explicit preferences: Attitudes towards Roma children in inclusive and non-inclusive environment. Journal of Applied Social Psychology. ISSN- 1559-1816; DOI: 10.1111/jasp.12293

Bodroža Bojana i Jakšić Ivana (2014). Stereotip o učenicima sa izraženom akademskom orijentacijom: Ko su ,,štreberi'' i zašto ih ne volimo? Primenjena psihologija, 7(3), 429-448.

Jošić Smiljana, Džinović Vladimir, & Jakšić (Ćirović) Ivana (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), 231-247.


Jakšić (Ćirović) Ivana
i Malinić Dušica (2013). Akademski rodni stereotipi budućih nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(2), 322-341.

 

Jakšić (Ćirović) Ivana, Jošić Smiljana, i Žeželj Iris (2011). Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece. Suvremena psihologija, 14(2), 171-128.

MA Dušana Šarčević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Biografija

Dušana Šarčević je asistent na katedri za Poslovnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Završni rad sa temom ''Učenje francuskog jezika i stereotipi o Francuzima'' odbranila je 2009. godine, a 2011. godine je odbranila master rad na temu ''Motivacija za školsko učenje prema teoriji samoodređenja''. Trenutno je doktorand na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, diplomirala je na odseku za Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na osnovnim studijama angažovana je na vežbama iz predmeta Osnove razvojne i pedagoške psihologije i Učenje u odraslom dobu, a na master studijama na Psihologiji individualnih razlika, Školskoj psihologiji i Konstrukciji psiholoških testova. Organizuje praksu za studente završnih godina u vaspitnim i obrazovnim institucijama, različite psihološke tribine i edukuje studente za radioničarski rad. Bila je učesnik u dva projekta i autorka i koautorka je više naučnih publikacija. Govori tečno francuski, italijanski i engleski jezik. Stipendista je Fulbright fondacije. Bila je stipendista Milanskog univerziteta za više kurseva jezika i kulture. Sprovodi istraživanja u oblasti akademske motivacije, postignuća i identiteta mladih; generativnosti i razvojnih promena u odraslom dobu.

Istraživačko-razvojni projekti

Saradnik na projektu „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (2013-2014). Saradnik na projektu „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014). Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

Bibliografija

Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U M. Franceško (Ur.), Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - stanje i perspektive. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Doc. Dr Branka Savović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Biografija

Rođena 1964. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student (dobila je počasnu diplomu Najbolji student generacije). Na istom fakultetu je magistrirala sa temom Agresivno ponašanje učenika u školi, a doktorsku disertaciju Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću je odbranila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat je iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Radila na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik, VŠSS za obrazovanje vaspitača u Šapcu kao profesor visoke škole za pedagošku grupu predmeta, angažovana kao međunarodni konsultant u projektima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Srbije i Crne Gore finansiranim od strane Republike Finske. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje obrazovanja u komisijama za procenu seminara stručnog usavršavanja i publikacija za nastavu. Kreator nekoliko seminara stručnog usavršavanja akreditovanih od strane ZUOV i Zavoda za socijalnu zaštitu. Organizovala više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i aktivno učestvovala na njima. Autorka, koautorka i urednica naučnih i stručnih radova.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Projekat “Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina”, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske od 2004 do 2006. U skladu sa Programom za realizaciju ovog Projekta Instituta za pedagoška istraživanja, projekat se odvijao na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.
 • Međunarodni konsultant na Projektu razvoja studija za profesionalni razvoj nastavnika. Projekat je finansirala Republika Finska, a realizovan je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, Nikšić tokom 2007/2008. godine.

Bibliografija

Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod

za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research.

Jagodina: Teacher Education Faculty.  

Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.

Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.

Savović, B (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).

Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).

mr Jelena Stanišić, Institut za pedagoška istraživanja, istraživač saradnik

Biografija

Mr Jelena Stanišić je rođena 3. juna 1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu i X gimnaziju „ Mihajlo Pupin“ je završila u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala na Grupi za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom Ekološko vaspitanje i obrazovanje učenika u osnovnoj školi odbranila je 17. novembra 2008. godine, pred komisijom: prof. dr Nedeljko Trnavac (mentor), prof. dr Ljubomir Kocić i prof. dr Ivica Radović, pošto je prethodno savladala program poslediplomskih studija Grupe za pedagogiju-smer Školska pedagogija.

Od februara 2006. godine mr Jelena Stanišić zaposlena je u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, najpre kao istraživač pripravnik, a potom kao istraživač saradnik. Od2006-2010 godine bila je saradnik na projektu Instituta za pedagoška istraživanja pod nazivom “Obrazovanje za društvo znanja“. Od početka 2011. godine mr Jelena Stanišić angažovana je na sledećim projektima Institutata za pedagoška istraživanja, čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: “Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije” i “Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu” (2011–2014). U okviru pomenutih projekata Jelena Stanišić se bavi ekološkim obrazovanjem i vaspitanjem. Problematiku ekološkog obrazovanja i vaspitanja, kandidatkinja proučava sa aspekta značaja i uloge škole, nastavnika i roditelja, sa posebnim osvrtom na nastavni proces i primenu različitih metodičkih sistema u obradi ekoloških sadržaja.

Istraživačko-razvojni projekti

 • “Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije” (2011-2014), Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnik na projektu
 • “Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu” (2011–2014), Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnik na projektu
 • “Obrazovanje za društvo znanja“ (2006-2010), Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnik na projektu

Bibliografija

Komlenović, Đ. & Stanišić, J. (2009). Körnzezetvédelem oktatás a Szerb Köztársaság általános iskolában. In P. Bagoly-Simó (Ed.), A kömyezetföldrajz didaktikäja (pp. 77-101). Cluj-Napoca, Romania: Presa Universitarä Clujeana.

Korolija, J. i Stanišić. J. (2009). Nastava prirodnih nauka u funkciji povezivanja nauke, tehnologije i društva, Zbornik Institut za pedagoška istraživnja 41(2), 461-476.

Stanišić, J. (2009). Angažovanost učenika u ekološkim aktivnostima u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(1), 195–210.doi: 10.2298/ZIPI0901195S

Stanišić, J., & Maksić, S. (2014). Environmental Education in Serbian Primary Schools: Challenges and Changes in Curriculum, Pedagogy, and Teacher Training. The Journal of Environmental Education, 45(2), 118-131.

Vujačić, M. i Stanišić, J. (ured) (2013). Zbornik rezimea sa XVI naučne konferencije „Pedagoška istraživanja i školska praksa“: Inovativni pristupi obrazovanju. Beograd, 25. oktobar 2013. godine. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

dr Smiljana Jošić, Institut za pedagoška istraživanja, istraživač saradnik

Biografija

Smiljana Jošić završila je osnovne, master i doktorske studije psihologije na Filozofskom fakutetu u Beogradu. Odbranila je 2017. godine doktorat na temu ,,Razvoj čitalačke kompetencije kroz posredovanu vršnjačku i individualnu aktivnost’’. Prva istraživačka iskustva stekla je kao polaznik, zatim kao mlađi saradnik, a onda i kao rukovodilac seminara psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica. U istoj instituciji danas ima status stručnog saradnika. Tokom osnovnih i master studija bila je član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu kao i demonstrator na nekoliko kurseva na Odeljenju za psihologiju u Beogradu. Kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila je angažovana na projektu Instituta za psihologiju u Beogradu. Dodatno obrazovanje stekla je prilikom studijskog boravaka na Middlesex Univerzitetu u Londonu 2009. Godini. Do sada je učestvovala u nekoliko međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata: Doing qualitative research, Razvionica, IEEPS-Comenius, Teaching and Learning International Survey - TALIS13 itd. Od 2013. godine član je Evropske mreže doktoranata iz sociokulturne psihologije. Dobitnik je nagrade za najbolji master rad u 2011. godini (Fond Katarina Marić) i Nagrade za doprinos razvoju i promociji društveno humanističkih nauka 2012. (Fondacija SuperSte, Erste banka). Promociju i popularizaciju psihologije ostvaruje kroz saradnju sa Festivalom nauke, Noći muzeja i Centrom za promociju nauke. Od 2012. godine Smiljana Jošić radi u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu kao istraživač saradnik.

Istraživačko-razvojni projekti

 • Teaching and Learning International Survey - TALIS13; Zamenik savetnika za statističku obradu podataka na projektu koji se odnosi na ispitivanje nastave i učenja u osnovnoškolskom obrazovanju, od 2011.- 2014. godine. http://talissrbija.org/
 • Support Human Capital development and research – General education and human capital development (Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju- opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Razvionica). Stručnjak za istraživačke materijale, od 2013-2015.godine. http://www.razvionica.edu.rs/
 • Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS (Unapređivanje obrazovne efikasnosti osnovnih škola), Comenius, Programa za celoživotno učenje. Istraživač saradnik, od  2013 -2016. http://www.ipisr.org.rs/page/komenijus

Bibliografija

Jošić, S., Džinović, V. & Ćirović, I. (2014). Teachers’ perceptions of factors impeding school improvement in Serbia. Psihologija, 47(2), ppt.231-247.

Jošić, S., Buđevac, N. & Baucal, A. (2012). Uloga vršnjačke interakcije u donošenju odluka desetogodišnjaka. Psihološka istraživanja 15(2), 185-207.

Šefer, J., Radišić, J. &Jošić, S. (2012):Istraživački rad i rešavanje problema kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi. U (ur. Šefer, J., Radišić, J.) Saradnja, stvaralaštvo i inicijativa u školi. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, str. 243-266.

Jošić, S. (2011). How group decision making decreases risk taking in 10 years old
children. In Studying interaction in different contexts: A qualitative view (Eds. Baucal, A., Arcidiacono F. & Buđevac, N.) Institute for Psychology, Belgrade, ppt. 123-153.

Ćirović, I., Jošić, S. & Žeželj, I. (2011). Primena testa implicitnih asocijacija za merenje implicitnih predrasuda kod dece. Suvremena psihologija 14 (2), Naklada Slap, Zagreb, str. 171-182.