Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji i uz podršku projekta Podrška razvoju lјudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj lјudskog kapitala objavio je poziv za predloge novih politika u obrazovanju zasnovane na sekundarnim analizama istraživačkih nalaza međunarodnih i domaćih istraživanja.

Ne zanemarujući opšti značaj sekundarnih analiza za polјe nauke, ovaj poziv upućen je istraživačima imajući na umu još jedan značajan aspekt naročito humanističkih nauka, a to je njihova društvena uloga. Kako bi došlo do ispunjenja iste neophodna je dobra komunikacija između istraživačke zajednice i onih koji su zainteresovani da koriste istraživačke nalaze, uklјučujući i kreatore obrazovnih politika. Stoga je opšti cilј skupa koji je okupio istraživače koji su odgovorili na poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Društvom istraživača u obrazovanju u Srbiji bio da doprinese razumevanju faktora koji utiču na kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji i formulisanju predloga i mera zasnovanih na rezultatima PISA, TALIS i TIMSS studija; te da pokuša da doprinese većoj upotrebi rezultata međunarodnih studija, kao i drugih relevantnih istraživačkih baza u oblasti obrazovanja za kreiranje novih politika u obrazovanju.

 Ova publikacija  okuplјa istraživače koji su želeli da daju svoj doprinos ovom pokušaju i doprinesu korpusu znanja u oblasti obrazovanja i obrazovne politike koristeći se rezultatima velikih međunarodnih studija.

Publikacija je dostupna ovde