Čime se bavimo?

Društvo realizuje istraživačku delatnost u oblasti obrazovanja i učestvuje u interdisciplinarnim istraživačkim projektima u zemlјi i inostranstvu. Takođe Društvo će aktivno raditi na povezivanju i aktiviranju saradnje između istraživača u oblasti obrazovanja, kao i istraživačke zajednice i kreatora obrazovnih politika.

Unutar aktivnosti koje Društvo realizuje su i praćenje i  evaluaciju stanja u oblasti obrazovanja; davanje mišljenja u vezi sa obrazovanjem, kao i pokretanje inicijativa i dostavlјanje predloge kompetentnim i zainteresovanim akterima.

Opseg aktivnosti Društva su i organizacija nacionalnih i međunarodnih skupova, okruglih stolova, simpozijuma, radionica i treninga. Ove aktivnosti se izvode samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama u oblasti istraživanja.

Društvo će aktivno raditi i na razvoju međunarodne saradnje i razmeni ideja, uklјučujući i formalnu saradnju sa međunarodnim organizacijama sličnog karaktera. U vezi sa tim Društvo će aktivno sarađivati sa javnošću, državnim, privatnim institucijama i ustanovama i drugim organizacijama u oblasti istraživanja i obrazovanja, doprinoseći prezentaciji i afirmaciji istraživačkog rada u oblasti obrazovanja. Jedna od značajnih delatnosti Društva je i da doprinosi afirmaciji mladih istraživača u oblasti obrazovanja.