Organi Udruženja

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

U radu Skupštine Udruženja učestvuju svi članovi, a sednicu skupštine saziva i predsedava joj predsednik Upravnog odbora.  Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje 1/5 članova Skupštine. Skupština ima mandat da bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja, usvaja Statut i druga opšta akta udruženja, kao i izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata Udruženja; bira i razrešava članove Upravnog odbora;  razmatra i usvaja plan i program rada Udruženja; razmatra i usvaja finansijski  plan i izveštaj o njegovom ostvarivanju; razmatra i usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora;  odlučuje o visini članarine za kalendarsku godinu (za detalje pogledajte ovde)

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji utvrđuje i sprovodi politiku Udruženja, odnosno stara se o sprovođenju cilјeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.  Upravni odbor ima pet članova, uklјučujući predsednika Udruženja, koji je istovremeno i predsednik Upravnog odbora. Ostali članovi Upravnog odbora su potpredsednik Upravnog odbora, sekretar i dva člana iz redova Udruženja. Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine. Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Članovi Upravnog odbora ne primaju nadoknadu za rad u odboru. (za detalje pogledajte ovde)

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja, sprovođenje donetih odluka i poštovanje ovog Statuta i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje dve godine. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini. (za detalje pogledajte ovde)