Inclusive Education: Roadmap – National Report of the Republic of Serbia

Ovo je izveštaj koji je Republika Srbija predstavila na četrdeset osmom zasedanju Međunarodne konferencije o obrazovanju (UNESKO) održanoj 25 – 28. novembra 2008. godine u Ženevi, pod nazivom Inkluzivno obrazovanje: Put budućnosti.

KLJUČNE REČI: obrazovni sistem, inkluzija, obrazovanje Roma, osetlјive grupe

IZVOR:  Ministarstvo prosvete RS

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2008

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde

Denied a Future? The right to education of Roma/Gypsy &Traveller children in Europe. Volume 1

U ovom tekstu opisana je zakonska regulativa, obrazovna politika i praksa u slučaju romske dece u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Izveštaj je pisan tako da može da posluži kao referentno merilo u odnosu na koje se procenjuje efekat ulaganja u obrazovanje Roma koje čine internacionalne organizacije i nacionalne i lokalne vlasti.

KLJUČNE REČI: obrazovanje Roma, socijalna isklјučenost, inkluzija

IZVOR:  Save the children

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2001

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde

Breaking the cycle of exclusion: Roma children in South East Europe

Ovaj izveštaj naglašava svu ozbilјnost problema i uzroke koji su doveli do isklјučenosti dece. On ukazuje na najkritičnije probleme čije bi rešavanje, ako se tom poslu pristupi odmah i na odgovarajući način u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnomperiodu, moglo da raskine međugeneracijski lanac siromaštva i socijalne isklјučenosti i da ga zameni novim procesom razvoja, pružanja mogućnosti i inkluzije.

KLJUČNE REČI: Romska deca, socijalna isklјučenost, inkluzija, Jugoistočna Evropa

IZVOR:  UNICEF

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Tematska studija

Dokument je dostupan ovde 

Equal Access to Quality Education for Roma: Summary

Izveštaji iz serije ”Jednaka dostupnost kvalitetnog obrazovanja zaRome” imaju za cilј da podrže cilјeve Dekade inkluzije Roma u oblasti obrazovanja i da ustanove okvir za redovno praćenje. Izveštaji takođe imaju cilј da daju ocenu postignutog nivoa implementacije obrazovnih politika koje se tiču Roma, da promovišudijalog sa romskom zajednicomu vezi sa problemima obrazovanja, da pruže podatke o klјučnim obrazovnim indikatorima ida položaj Roma u obrazovanju ilustrujukrozreprezentativne primere.

KLJUČNE REČI: obrazovanje Roma, dostupnost, pravednost, kvalitet

IZVOR:  Open Society Institute

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde 

Jedinstveni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja Roma u Srbiji

U skladu sa svojim obavezama u sklopu Dekadeinkluzije Roma, Srbija je 2005. godineusvojila akcione planove u prioritetnim oblastima Dekade. Jedinstveni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja Roma u Srbiji fokusira se na sledeće četiri oblasti: dostupnost obaveznog obrazovanja i obezbeđivanje kontinuiteta u školovanju, pobolјšanje kvaliteta obrazovanja, razvoj tolerancije i multikulturalnih vrednosti, negovanje kulturnog identiteta.

KLJUČNE REČI: obrazovanje Roma, socijalna isklјučenost, inkluzija, akcioni plan

IZVOR:  Vlada Republike Srbije

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2005

TIP DOKUMENTA: Akcioni plan

Dokument je dostupan ovde 

Advancing Education of Roma in Serbia

Ovaj dokument pruža analizu sistemaobrazovanja i obrazovnih reformi u Srbiji iz perspektive inkluzije romske dece. Takođe, daje pregled različitih programa i aktivnosti koje je podržao Romski obrazovni fond i naglašava tematske i programske oblasti na koje planira da se fokusira u budućnosti.

KLJUČNE REČI: obrazovanje Roma, dostupnost, pravednost, kvalitet

IZVOR:  Romaeducationfund

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA:  izveštaj

Dokument je dostupan ovde

Equal access to quality education for Roma: Serbia

Ovaj izveštaj ima za cilј da pruži ocenu postignutog nivoa implementacije obrazovnih politika koje se tiču Roma, da promovišedijalog sa romskom zajednicomu vezi sa problemima obrazovanja, da pruži podatke o klјučnim obrazovnim indikatorima,da položaj Roma u obrazovanju u Srbiji ilustrujekrozreprezentativne primere i da pruži detalјne preporuke koje imaju za cilј pobolјšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.

KLJUČNE REČI: obrazovanje roma, dostupnost, pravednost, kvalitet

IZVOR:  Open society institute

GODINA OBJAVLJIVANJA: 2007

TIP DOKUMENTA: Izveštaj

Dokument je dostupan ovde