Prijava

 

Konferencija će biti organizovana kao naučni skup po pozivu. Ove godine konferencija će obuhvatiti prikaz istraživanja koja su nastala u okviru projekta „Ka unapređenju istraživačkih kapaciteta ključnih za obrazovanje i prakse nastavnika u Srbiji i Estoniji“, koji u saradnji realizuju Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet za obrazovanje nastavnika u Bjenu, Švajcarska i Institut za obrazovanje u Tartuu, Estonija.

 

Saopštenja za naučni skup, priređena u skladu sa dole navedenim uputstvom, možete poslati do 28. februara 2018. godine na imejl adresu sekretara Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji (sekretar@dios.edu.rs). Obaveštenje o oceni recenzenata autori će dobiti do 9. marta 2018. godine.

Rezimei radova saopštenih na skupu biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji (http://www.dios.edu.rs/).

Kotizacija za skup iznosi 2500 dinara po radu.

 

Uputstvo za pisanje rezimea

  • Naslov rezimea bi trebalo da sadrži najviše 150 karaktera sa proredom.
  • Rezime bi trebalo da ima od 1500 do 2000 karaktera sa razmakom u osnovnom tekstu (ne računajući naslov rada, imena autora, afilijacije i ključne reči).
  • Tekst se piše u tekst procesoru Microsoft Word, na stranici formata A4, fontom Times New Roman veličine 12, latinicom, sa razmakom od 1,5 i marginama od 2,5 cm.
  • U rezimeu bi trebalo jasno izložiti problem istraživanja, metodologiju, ključne rezultate/očekivane rezultate i zaključak.
  • Pri prikazivanju rezultata obavezno je navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada, tj. vrednost korišćenog statistika, broj stepeni slobode i nivo značajnosti (na primer t(121) =15,34, p< ,05).
  • Na kraju rezimea potrebno je navesti do pet ključnih reči.